Navigácia

Ak kliknete na túto ikonku v Navigátore alebo v pravom dolnom rohu okna dokumentu, objaví sa panel nástrojov, kde môžete vyberať z existujúcich typov prvkov v dokumente. Potom môžete použiť šípky hore a dole pre prechod na ďalší alebo predchádzajúci prvok v dokumente.

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu stranu alebo objekt, kliknite na tlačidlo hore.

Ak chcete prejsť na ďalšiu stranu alebo objekt, kliknite na tlačidlo dole.

Pokiaľ nevyberiete nejaký iný prvok dokumentu, šípky prechádzajú medzi stranami dokumentu. Šípky sú čierne, keď prechádzajú medzi stranami, a modré, keď už bol vybraný nejaký iný typ prvku dokumentu a prechádzajú prvky vybraného typu.

Položky sú takmer zhodné s položkami v zoznamu v okne Navigátor. Môžete vybrať tiež ďalšie prvky dokumentu: napr. pripomienky, ktoré sa dajú nastaviť pomocou ikonky Nastaviť pripomienku v Navigátore. Objekt môžete vybrať z možností v panele nástrojov Navigácia: tabuľka, textový rám, grafika, OLE objekt, strana, nadpis, pripomienka, grafický objekt, formulárový ovládací prvok, sekcia, záložka, výber, poznámka pod čarou, poznámka, položka registra, vzorec v tabuľke, zlý vzorec v tabuľke.

U vzorcov v tabuľke môžete buď prechádzať všetky vzorce, alebo iba zlé vzorce (tie, ktoré skončili s chybou). Program preskakuje vzorce, ktoré odkazujú na chybné vzorce.

Práca s navigačným panelom

Open the Navigation toolbar by clicking on its icon located in the vertical scrollbar. You can break the toolbar away from its place by dragging and arrange it on the screen.

Kliknite na túto ikonku. Budú zobrazené typy objektov, medzi ktorými je možné prechádzať. Potom kliknite na šípky "Predchádzajúci objekt" alebo "Nasledujúci objekt". Mená tlačidiel napovedia, ktorý objekt bol vybraný pre prechádzanie. Textový kurzor bude umiestnený na objekt vybraného typu.

Tip Icon

You can configure LibreOffice according to your specific preferences for navigating within a document. To do this, choose Tools - Customize. The various tables for adapting menus, keyboard input or toolbars contain various functions for navigation within the document under the "Navigate" area. In this way you can jump to the index tags in the document with the "To Next/Previous Index Tag" functions.


Opakovať hľadanie

With the Repeat search icon on the Navigation toolbar you can repeat a search you started with the Search and Replace dialog. To do this, click the icon. The blue arrow buttons on the vertical scrollbar now take on the functions Continue search forwards and Continue search backwards. If you now click one of the arrow surfaces, the search will be continued for the term entered in the Search and Replace dialog.