Kreslenie čiar v texte

Do svojho textu môžete pridávať aj čiary s rôznymi uhlami, šírkou, farbou a ďalšími atribútmi.

Pre určenie atribútov a smeru čiary použite objekt Čiara:

Ikonka

Ikonka

1.

Na štandardnom paneli nástrojov kliknite na šípku vedľa ikony Zobraziť kresliace funkcie, otvorí sa panel Kreslenie. Na ňom kliknite na ikonu Čiara. Kurzor myši sa zmení na krížik so symbolom čiary.

2.

Vo svojom dokumente kliknite namiesto, kde má čiara začínať. Podržte tlačidlo myši a pretiahnite bod na miesto, kde má čiara končiť. Pokiaľ držíte kláves Shift, môžete kresliť len vodorovné, zvislé alebo diagonálne čiary.

Ikonka

3.

Akonáhle má čiara požadovanú dĺžku a smer, uvoľnite tlačidlo myši. Môžete nakresliť viac čiar. Túto funkciu ukončíte stlačením klávesu Esc lebo kliknutím na ikonu Vybrať na paneli Kresba.

4.

Po kliknutí na ikonu Vybrať môžete naraz označiť viac čiar tak, že podržíte kláves Shift a kliknete na každú čiaru. Pokiaľ takto označíte viac čiar, môžete všetkým naraz priradiť rovnakú farbu, šírku alebo iný atribút.

  1. Create a horizontal line by applying the preset Paragraph Style Horizontal Line. Click into an empty paragraph, and double-click the Horizontal Line Style in the Styles window. If the entry for horizontal lines is not visible in the list of Paragraph Styles, select "All Styles" in the lower listbox.

  2. Ak zvolíte Formát - Odsek - Okraje, môžete nakresliť čiaru nad, pod alebo vedľa odseku.

Automatické čiary v aplikácii Writer

  1. If you start a new line in a Writer text document by typing three or more hyphen characters and press the Enter key, the characters are removed and the previous paragraph gets a line as a bottom border.

    Pre vytvorenie jednoduchej čiary napíšte tri alebo viac pomlčiek (-) alebo podčiarkovníkov ( _ ) a stlačte Enter. Pre vytvorenie dvojitej čiary napíšte tri alebo viac znakov pre rovnosť (=), hviezdičiek (*), vlnoviek (~) alebo mriežok (#) a stlačte Enter.

  2. Pre odstránenie automaticky nakresleného okraja odseku, zvoľte Formát - Odsek - Okraje.

  3. Pre vrátenie automatického vytvárania ohraničenia, zvoľte Upraviť - Späť.

  4. To disable the automatic borders, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Options and clear Apply border.

Warning Icon

Čiary a ďalšie objekty kreslenia, ktoré vložíte do dokumentu nie sú definované v HTML, takže sa do HTML formátu neexportujú priamo. Exportujú sa ako obrázky.


Tip Icon

Ak zadávate šírku čiary, môžete doplniť aj meraciu jednotku. Pri nulovej šírke vznikne tenká čiara so šírkou jedného pixelu z výstupného média.


Formát - Odsek - Okraje

Použitie štýlov čiar pomocou panelu nástrojov