Stĺpce

Určí počet a rozloženie stĺpcov pre štýl stránky, rámca alebo sekcie.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte záložku Formát - Strana - Stĺpce

Choose Format - Frame and Object - Properties - Columns tab

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Columns tab

Choose Insert - Frame - Frame - Columns tab

Zvoľte záložku Vložiť/Formát - Sekcia - Stĺpce


Východzie nastavenia

Môžete vybrať prednastavené rozloženie stĺpcov alebo vytvoriť vlastné. Keď pre štýl stránky vyberiete rozloženie stĺpcov, použijete sa pre všetky stránky, ktoré používajú rovnaký štýl. Podobne aj keď vyberiete rozloženie stĺpcov pre štýl rámca, aktualizujú sa všetky rámce používajúce tento štýl. Môžete tiež zmeniť rozloženie stĺpcov pre jeden rámec.

Stĺpce

Zadajte počet stĺpcov, ktoré chcete zobraziť na stránke, v rámci alebo v sekcii.

Tiež môžete zvoliť niektoré z prednastavených rozložení stĺpcov.

Pole výberu

Rovnomerne rozloží obsah na všetky stĺpce

Rovnomerne rozdelí text do viacstĺpcových sekcií.

Šírka a vzdialenosti

Ak nie je začiarknuté pole Automatická šírka , zadajte nastavenia šírky a vzdialenosť stĺpcov.

(číslo stĺpca)

Zobrazuje číslo stĺpca, jeho šírku a vzdialenosť k susedným stĺpcom.

Ľavá šípka

Zobrazí stĺpec vľavo.

Ikonka

Ľavá šípka

Šípka doprava

Zobrazí stĺpec vpravo.

Ikonka

Šípka doprava

Šírka

Zadajte šírku stĺpca.

Rozostupy

Zadajte medzeru, ktorú chcete vynechať medzi dvoma stĺpcami.

Automatická šírka

Vytvorí stĺpce rovnakej šírky.

Náhľad poľa

Displays a preview of the current selection.

V náhľade rozloženia stĺpcov sa zobrazujú iba stĺpce a nie okolitý obsah stránky.

Oddeľovacia čiara

Táto časť je k dispozícii, ak vaše rozloženie obsahuje viac stĺpcov.

Úsečka

Vyberte štýl formátovania pre čiaru oddeľujúcu stĺpce. Ak nechcete oddeľovacie čiaru, zvoľte "Žiadny".

Výška

Zadajte dĺžku oddeľovacej čiary v percentách výšky stĺpca.

Umiestnenie

Vyberte zvislé zarovnanie oddeľovacej čiary. Táto voľba je k dispozícii len ak je Výška čiary menšia ako 100%.

Použiť na

Vyberte objekt, na ktorý chcete použiť stĺpcové rozvrhnutie. Táto voľba sa automaticky sprístupní, pokiaľ k tomuto dialógu pristupujete pomocou príkazu Formát - Stĺpce.

Vlastnosti

Smer textu

Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled.