Vzorec

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

Vzorec sa zobraz√≠ vo vstupnom riadku. Ak chcete urńćiŇ• rozsah buniek v tabuńĺke, oznańćte poŇĺadovan√© bunky myŇ°ou. Adresy buniek sa tieŇĺ zobrazia vo vstupnom riadku. Podńĺa potreby doplŇąte ńŹalŇ°ie parametre a kliknut√≠m na PouŇĺiŇ• potvrńŹte vzorec. Pokiańĺ pozn√°te zodpovedaj√ļcu syntax, m√īŇĺete vzorec zadaŇ• priamo. To je nutn√© napr. v dial√≥gu VloŇĺiŇ• pole alebo UpraviŇ• pole.

Icon

Vzorec

Prehńĺad moŇĺnost√≠ pre vzorce

Z√°kladn√© v√Ĺpońćty

Sńć√≠tanie

+

Vypońć√≠ta s√ļńćet.

Príklad: <A1> + 8

Odńć√≠tanie

-

Vypońć√≠ta rozdiel

Príklad: 10 - <B5>

N√°sobenie

MUL alebo *

Vypońć√≠ta s√ļńćin.

Príklad: 7 MUL 9

Delenie

DIV alebo /

Vypońć√≠ta podiel

Príklad: 100 DIV 15


Základné funkcie v podmenu

Celkom

SUM

Calculates the sum of the selected cells.

Pr√≠klad: SUM <A2:C2> zobraz√≠ s√ļńćet hodn√īt v bunk√°ch A2 aŇĺ C2

Zaokr√ļhlenie

ROUND

Rounds a number to the specified decimal places.

Príklad: 15.678 ROUND 2 zobrazí 15.68

Percento

PHD

Calculates a percentage

Príklad: 10 + 15 PHD zobrazí 10.15

Druh√° odmocnina

SQRT

Calculates the square root.

Príklad: SQRT 25 zobrazí 5.00

Exponent

POW

Calculates the power of a number.

Príklad: 2 POW 8 zobrazí 256.00


Oper√°tory

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Oddeńĺovańć v zozname

|

Separates the elements in a list.

Pr√≠klad pouŇĺitia zoznamu:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Rovno

EQ alebo ==

Checks if selected values are equal. If they are unequal, the result is zero, otherwise 1 (true) appears.

Pr√≠klad: <A1> EQ 2 zobraz√≠ 1 pokiańĺ bunka A1 obsahuje ńć√≠slo 2.

Nie je rovné

NEQ alebo !=

Tests for inequality between selected values.

Pr√≠klad: <A1> NEQ 2 zobraz√≠ 0 (nepravda), ak je obsah A1 rovn√Ĺ 2.

MenŇ°√≠ alebo rovn√Ĺ

LEQ

Tests for values less than or equal to a specified value.

Pr√≠klad: <A1> LEQ 2 zobraz√≠ 1 (pravda), ak je obsah A1 menŇ°√≠ alebo rovn√Ĺ 2.

V√§ńćŇ°√≠ alebo rovn√Ĺ

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value

Pr√≠klad: <A1> GEQ 2 zobraz√≠ 1 (pravda), ak je obsah A1 v√§ńćŇ°√≠ alebo rovn√Ĺ 2.

Menej

L

Tests for values less than a specified value

Pr√≠klad: <A1> L 2 zobraz√≠ 1 (pravda), ak je obsah A1 menŇ°√≠ ako 2.

V√§ńćŇ°√≠

G

Tests for values greater than a specified value

Pr√≠klad: <A1> G 2 zobraz√≠ 1 (pravda), ak je obsah A1 v√§ńćŇ°√≠ ako 2.

Booleovské Or

OR

Tests for values matching the Boolean OR

Pr√≠klad: 0 OR 0 zobraz√≠ 0 (nepravda), vŇ°etko ostatn√© skonńć√≠ v√Ĺsledkom 1 (pravda)

Booleovské XOR

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR

Príklad: 1 XOR 0 zobrazí 1 (pravda)

Booleovské And

AND

Tests for values matching the Boolean AND

Príklad: 1 AND 2 zobrazí 1 (pravda)

Booleovské Not

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT

Príklad: NOT 1 (pravda) zobrazí 0 (nepravda)


҆tatistick√© funkcie

You can choose from the following statistical functions:

stredn√Ĺ

MEAN

Calculates the arithmetic mean of the values in an area or a list.

Príklad: MEAN 10|30|20 zobrazí 20

NajmenŇ°ia hodnota

MIN

Calculates the minimum value in an area or a list.

Príklad: MIN 10|30|20 zobrazí 10

Najv√§ńćŇ°ia hodnota

MAX

Calculates the maximum value in an area or a list.

Príklad: MAX 10|30|20 zobrazí 30


Trigonometrické funkcie

You can choose from the following trigonometric functions:

Sínus

SIN

Calculates the sine in radians

Príklad: SIN (PI/2)

Kosínus

COS

Calculates the cosine in radians.

Príklad: COS 1

Tangenta

TAN

Calculates the tangent in radians.

Príklad: TAN <A1>

Arc Sínus

ASIN

Calculates the arc sine in radians.

Príklad: ASIN 1

Arc Kosínus

ACOS

Calculates the arc cosine in radians.

Príklad: ACOS 1

Arc Tangens

ATAN

Calculates the arc tangent in radians.

Príklad: ATAN 1


Premenné pre vlastnosti dokumentu

Nasleduj√ļce vlastnosti dokumentu n√°jdete aj v menu S√ļbor - Vlastnosti - ҆tatistika.

CHAR

Pońćet znakov v dokumente

WORD

Pońćet slov v dokumente

PARA

Pońćet odsekov v dokumente

GRAPH

Pońćet obr√°zkov v dokumente

TABLES

Pońćet tabuliek v dokumente

OLE

Pońćet OLE objektov v dokumente

PAGE

Celkov√Ĺ pońćet str√°nok v dokumente


ńéalŇ°ie preddefinovan√© hodnoty

PI

PI

3.1415...

Eulerova konŇ°tanta

E

2.71828...

Pravda

TRUE

nerovn√° sa 0

Nepravda

FALSE

0