Vybrať zoznam adries

Select the address list that you want to use for mail merge, then click OK.

Pridať

Vyberte zdroj údajov, ktorý chcete použiť ako databázu kontaktov. Ak zdroj údajov obsahuje viac tabuliek, otvorí sa dialóg Výber tabuľky .

Vytvoriť

Otvorí dialóg Nová databáza kontaktov , v ktorom môžete vytvoriť novú databázu kontaktov.

Filter

Otvorí dialóg Štandardný filter, kde môžete definovať filtre nad databázou kontaktov.

Upraviť

Otvorí dialóg Nová databáza kontaktov , v ktorom môžete upraviť databázu kontaktov.

Zmeniť tabuľku

Otvorí dialóg Vybrať tabuľku , kde môžete pre hromadnú korešpondenciu vybrať inú tabuľku.