Premenné

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte záložku Vložiť - Polia - Iné - Premenné


Warning Icon

Používateľom definované polia sú dostupné len v aktuálnom dokumente.


Typ

Zoznam všetkých dostupných polí. Ak chcete pridať pole do dokumentu, kliknite na typ pole, potom na pole v zozname Vybrať a potom kliknite na Vložiť. Sú dostupné nasledujúce typy polí:

Typ

Popis

Nastaviť premennú

Definujte premennú a jej hodnotu. Hodnotu premennej môžete zmeniť kliknutím pred pole s premennou a zvolením Úpravy - Pole.

Zobraziť premennú

Vloží aktuálnu hodnotu premennej, ktorú vyberiete zo zoznamu Výber .

Pole DDE

Vloží do dokumentu DDE odkaz, ktorý môžete cez priradené meno aktualizovať podľa potreby.

Vložiť vzorec

Vloží konštantu, alebo výsledok vzorca.

Vstupné pole

Vloží novú hodnotu premennej alebo používateľom definovaného poľa.

Hodnota premennej vo vstupnom poli platí od toho miesta, kde je pole vložené. Ak chcete hodnotu premennej niekde ďalej v dokumente zmeniť, vložte ďalšie pole s rovnakým menom, ale s inou hodnotou. Napriek tomu hodnota používateľom definovaného poľa má globálnu platnosť.

Premenné sú vypísané v poli Výber. Pokiaľ kliknete na tlačidlo Vložiť, zobrazí sa dialóg Vstupné pole. Tu môžete zadať novú hodnotu alebo ako poznámku dodatočný text.

Interval číslovania

Vloží automatické číslovanie pre tabuľky, obrázky alebo textové rámce.

Nastaviť premennú strany

Vloží do dokumentu referenčný bod, od neho sa číslovanie strán začne počítať znovu od začiatku. Referenčný bod povolíte zvolením hodnoty "zapnuté", zakážete ho nastavením hodnoty "vypnuté". Pokiaľ chcete, aby číslovanie strán začalo vami určenou hodnotou, môžete tu tiež nastaviť korekciu.

Zobraziť premennú stránky

Zobrazí v tomto poli počet strán získaný z referenčného bodu "Nastaviť premennú stránky".

Pole používateľa

Vloží používateľsky definovanú globálnu premennú. K definícii premennej alebo podmienky môžete použiť používateľské pole. Pokiaľ zmeníte používateľské pole, všetky výskyty premennej v dokumente budú aktualizované.


Note Icon

Nasledujúce polia môžu byť vložené iba vtedy, ak je v zozname Typ vybraná zodpovedajúca položka.


Formát

Kliknite na formát, ktorý chcete použiť na vybrané pole, alebo kliknite na "Ďalšie formáty" a vytvorte si vlastný formát.

Pre používateľom definované pole kliknite v zozname Formát na formát, ktorý chcete použiť. K definícii vlastného formátu kliknite na ďalšie formáty.

Názov

Zadajte názov používateľského poľa, ktoré chcete vytvoriť. K nastaveniu cieľa kliknite na "Nastaviť odkaz" v zozname Typ, zadajte názov a kliknite na Vložiť. K vytvoreniu odkazu na nový cieľ kliknite na meno cieľa v zozname Výber.

Hodnota

Vložte posun pre pole dátumu alebo času.

V zozname Formát nastavte, či bude hodnota vložená ako text alebo ako číslo.

Select

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

Tip Icon

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


V HTML dokumente sú pre pole typu "Nastaviť premennú" k dispozícii dve dodatočné polia: HTML_ON and HTML_OFF. V závislosti na tom, čo zvolíte, bude pri uložení súboru ako HTML text zadaný do políčka Hodnota prevedený na úvodnú HTML značku (<Hodnota>) alebo na uzatváraciu HTML značku (</Hodnota>).

Tip Icon

Ak kliknete na položku pri súčasnom stlačení klávesy Ctrl, alebo vyberiete premennú a stlačíte medzerník, bude táto položka rovno vložená do dokumentu.


Vzorec

Táto voľba je k dispozícii iba vtedy, ak je zvolený typ poľa "Vložiť vzorec".

Odkaz

Zadajte text, ktorý chcete v poli zobraziť. Pokiaľ vkladáte pole typu zástupný znak, zadáte text, ktorý sa má zobraziť ako tip, pokiaľ sa nad poľom kurzor myši zastaví.

Odchýlka

Zadajte požadovaný posun číslovania pre pole čísla strany, napr. "+1".

Neviditeľný

Skryje v dokumente obsah polí. Toto pole je do dokumentu vložené ako tenká šedá značka. Táto voľba je k dispozícii iba pre typy polí "Nastaviť premennú" a "Pole používateľa".

Číslovanie kapitol

Nastaví možnosti pre vypnutie číslovania kapitol.

Úroveň

Zvoľte úroveň nadpisu alebo kapitoly, ktorú chcete v dokumente začať číslovať od začiatku.

Oddeľovač

Zadajte znak, ktorý chcete použiť ako oddeľovač medzi úrovňami nadpisov alebo kapitol.

Použiť

Pridá do zoznamu Výber používateľom definované pole.

Ikonka

Použiť

Zmazať

Odstráni používateľom definované pole zo zoznamu. Odstrániť môžete iba tie polia, ktoré nie sú použité v aktuálnom dokumente. Pokiaľ chcete odstrániť pole, ktoré je práve v dokumente použité, odstráňte najskôr všetky výskyty tohto poľa v dokumente a nakoniec pole odstráňte zo zoznamu.

Ikonka

Zmazať