Databáza

You can insert fields from any database, for example, address fields, into your document.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte záložku Vložiť - Polia- Iné - Databázy


Typ

Zoznam všetkých dostupných polí. Ak chcete pridať pole do dokumentu, kliknite na typ pole, potom na pole v zozname Vybrať a potom kliknite na Vložiť. Sú dostupné nasledujúce typy polí:

Typ poľa

Význam

Akýkoľvek záznam

Vloží obsah databázového poľa zadaného v políčku Číslo záznamu ako pole hromadnej korešpondencie, ak je vami zadaná podmienka splnená. Budú sa spracovávať iba záznamy vybrané v dátovom zdroji viacnásobným výberom.

Toto pole môžete použiť k súčasnému vloženiu niekoľkých záznamov do dokumentu. Stačí vložiť pole Akýkoľvek záznam pred polia formulárového dopisu, ktoré daný záznam používajú.

Názov databázy

Vloží meno databázovej tabuľky vybrané v sekcii Výber databázy. Pole "Meno databázy" je globálne. To znamená, že obsah všetkých doteraz vložených polí "Meno databázy" bude aktualizovaný, pokiaľ do dokumentu vložíte meno inej databázy.

Pole hromadnej korešpondencie

Vloží meno databázového poľa ako zástupný znak, aby bolo možné vytvoriť dokument hromadnej korešpondencie. Obsah poľa bude automatický doplnený, hneď ako budete formulárový dopis tlačiť.

Ďalší záznam

Vloží do dokumentu obsah ďalšieho poľa hromadnej korešpondencie, ak je vami definovaná podmienka splnená. Záznamy, ktoré chcete použiť, musia byť vybrané z pohľadu dátového zdroja.

K vloženiu obsahu po sebe idúcich záznamov do polí hromadnej korešpondencie v dokumente môžete použiť pole "Ďalší záznam".

Číslo záznamu

Vloží číslo zvoleného databázového záznamu.


Note Icon

Nasledujúce polia môžu byť vložené iba vtedy, ak je v zozname Typ vybraná zodpovedajúca položka.


Výber databázy

Vyberte databázovú tabuľku alebo databázový dotaz, na ktorý sa má pole odkazovať. V dokumente môžete použiť pole z viac ako jednej databázy alebo dotazu.

Podmienka

Pre pole spojené s podmienkou zadajte jej kritéria tu.

Pokiaľ chcete, môžete vytvoriť podmienku, ktorá musí byť splnená pred vložením obsahu polí "Akýkoľvek záznam" a "Ďalší záznam". Začiatočný stav je "TRUE", to znamená že podmienka je vždy splnená, pokiaľ nezmeníte jej text.

Číslo záznamu

Zadajte číslo záznamu, ktorý chcete vložiť,ak je zadaná podmienka splnená. Číslo záznamu zodpovedá aktuálnemu výberu v pohľadu na dátový zdroj. Pokiaľ napríklad vyberte posledných 5 záznamov v databáze obsahujúci 10 záznamov, bude číslo prvého záznamu 1 a nie 6.

Note Icon

Pokiaľ sa odkazujete na pole v inej databáze (alebo v inej tabuľke alebo v dotaze v rovnakej databáze), LibreOffice určí číslo záznamu vzhľadom k aktuálnemu výberu.


Formát

Select the format of the field that you want to insert. This option is available for numerical, boolean, date and time fields.

Z databázy

Použije formát definovaný vo vybranej databáze.

Prehľadávať

Zobrazí dialóg na otvorenie súboru, v ktorom môžete zvoliť databázový súbor (*.odb). Zvolený súbor bude pridaný do zoznamu "Výber databázy".

Definované používateľom

Aplikuje formát, ktorý vyberiete v Zozname formátov definovaných používateľom.

Zoznam formátov definovaných používateľom

Lists the available user-defined formats.

Tlač formulárového dopisu

Pokiaľ tlačíte dokument, ktorý obsahuje databázové pole, budete v dialógovom okne vyzvaný, či chcete vytlačiť formulárový dopis. Pokiaľ odpoviete "áno", bude zobrazený dialóg Hromadná korešpondencia, v ktorom môžete vybrať databázové záznamy, ktoré sa majú vytlačiť.