Návrh indexu

V dialógu Návrh indexu je možné upraviť indexy aktuálnej tabuľky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit


Návrh tabuľky

Zoznam indexov

Zobrazuje dostupné indexy. Vyberte zo zoznamu index, ktorý si prajete upraviť. Na pravej strane dialógu sú zobrazené podrobnejšie informácie o vybranom indexe.

Nový index

Vytvorí nový index.

Zmazať aktuálny index

Odstráni aktuálny index.

Premenovať aktuálny index

Premenuje aktuálny index.

Uložiť aktuálny index

Uloží aktuálny index do zdroja dát.

Obnoviť aktuálny index

Obnoví aktuálny index na nastavenia, ktoré mal pri otvorení dialógu.

Podrobnosti indexu

Akonáhle zmeníte údaje aktuálneho indexu a vyberete iný index, zmeny budú okamžite predané zdroju dát. Pokiaľ zdroj dát úspešne potvrdí zmenu, je možne iba ukončit dialóg alebo vybrať iný index. Zmeny je ale možné vrátiť späť kliknutím na ikonu Obnoviť aktuálny register.

Jednoznačné

Určuje, že aktuálny register môže mať iba Jednoznačné hodnoty. Zaškrtnutím poľa Jednoznačné zabránite zadaniu duplikovaných údajou a udržíte integritu dát.

Polia

V oblasti Pole sa zobrazuje zoznam polí aktuálnej tabuľky. Je možné vybrať aj viac polí. Ak chcete zrušiť výber polí, vyberte prázdnu položku na začiatku zoznamu.

Pole indexu

Zobrazuje zoznam polí aktuálnej tabuľky. Je možné vybrať aj viac polí.

Poradie zoraďovania

Určuje poradie zoraďovania.

Zatvoriť

Zatvorí dialóg.