Vlastnosti programu LibreOffice Writer

LibreOffice Writer vám umožňuje navrhovať a vytvárať textové dokumenty, ktoré môžu obsahovať grafiku, tabuľky či grafy. Dokumenty je možné ukladať vo veľkom množstve formátov, medzi ktorými sú aj štandardizovaný formát OpenDocument (ODF), Microsoft Word .doc nebo HTML. Dokumenty môžete ľahko exportovať do formátu Portable Document Format (PDF).

Písanie

V programe LibreOffice Writer môžete vytvárať jednoduché dokumenty, napr. poznámky, faxy, listy či hromadné listy, ale taktiež dlhé a zložité dokumenty obsahujúce zoznamy literatúry, tabuľky odkazov a indexy.

LibreOffice Writer tiež obsahuje užitočné nástroje ako kontrolu pravopisu, slovník synoným, automatické opravy či dělenie slov. Nájdete v ňom aj množstvo šablón pre takmer všetky príležitosti. Pomocou sprievodcov si možno vytvoriť aj vlastné šablóny.

Navrhovanie a štrukturovanie

LibreOffice offers a wide variety of options to design documents. Use the Styles window to create, assign and modify styles for paragraphs, individual characters, frames and pages. In addition, the Navigator helps you to quickly move around inside your documents, lets you look at your document in an outline view, and keeps track of the objects that you have inserted into your document.

Do textových dokumentov je možné vkladať rôzne indexy a tabuľky. Štruktúru a vzhľad indexov a tabuliek je možné upraviť podľa vlastných potrieb. Pomocou hypertextových odkazov a záložiek sa dostanete priamo na príslušné (požadované) miesto v dokumente.

Desktop Publishing s LibreOffice Writer

LibreOffice Writer obsahuje množstvo nástrojov na vytváranie dokumentov, ktoré vám pomôžu pripraviť profesionálne dokumenty, napr. brožúry, informačné listy či pozvánky. Je možné vytvoriť dokumenty s viacstĺpcovou sadzbou, textovými rámcami, obrázkami, tabuľkami a ďalšími objektmi.

Výpočty

Textové dokumenty LibreOffice obsahujú funkciu výpočtov, ktorá vám umožní spraviť (zostrojiť) zložité numerické alebo logické výpočty. V textovom dokumente možno ľahko vytvoriť tabuľku, v ktorej sa dajú takéto výpočty vykonať.

Vytváranie kresieb

LibreOffice Writer obsahuje nástroje na kreslenie, s ktorých pomocou je možné priamo v textových dokumentoch vytvárať kresby, obrázky, legendu či ďalšie grafické objekty.

Vkladanie obrázkov

Do textového dokumentu je možné vkladať obrázky v rôznych formátoch, napr. vo formáte JPEG alebo PNG. Navyše, je možné využiť Galériu, ktorá poskytuje zbierku obrázkov usporiadaných do kategórií, a galériu Písmomaľbyna vytváranie efektov s písmom .

Flexibilné aplikačné rozhranie

The program interface is designed so that you can configure it according to your preferences, including customizing icons and menus. You can position various program windows, such as the Styles window or the Navigator as floating windows anywhere on the screen. You can also dock some windows to the edge of the workspace.

Drag&Drop

Vlastnosť preťahovanie (drag & drop) vám umožňuje pracovať s textovými dokumentmi v LibreOffice rýchlo a efektívne. Napríklad je možné pretiahnuť (premiestniť) objekty, napríklad obrázky z Galérie, z jedného miesta na iné v rovnakom dokumente alebo medzi rôznymi otvorenými dokumentmi LibreOffice.

Funkcie Pomocníka

pomocníka je možné využiť ako kompletnú referenčnú príručku k aplikáciám LibreOffice, vrátane inštrukcii na jednoduché a zložitejšie úlohy.