Panel návrhu formulára

Panel návrhu formulára sa zobrazí hneď, akonáhle vyberiete objekt formulára pri práci v režime návrhu.

Vybrať

Ikonka

Táto ikona prepína kurzor myši do režimu výberu, alebo tento režim dezaktivuje. Režim výberu sa používa k výberu ovládacích prvkov v aktuálnom formuláre.

Režim návrhu zap/vyp

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Ikonka

Režim návrhu zap/vyp

Vlastnosti ovládacieho prvku

Otvorí dialóg pre úpravu vlastností vybraného ovládacieho prvku.

Ikonka

Ovládací prvok

Vlastnosti ovládacieho prvku

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Ikonka

Formulár

Data Navigator

Specifies the data structure of the current XForms document.

Ovládacie prvky formulára

Opens the Form Navigator. The Form Navigator displays all forms and subforms of the current document with their respective controls.

Ikonka

Navigátor formulárom

Pridať pole

Opens a window where you can select a database field to add to the form or report.

Ikonka

Pridať pole

Body

In the Tab Order dialog you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Ikonka

Poradie aktivácie

Otvoriť v režime návrhu

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Ikonka

Otvoriť v režime návrhu

Automaticky zamerať ovládací prvok

Ikonka

Ak je aktívna možnosť Automaticky zamerať ovládací prvok, aktivuje sa pri otvorení dokumentu prvý ovládací prvok formulára. Poradie ovládacích prvkov určíte pomocou vlastnosti Poradie aktivácie.

Umiestnenie a veľkosť

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

Ikonka

Umiestnenie a veľkosť

Otočiť

Allows you to switch between anchoring options.

Ikonka

Zmeniť ukotvenie

Text

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Ikonka

Preniesť do popredia

Štandardný panel

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Ikonka

Preniesť dozadu

Zoskupiť

Groups the selected objects, so that they can be moved as a single object.

Ikonka

Zoskupiť

Zrušiť zoskupenie

Breaks apart the selected group into individual objects.

Ikonka

Zrušiť zoskupenie

Vstúpiť do zoskupenia

Opens the selected group, so that you can edit the individual objects. If the selected group contains nested group, you can repeat this command on the subgroups.

Ikonka

Vstúpiť do zoskupenia

Opustiť zoskupenie

Exits the group, so that you can no longer edit the individual objects in the group.

Ikonka

Opustiť zoskupenie

Zarovnanie

Modifies the alignment of selected objects.

Ikonka

Zarovnanie

Zobrazovať mriežku

Specifies whether to display the grid.

Ikonka

Zobrazovať mriežku

Zachytiť na mriežku

Určuje, že je možné pohybovať objektmi len medzi bodmi mriežky.

Ikonka

Zachytiť na mriežku

Vodiace čiary pri posúvaní

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Vodiace čiary pri presúvaní