Hromadná korešpondencia

The Mail Merge dialog helps you in printing and saving form letters.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Do textového dokumentu vložte aspoň jedno databázové pole s adresou, potom dokument vytlačte. Na otázku, či chcete tlačiť hromadný dopis, odpovedzte "Áno".


Počas tlače sa zodpovedajúce databázové polia (tzv. zástupné znaky) nahradia údajmi z databázy. Viac informácií o vkladaní databázových polí nájdete v pomocníkovi v záložke Databáza, ktorá sa nachádza v ponuke Vložiť - Polia - Ďalšie.

Záznamy

Určuje počet záznamov v databáze, ktoré sa použijú pri tlačení listu hromadnej korešpondencie. Pre každý záznam bude vytlačený jeden list.

Všetko

Spracuje všetky záznamy z databázy.

Vybrané záznamy

Spracuje iba označené záznamy v databáze. Voľba je dostupná iba v prípade, že ste predtým vybrali potrebné záznamy v databáze.

Od:

Specify the number of the first record to be printed.

Do:

Specify the number of the last record to be printed.

Výstup

Určuje, či formuláre budú odosielané do tlačiarne alebo do súboru.

Tlačiareň

Vytlačí formuláre.

Súbor

Uloží formuláre do súborov.

Save as single document

Create one big document containing all data records.

Save as individual documents

Create one document for every one data record.

Generate file name from database

Generate each file name from data contained in a database.

Field

Uses the content of the selected database field as the file name for the form letter.

Cesta

Určuje cestu, kam sa budú ukladať jednotlivé formuláre.

...

Otvorí dialóg Vybrať cestu.

File format

Select the file format to store the resulting document.

Vytvorenie hromadného listu

Sprievodca hromadnou korešpondenciou - Vložiť blok s adresou

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send e-mail messages to many recipients.