Definícia podmienok

Podmienky sú logické výrazy, ktoré môžete použiť pre ovládanie zobrazení polí a sekcií dokumentu. Aj keď sa nasledujúce príklady týkajú polí, je možné ich použiť aj na sekcie.

Podmienky môžete definovať pre nasledujúce typy polí:

 1. Podmienený text: zobrazí text A pokiaľ podmienka platí alebo text B pokiaľ podmienka neplatí.

 2. Skrytý text: skryje obsah poľa, ak je podmienka splnená.

 3. Skrytý odsek: skryje odsek, ak je podmienka splnená.

 4. Akýkoľvek záznam a Ďalší záznam: riadi prístup k databázovým záznamom.

Najjednoduchší spôsob, ak definovať podmienku, je zadať logický výraz priamo v políčku Podmienka použitím nasledujúcich hodnôt:

TRUE

Podmienka je vždy splnená. Ako podmienený text môžete tiež vložiť ľubovoľnú hodnotu rôznu od 0.

FALSE

Podmienka nie je splnená. Môžete tiež vložiť hodnotu 0.


Note Icon

Pokiaľ ponecháte políčko Podmienka prázdne, podmienka bude vyhodnotená ako nesplnená.


Keď definujete podmienku, použite rovnaké prvky ako pri zápise vzorca, konkrétne porovnávacie operátory, matematické a štatistické funkcie, číselné formáty, premenné a konštanty.

Pri určení podmienky môžete použiť nasledujúce typy premenných:

 1. Prednastavené premenné LibreOffice, ktoré obsahujú štatistické údaje o dokumente

 2. Vlastné premenné, ktoré vytvoríte pomocou poľa "Nastaviť premennú"

 3. Premenné založené na údajoch používateľa

 4. Premenné založené na obsahu databázových polí

V podmienke nemôžete použiť interné premenné, ako sú čísla stránky alebo kapitoly.

Podmienky a premenné

Nasledujúce príklady používajú premennú "x":

x == 1 alebo x EQ 1

Podmienka je splnená, ak je "x" rovné 1.

x != 1 alebo x NEQ 1

Podmienka je splnená, ak "x" sa nerovná 1.

sinx == 0

Podmienka je splnená, ak je "x" násobkom pí.


Ak chcete porovnávať reťazce, musíte operandy uzavrieť do zátvoriek:

x == "ABC" alebo x EQ "ABC"

Podmienka je splnená, ak premenná "x" obsahuje reťazec "ABC".

x == "" alebo x EQ ""

alebo

!x alebo NOT x

Podmienka je splnená, ak premenná "x" obsahuje prázdny reťazec.


Note Icon

Operátor "rovnosti" musí byť v podmienke vyjadrený (==). Napr. ak definujeme premennú "x" s hodnotou jedna (1), môžeme podmienku zadať pomocou x==1.


Údaje o používateľovi

You can include user data when you define conditions. To change your user data, choose - LibreOffice - User data. User data must be entered in the form of strings. You can query the user data with "==" (EQ), "!=" (NEQ), or "!"(NOT).

Nasledujúca tabuľka obsahuje premenné s používateľskými údajmi a ich význam:

Premenný

Význam

user_firstname

Meno

user_lastname

Priezvisko

user_initials

Iniciály

user_company

Spoločnosť

user_street

Ulica

user_country

Krajina

user_zipcode

PSČ

user_city

Obec

user_title

Nadpis

user_position

Umiestnenie

user_tel_work

Telefónne číslo do práce

user_tel_home

Telefónne číslo domov

user_fax

Faxové číslo

user_email

E-mailová adresa

user_state

Stav (nie je vo všetkých verziách LibreOffice)


Napríklad ak chcete schovať odsek, text alebo sekciu pred používateľom s určitými iniciálami, napr. "LM", zadajte podmienku: user_initials=="LM".

Podmienky a databázové polia

V definícii podmienok môžete použiť databázu alebo databázové pole. Napr. môžete v podmienke kontrolovať obsah databázového pola alebo použiť databázové pole v logickom výraze. V následujúcej tabuľke nájdete niekoľko príkladov použitia databáz v podmienkach:

Príklad

Význam

Databáza. Tabuľka. Spoločnosť

Databázy.Tabuľka.Spoločnosť NEQ ""

Databázy.Tabuľka.Spoločnosť !=""

Podmienka je splnená, ak pole COMPANY nie je prázdne. (V prvom príklade nie je potrebný žiaden operátor.)

Databázy.Tabuľka.Spoločnosť

NOT Databázy.Tabuľka.Spoločnosť NEQ

Databázy.Tabuľka.Spoločnosť EQ ""

Databázy.Tabuľka.Spoločnosť == ""

Returns TRUE if the COMPANY field is empty.

Databázy.Tabuľka.Spoločnosť == ""

Databázy.Tabuľka.Spoločnosť NEQ ""

Returns TRUE if the current entry in the COMPANY field is not "Sun". (Exclamation sign represents a logical NOT.)

Databáza.Tabuľka.Meno AND Databáza.Tabuľka.Priezvisko

Vráti TRUE, ak záznam obsahuje meno aj priezvisko.


Note Icon

Všimnite si rozdiel medzi logickým operátorom NOT (!) a operátorom nie je rovné NEQ (!=).


Keď sa odkazujete na pole databázy v podmienke, používajte formuláciu MenoDatabázy.MenoTabuľky.MenoPola. Ak jedno z týchto mien obsahuje znak, ktorý je operátorom - napr. mínus (-) - dajte meno do hranatých zátvoriek. Napr.MenoDatabázy.[Meno-Tabuľky].MenoPola. Nikdy nepoužívajte medzery v menách polí.

Príklad: Skrytie prázdneho databázového pola

Ak chceme vytvoriť podmienku, ktorá skryje prázdne pole, napr. Ak je pole Company u niektorých záznamov prázdne.

Select the Hidden Paragraph list entry, and type the following condition: Addressbook.Addresses.Company EQ ""

alebo zadajte nasledujúce

NOT Addressbook.Addresses.Company

Ak je pole COMPANY prázdne, podmienka je splnená a odsek je skrytý.

Note Icon

To display hidden paragraphs on the screen, you can choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and clear the Fields: Hidden paragraphs check box.


Príklady použitia podmienok v poliach

Nasledujúce príklady používajú pole Podmienený text, ale je možné ich použiť pre akékoľvek pole, ktoré môžu byť zviazané podmienkou. Uvedená syntax podmienok sa používa tiež pre skrytý text, skrytý odsek, pole a akýkoľvek ďalší záznam.

Ak chcete zobraziť podmienený text v závislosti na číslovaní stránok:

 1. Vyberte Vložiť - Pole - Iné a kliknite na záložku Funkcie.

 2. V zozname Typ vyberte "Podmienený text".

 3. Do políčka Podmienka napíšte "page == 1".

 4. Do políčka Potom napíšte "Dokument má iba jednu stranu.".

 5. Do políčka Inak napíšte "Dokument má viac strán.".

 6. Kliknite na Vložiť a potom na Zavrieť.

Ak chcete zobraziť podmienený text v závislosti na používateľom definované premenné:

 1. Vyberte Vložiť - Pole - Iné a kliknite na záložku Premenné.

 2. V zozname Typ kliknite na "Nastaviť premennú".

 3. Do políčka Meno zadajte "Zisk".

 4. Do políčka Hodnota zadajte "5000".

 5. Kliknite na Vložiť.

 6. Kliknite na záložku Funkcie a potom na "Podmienený text" v zozname Typ.

 7. Do políčka Podmienka zadajte "Zisk < 5000".

 8. Do políčka Potom napíšte "Cieľ nesplnený.".

 9. Do políčka Inak napíšte "Cieľ splnený.".

 10. Kliknite na Vložiť.

Ak chcete upraviť hodnotu premennej "Zisk", kliknite na pole premenné.

Ak chcete zobraziť podmienený text v závislosti na poli databázy:

Prvá časť príkladu vloží medzeru medzi "Meno" a "Priezvisko" poľami v dokumente, druhá časť vloží podmienený text v závislosti na poli. Pre správnu funkciu príkladu je potrebné v LibreOffice zaregistrovať dátový zdroj adries.

 1. Vyberte Vložiť - Pole - Iné a kliknite na záložku Databázy.

 2. V zozname Typ vyberte "Pole štandardného dopisu".

 3. V poli Výber databázy kliknite na Kontakty - Meno a potom na Vložiť, opakujte pre "Priezvisko".

 4. V dokumente umiestnite kurzor medzi vložené pole, stlačte medzerník a vráťte sa do dialógu Pole.

 5. Kliknite na záložku Funkcie a kliknite na "Podmienený text" v zozname Typ.

 6. Do políčka Podmienka zadajte "Adresár.Adresy.Meno".

 7. Do políčka Potom zadajte medzeru a nechajte políčko Inak prázdne.

Teraz môžeme vložiť text v závislosti na obsahu pola Meno.

 1. V dialógu Pole kliknite na záložku Funkcie.

 2. V zozname Typ vyberte "Podmienený text".

 3. Do políčka Podmienka zadajte: Adresár.Adresy.Meno == "Michal"

 4. Do políčka Potom zadajte "Milý".

 5. Do políčka Potom zadajte "Milý".

 6. Kliknite na Vložiť.