Panel Upraviť body

Panel Upraviť body sa zobrazí, keď vyberiete objekt zložený z bodov a kliknete na Upraviť body.

Daná funkcia vám umožňuje upravovať body krivky alebo objektu prevedeného na krivku. Dostupné sú tieto ikony:

Upraviť body

Ikona Upraviť body vám umožňuje aktivovať nebo zrušiť režim úprav Beziérových objektov. V režime úprav je možné označovať jednotlivé body krivky.

Ikonka

Upraviť body

Presunúť body

Aktivuje režim, v ktorom je možné presúvat body. Kurzor zobrazuje malý prázdny štvorec, pokiaľ ho chvíľu ponecháte nad bodom krivky. Tento bod je možné myšou presunúť na iné miesto. Krivka na oboch stranách bodu nasleduje pohyb; časť krivky medzi susednými bodmi mení tvar.

Ak kliknete na krivku medzi dvoma bodmi alebo vo vnútry uzatvorenej krivky, môžete pretiahnúť krivku na nové miesto bez toho, aby ste zmenili jej tvar.

Ikonka

Presunúť body

Vložiť body

Aktivuje režim vkladania. V tomto režime je možné vkladať body. Tiež je možné body presúvať, rovnako ako v režime presúvania. Ak však kliknete medzi dva body, vložíte nový bod. Nový vložený bod spôsobuje plynulý prenos.

Ak chcete vytvoriť uhlový bod, musíte najprv vložiť buď bod pre plynulý alebo súmerný prenos, ktorý potom zmeníte na uhlový bod pomocou ikony Uhlový bod.

Ikonka

Vložiť body

Zmazať body

Pomocou ikony Zmazať body odstránite jeden alebo viac vybraných bodov. Ak chcete vybrať niekoľko bodov, podržte Shift a kliknite na požadované body.

Najskôr vyberte bod, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na túto ikonu alebo stlačte klávesu Del.

Ikonka

Zmazať body

Rozdeliť krivku

Ikona Rozdeliť krivku rozdelí krivku. Vyberte bod alebo body, kde chcete krivku rozdeliť a kliknite na ikonu.

Ikonka

Rozdeliť krivku

Previesť na krivku

Prevedie krivku na priamku alebo priamku na krivku. Ak vyberiete jeden bod, krivka pred bodom bude prevedená. Ak sú vybraté dva body, bude prevedená krivka medzi týmito bodmi. Ak vyberiete viac ako dva body krivky, po každom stlačení tejto ikony bude prevedená iná časť krivky. Ak je to nevyhnutné, body v oblúku krivky sú prevedené na uhlové body a uhlové body na body v oblúku.

Ak medzi dvoma bodmi leží priama časť, majú obidva koncové body iba jeden riadiaci bod. Tieto body nemôžu byť prevedené na hladké body dovtedy, pokiaľ neprevediete čiaru medzi nimi na krivku.

Ikonka

Previesť na krivku

Uhlový bod

Prevedie vybratý bod alebo body na uhlové body. Uhlové body majú dva pohyblivé kontrolné body, ktoré sú na sebe navzájom nezávislé. Z toho dôvodu krivka neprechádza priamo uhlovým bodom, ale vytvorí uhol.

Ikonka

Uhlový bod

Previesť na hladký bod

Prevedie uhlový bod alebo súmerný bod na hladký bod. Oba kontrolné body rohového bodu sú umiestnené na jednej priamke a môžu byť presúvané len súčasne. Kontrolné body môžu mať rôznu dĺžku, takže je možné obmieňať mieru zakrivenia.

Ikonka

Previesť na hladký bod

Previesť na súmerný bod

Prevedie rohový bod alebo hladký bod na symetrický bod. Oba kontrolné body rohového bodu sú umiestnené na priamke a majú rovnakú dĺžku. Môžme nimi pohybovať len súčasne a miera zakrivenia je súmerná v oboch smeroch.

Ikonka

Previesť na súmerný bod

Zatvoriť Bézierovu krivku

Uzavrie čiaru alebo krivku. Krivka sa uzavrie spojením jej posledného bodu s prvým, ktorý je označený zväčšeným štvorčekom.

Ikonka

Zatvoriť Bézierovu krivku

Ubrať body

Označí aktuálny bod alebo vybrané body na odstránenie. K tomu dôjde v prípade, keď sa bod nachádza na priamke. Pokiaľ prevádzate krivku na priamku pomocí ikony Previesť na krivku alebo upravujete krivku myšou tak, že bod leží na priamke, tento bod sa odstráni. Uhol, od ktorého sa body odstraňujú,

Ikonka

Ubrať body