Používanie priameho kurzora

Priamy kurzor vám dovoľuje vložiť text kamkoľvek na stranu.

To set the behavior of the direct cursor, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

  1. On the Tools bar, click the Direct Cursor icon Icon.

  2. Kliknite na voľné miesto v dokumente. Kurzor myši sa zmení a bude zodpovedať zarovnaniu použitému na text, ktorý napíšete.

    Ikonka Align left

    Ikonka Centered

    Ikonka Align right

  3. Napíšte text. LibreOffice automaticky vloží potrebný počet prázdnych riadkov a ak sú povolené možnosti, tak ak aj tabulátory a medzery.

Šablóny a Štýly

Vytvorenie šablóny dokumentu

Zmena východzej šablóny