Návrh dotazu

Režim návrhu vám umožňuje vytvoriť a upraviť databázový dotaz.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In a database file window, click the Queries icon, then choose Edit - Edit


Note Icon

Väčšina databází používa dotazy na filtrovanie a zoradenie tabuliek. Pohľady ponúkajú rovnaké funkcie ako dotazy, ale na strane servera. Ak databázový server podporuje pohľady, je možné ich použiť k filtrovaniu záznamov na serveri a zrychleniu zobrazenia.


Note Icon

Zvoľte príkaz Vytvoriť pohľad v záložke Tabuľky v databázovom dokumente a zobrazí sa okno Návrh pohľadu, ktoré je podobné tu popísanému oknu Návrh dotazu.


Rozloženie okna Návrh dotazu sa ukládá s vytvoreným dotazom, ale nie je možné ho uložiť s vytváraným pohľadom.

Pohľad na návrh

Pre vytvorene dotazu kliknite na ikonu Dotazy v databázovom dokumente a potom kliknite na Vytvoriť dotaz v režime pohľad na návrh.

The lower pane of the Design View is where you define the query. To define a query, specify the database field names to include and the criteria for displaying the fields. To rearrange the columns in the lower pane of the Design View, drag a column header to a new location, or select the column and press +arrow key.

V hornej časti pohľadu na návrh sú zobrazené ikony panela Návrh dotazu a panela Návrh.

Ak chcete dotaz overiť, poklopte na názov dotazu v databázovom dokumente. Výsledok dotazu sa zobrazí v tabuľke podobnej Zobrazeniu zdroja dát. Poznámka: zobrazená tabuľka je iba dočasná.

Klávesy v režime návrhu

Kľúč

Funkcia

F4

Náhľad

F5

Spustiť dotaz

F6

Pridať tabuľku alebo dotaz


Prehľadávať

When you open the query design for the first time, you see a dialog in which you must first select the table or query that will be the basis for your new query.

Dvojitým kliknutím na pole ho pridáte do dotazu. Pretiahnutím určíte relácie.

Note Icon

Počas vytvárania dotazu nemôžete vybrané tabuľka meniť.


Odstrániť tabuľky

Pre odstránenie tabuľky z pohľadu na návrh, kliknite na horný okraj tabuľky a zobraztekontextové menu. Kliknite na Odstrániť alebo stlačte klávesu Delete ak chcete odstrániť tabuľku z pohľadu na návrh.

Presunutie tabuľky a zmena jej veľkosti

Tabuľky môžete usporiadať podľa svojich potrieb a zmeniť ich veľkosť. Ak chcete tabuľku posunúť, pretiahnite jej horný okraj na požadovanú pozíciu. Okno tabuľky zväčšíte alebo zmenšíte tak, že umiestnite kurzor myši na jeho okraj alebo roh a ťahaním myšou ho upravíte na požadovanú veľkosť.

Vzťahy medzi tabuľkami

Ak medzi názvom poľa v jednej tabuľke a názvom poľa v druhej tabuľke existujú dátové vzťahy, môžete ich v dotaze použiť.

Príklad: máte zošit pre tovar (identifikovaný číslom) a zošit pre zákazníkov, v ktorom pomocou zodpovedajúcích čísel tovaru zaznamenáváte všetok tovar, ktorý si zákazník objedná. Medzi týmito dvoma dátovými poľami "číslo tovaru" teda existuje relácia. Ak chcete vytvoriť dotaz, ktorý vracia všetok tovar, ktorý si zákazník objednal, musíte získať dáta z oboch zošitov. Musíte teda LibreOffice povedať, aký vzťah existuje medzi údajmi v týchto dvoch zošitoch.

To zabezpečíte tak, že kliknete na názov poľa v tabuľke (napr. pole "Tovar-Číslo" v tabuľke Zákazníci), podržíte tlačidlo myši a pretiahnete názov poľa na názov poľa v druhej tabuľke ("Tovar-Číslo" v tabuľke Tovar). Keď uvoľníte tlačidlo myši, zobrazí sa čiara spojujúca obe polia. Do výsledného SQL dotazu sa vloží zodpovedajúca podmienka, že obsah polí musí byť rovnaky.

Vytvorenie dotazu, ktorý je založený na niekoľkých zošitoch, je možné len ak používate LibreOffice ako rozhranie k relačnej databáze.

Note Icon

V dotaze nemôžete pristupovať k tabuľkám z iných databáz. Dotazy nad niekoľkými tabuľkami je možné vytvoriť len v jednej databáze.


Určenie typu prepojenia

Ak dvakrát kliknete na čiaru spájajúcu dve prepojené polia alebo zvolíte príkaz Vložiť - Nová relácia, je možné určiť druh prepojenia v dialógu Relácie.

Prípadne je možné pomocou klávesy Tab vybrať reláciu, potom stlačiť Shift+F10 pre zobrazenie kontextového menu a zvoliť príkaz Upraviť. Niektoré databázy podporujú len niektoré druhy relácií.

Odstránenie relácií

Pre odstránenie relácie medzi dvoma tabuľkami kliknite na spojnicu a potom ststačte kláves Delete.

Je taktiež možné odstrániť zodpovedajúce záznamy v poli Použité polia v dialógu Relácie. Prípadne je možné pomocou klávesy Tab vybrať reláciu (zobrazí sa zväčšene), potom stlačiť Shift+F10 na zobrazenie kontextovej ponuky a zvoliť príkaz Odstrániť.

Definovanie dotazu

Vyberte podmienky na definíciu dotazu. Každý stĺpec predstavuje jedno dátové pole. Podmienky v jednom riadku sa spoja booleovským AND.

Zadanie názvu poľa

Najprv vyberte všetky názvy polí, ktoré chcete pridať do dotazu. To môžete urobiť buď ptetiahnutím alebo poklepaním na názov poľa v okne tabuľky. Ak chcete použiťt pretiahnutie, pretiahnite názov poľa do spodnej časti okna návrhu. Môžete tak určit, do ktorého stĺpce chcete pole pridať. Ak na název poľa poklepete, pridá sa do nasledujúceho voľného stĺpca.

Odstránenie názvov polí

Ak chcete odstrániť názov poľa z dotazu kliknite na záhlavie poľa a v miestnej ponuke zvoľte Odstrániť.

Uložiť dotaz

Pomocou ikony Uložiť na paneli Štandardný dotaz uložíte. Zobrazí sa dialóg, v ktorom zadáte názov dotazu. Ak databáza podporuje schémy, je možné zadať schému.

Schéma

Zadajte názov schémy, ktorá sa priradí dotazu alebo pohľadu.

Názov dotazu alebo názov pohľadu

Zadajte názov dotazu alebo pohľadu.

Filtrovanie dát

Ak chcete filtrovať dáta dotazu, nastavte požadované možnosti v dolnej časti okna návrhu. K dispozícii máte následujúce riadky:

Pole

Enter the name of the data field that you referred to in the Query. All settings made in the lower rows refer to this field. If you activate a cell with a mouse click you'll see an arrow button, which enables you to select a field. The "Table name.*" option selects all data fields and the criteria is valid for all table fields.

Alias

Zadajte alias dátového poľa. V dotaze sa namiesto skutočného názvu poľa použije tento alias. Napr. ak sa dátové pole volá ČD a namiesto tohoto názvu chcete v dotaze zobraziť ČísloDielu, zadajte ako alias ČísloDielu.

V SQL príkaze sú aliasy definované nasledujúco:

SELECT stlpec AS alias FROM tabulka.

Napríklad:

SELECT "DČ" AS "ČísloDielu" FROM "Diely"

Tabuľka

Databázová tabuľka, v ktorej sa nachádza vybrané dátové pole. Ak aktivujete bunku kliknutím myši, zobrazí sa šípka, ktorá vám umožní vybrať inú tabuľku zo súčasného dotazu.

Zoradiť

V tejto bunke je možné zvoliť zoraďovanie: vzostupne, zostupne a nezoradiť. Textové polia sa zoraďujú abecedne (A až Z) a číselné polia číselne (0 až 9). U väčšiny databází môže administrátor nastaviť možnosti zoradenia.

Viditeľné

Ak zaškrtnete vlastnosť Viditeľné, dané pole sa zobrazí v dotaze. Ak pole používate len na zadanie podmienky, nemusíte ho zobrazovať.

Kritérium

Určuje Kritérium, podľa ktorého sa filtruje obsah dátového poľa.

alebo

Do každého riadku s týmto názvom môžete zadať ďalšie kritérium pre filtrovanie. Viac kritérií v jednom stĺpci bude spojených logickým operátorom OR.

Ak chcete vložiť ďalší riadok pre funkcie, môžete použiť aj miestne menu hlavičky riadkov v dolnej oblasti návrhu dotazu:

Funkcie

Výber funkcií závisí na databáze.

Ak pracujete s databázou HSQL, v zoznamu Funkcie najdite nasledujúce možnosti:

Možnosť

SQL

Efekt

Bez funkcie

Nebude spustená žiadna funkcia.

Priemer

AVG

Vypočíta aritmetický priemer poľa.

Počet

COUNT

Zistí počet záznamov v databáze. Prázdne polia se buď počítajú (a) alebo nepočítajú (b).

a) COUNT(*): Ak zadáte ako argument funkcie hviezdičku, spočítá funkcia všetky záznamy v tabuľke

b) COUNT(stĺpec): Ak zadáte aako argument funkcie názov poľa, spočítá funkcia iba tie polia, ktoré obsahujú nejakú hodnotu. Nezadané hodnoty (prázdne polia) počítané nebudú.

Maximum

MAX

Zistí najvyššiu hodnotu poľa.

Minimum

MIN

Zistí najnižšiu hodnotu poľa.

Celkom

SUM

Sčíta všetky hodnoty pridružených polí.

Zoskupiť

Zoskupiť podľa

Zoskúpi dáta dotazu podľa daného poľa. Funkcia sa spúšťa podľa určených skupín. V SQL táto voľba zodpovedá klauzule GROUP BY. Ak pridáte kritérium, zobrazí sa toto pole v SQL HAVING.


Funkcie môžete zadať aj priamo do SQL dotazu. Syntax je:

SELECT FUNKCIA(stĺpec) FROM tabulka.

Funkciu pre výpočet súčtov je napríklad možné volať vo výraze SQL nasledujúcím spôsobom:

SELECT SUM("Cena") FROM "Výrobok".

Okrem funkcie Zoskupiť sú vyššie spomenuté funkcie tzv. agregačné funkcie. Sú to funkcie, ktoré počítajú dáta pre vytváranie súhrnov z výsledkov. Taktiež môžu byť k dispozíci ďaľšie funkcie, ktoré nie sú vypísané v zozname. To závisí na použitom databázovom systéme a aktuálnom stave ovládača Base.

Ak chcete použiť funkcie musíte ich zadať do Pole.

Volaniu funkcie je možné priradiť alias. Ak nechcete v záhlaví stĺpca zobraziť názov funkcie, zadajte požadované meno do Alias.

Zodpovedajúca funkcia v príkaze SQL je:

SELECT FUNCTION() AS alias FROM tabuľka

Príklad:

SELECT COUNT(*) AS počet FROM "Položka".

Note Icon

Ak spustítei túto funkciu, nemôžete už vložiť do dotazu ďalšie stĺpce inak, ako získať tieto stĺpce ako funkciu "Group" .


Príklady

V následujúcom príklade je dotaz spustený nad dvoma tabuľkami: tabuľkou "Položka" s poľom "Položka_č" a tabuľkou "Dodávatelia" s poľom "Názov_dodávateľa". Obe tabuľky majú naviac spoločný názov poľa "Dodávateľ_č."

Na vytvorenie dotazu obsahujúceho všetkých dodávateľov, ktorí dodávajú viac ako tri položky, je nutné vykonať kroky uvedené ďalej.

 1. Do návrhu dotazu vložte tabuľky "Položka" a "Dodávatelia".

 2. Spojte polia "Dodávateľ_č" oboch tabuliek, ak doteraz vzťah tohoto typu neexistuje.

 3. Kliknite na pole "Tovar_č" v tabuľke "Tovar". Zobrazte si pomocou miestnej ponuky riadok Funkcie a zvoľte funkciu Počet.

 4. Zadajte hodnotu >3 ako kritérium a zrušte zaškrtnutie políčka v poli Viditeľné.

 5. V tabuľce "Dodávatelia" poklopte na pole "Názov_dodávateľa" a vyberte funkciu Zoskupiť.

 6. Spustiť dotaz.

Ak existuje v tabuľke Položka pole "cena" (ako jednotlivá cena výrobku) a pole "Dodávateľ_č" (ako dodávateľ daného výrobku), potom můžete zadaním nasledujúceho dotazu obdržať priemernú cenu za položku dodávanú dodávateľom:

 1. Do návrhu dotazu vložte tabuľku "Položka".

 2. Poklopte na polia "Cena" a "Dodávateľ_č".

 3. V poli "Cena" zvoľte riadok Funkcie a zvoľte funkciu Priemer.

 4. Môžete zadat aj text "Priemer" do riadku pre zástupný názov (alias).

 5. Pre pole "Dodávateľ_č" vyberte funkciu Zoskupenie - Group.

 6. Spustiť dotaz.

K dispozícii sú nasledujúce príkazy a symboly miestnej ponuky:

Funkcie

Zobrazí alebo skryje riadok na výber funkcií.

Názov tabuľky

Zobrazí alebo skryje riadok s názvom tabuľky.

Alias

Zobrazí alebo skryje riadok s aliasom.

Jedinečné hodnoty

Zobrazí iba jedinečné hodnoty. To platí pre záznamy, ktoré v danom poli obsahujú rovanké údaje niekoľkokrát. Ak je príkaz Jedinečné hodnoty aktivny, uvidíte z týchto záznamov len jeden (DISTINCT). Inak uvidíte všetky záznamy spĺňajúce kritéria dotazu (ALL).

Príklad: ak sa v databáze adries niekoľkokrát objavuje priezvisko "Lašček", po zvolení príkazu Jedinečné hodnoty sa priezvisko "Lašček" v dotaze zobrazí len raz.

Ak dotaz obsahuje niekoľko polí, musí byť jedinečná kombinácia hodnôt zo všetkých polí. Príklad: v adresári máte raz "Laščeka v Bratislave" a dva krát "Laščeka v Košiciach". S príkazom Jedinečné hodnoty použije dotaz pole "priezvisko" a "mesto" a vo výsledku dotazu zobrazí raz "Laščeka v Bratislave" a raz "Laščeka v Košiciach".

V SQL zodpovedá tento príkaz predikátu DISTINCT.

Hranica

Allows you to maximize the number of records with which query returns.

If there is added a Limit, you will get at most as many rows as the number you specify. Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria.

Formulovanie filtračných podmienok

Pri vytváraní filtrovacích podmienok máte k dispozícii rôzné operátory a pííkazy. Okrem relačních operátorov sú k dispozícii aj príkazy špecifické pre SQL, ktoré kontrolujú obsah databázových polí. Ak použijete príkazy v syntaxi LibreOffice, automaticky ich LibreOffice prevedie na zodpovedajúcu syntax SQL. Môžete tiež primo zadať SQL príkaz. Následujúca tabuľka vám poskytuje prehľad operátorov a príkazov:

Operátor

Význam

Podmienka je splnená ak ...

=

sa rovná

... Obsah poľa sa zhoduje so zadaným výrazom.

Operátor = sa v poliach dotazu nezobrazí. Ak zadáte hodnotu bez operátoru, bude automaticky použitý operátor =.

<>

nie je rovné

... Obsah poľa sa nezhoduje so zadaným výrazom.

>

je väčší ako

... obsah poľa je väčší ako zadaný výraz.

<

je menšie ako

... obsah poľa je menší ako zadaný výraz.

>=

je väčší alebo sa rovná

... obsah poľa je väčší alebo sa rovná zadanému výrazu.

<=

je menšie alebo sa rovná

... obsah poľa je väčší alebo sa rovná zadanému výrazu.


príkaz LibreOffice

SQL príkaz

Význam

Podmienka je splnená ak ...

IS EMPTY

IS NULL

je prázdne

... The value of the field is empty. For Yes/No fields with three states, this command automatically queries the undetermined state (neither Yes nor No).

IS NOT EMPTY

IS NOT NULL

Nie je prázdne

... pole nie je prázdne.

LIKE

(zástupný znak * pre ľubovoľný počet znakov

zástupný znak ? pre jediný znak)

LIKE

(zástupný znak % pre ľubovoľný počet znakov

zástupný znak _ pre jediný znak)

je prvkom.

... dátové pole obsahuje zadaný výraz. Zástupný znak (*) označuje, či výraz x leží na začiatku (x*), na konci (*x) alebo uprostred obsahu poľa (*x*). Ako zástupný znak v SQL dotaze môžete zadať buď znak z SQL % nebo v rozhraní LibreOffice zástupný znak známý zo souborového systému (*).

Zástupné znaky * alebo % nahrázajú ľubovoľný počet znakov. Znak otazníku (?) v rozhraní LibreOffice alebo podčiarknutia (_) v SQL dotaze predstavuje presne jeden znak.

NOT LIKE

NOT LIKE

Nie je prvkom

... pole neobsahuje zadaný výraz.

BETWEEN 10 AND 20

BETWEEN 10 AND 20

patrí do intervalu [x,y].

... pole obsahuje hodnotu, ktorá sa nachádza medzi dvoma hodnotami x a y.

BETWEEN 10 AND 20

BETWEEN 10 AND 20

Nepatrí do intervalu [x,y].

... pole obsahuje hodnotu, ktorá sa nenachádza medzi dvoma hodnotami x a y.

IN (a; b; c...)

Všimnite si, že ako oddeľovač jednotlivých hodnôt sa v zozname vždy používa bodkočiarka!

IN (a, b, c...)

obsahuje a, b, c...

... pole obsahuje jeden zo zadaných výrazov a, b, c,… Je možné zadať ľubovoľný počet výrazov. Výsledok dotazu je určený klauzulou OR. Výrazy a, b, c atd. môžu být buď čísla alebo znaky.

NOT IN (a; b; c...)

NOT IN (a, b, c...)

Neobsahuje a, b, c…

... pole neobsahuje žiadny zo zadaných výrazov a, b, c,...

= TRUE

= TRUE

má hodnotu Pravda

... pole má hodnotu Pravda.

= FALSE

= FALSE

má hodnotu Nepravda.

... pole má hodnotu Nepravda.


Príklady

='Uzbekistan'

vrátí polia, ktoré obsahujú výraz Uzbekistan.

<'2001-01-10'

returns dates that occurred before January 10, 2001

LIKE 'sto?ár'

Vrátí polia, ktoré obsahujú napr. výraz "stolár" alebo "stopár".

LIKE 'S*'

Vráti polia, ktoré obsahujú napríklad výraz Stupava.

BETWEEN 10 AND 20

Vrátí polia, obsah ktorých sa nachádza medzi hodnotami 10 a 20. (Polia môžu byť typu text alebo číslo).

IN (1; 3; 5; 7)

Vrátí polia, ktoré obsahujú ľubovoľnú z hodnôt 1, 3, 5, 7. Ak pole obsahuje číslo položky, môžete napríklad vytvoriť dotaz, ktorý vrátí položku s daným číslem.

NOT IN ('Stupava')

Vrátí polia, ktoré neobsahujú výraz Stupava.


Escape sekvencia Like: {escape 'escape-character'}

Príklad: select * from Tovar where NázovTovaru like 'Fľa *%' {escape '*'}

Tento príklad zobrazí všetky záznamy, kde názov tovaru začíná 'Fľa *'. To znamená, že môžete hľadať aj znaky, ktoré se inak identifikují jako zástupné znaky, napr. *, ?, _, % alebo bodka.

Escape sekvencia Outer Join: {oj outer-join}

Príklad: select Article.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Dotazy na textové polia

Ak chcete filtrovať obsah textových polí, musíte uzavieť výraz do jednoduchých úvodzovek. Rozdiel medzi veľkými a malými znakmi závisí na použitej databáze. Pri LIKE podľa definície závisí na veľkosti znakov (ale niektoré databázy nie sú tak striktné).

Dotazy na dátumové polia

Date fields are represented as #Date# to clearly identify them as dates. Date, time and date/time constants (literals) used in conditions can be of either the SQL Escape Syntax type, or default SQL2 syntax.

Date Type Element

SQL Escape syntax #1 - may be obsolete

SQL Escape syntax #2

SQL2 syntax

Dátum

{D'YYYY-MM-DD'}

{d 'YYYY-MM-DD'}

{D'YYYY-MM-DD'}

Čas

{D'HH:MM:SS'}

{t 'HH:MI:SS[.SS]'}

'HH:MI:SS[.SS]'

Dátum a čas

{D'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'}

{ts 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'}

'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'


Príklad: select {d '1999-12-31'} from svetové.roky

Example: select * from mytable where years='1999-12-31'

All date expressions (literals) must be enclosed with single quotation marks. (Consult the reference for the particular database and connector you are using for more details.)

Dotazy na polia s hodnotami Yes/No (Áno/Nie)

Ak chcete filtrovať pole typu Áno/Nie, použite pre dBASE tabuľky nasledujúcu syntax:

Stav

Kritérium dotazu

Príklad

Áno

Pre tabuľky vo formáte dBASE: nerovná sa žiadnej zadanej hodnote

=1 vrátí všetky záznamy, kde pole Áno/Nie má stav Áno alebo Zapnuté (zobrazené černe),

Nie

.

=0 vrátí všetky záznamy, kde pole s hodnotami Áno/Nie je v stave "Nie" nebo "Vypnuté" (neoznačené).

Null

IS NULL

IS NULL vráti všetky záznamy, kde pole s hodnotami Áno/Nie nie je v stave ani Áno ani Nie (označené šedo).


Note Icon

Tato syntax závisí na použitom databázovom systéme. Poznámka: polia Áno/Nie sa môžu chovať rôzne (môžu získavať dva stavy namiesto troch).


Parametrické dotazy

Parameter queries allow the user to input values at run-time. These values are used within the criteria for selecting the records to be displayed. Each such value has a parameter name associated with it, which is used to prompt the user when the query is run.

Parameter names are preceded by a colon in both the Design and SQL views of a query. This can be used wherever a value can appear. If the same value is to appear more than once in the query, the same parameter name is used.

In the simplest case, where the user enters a value which is matched for equality, the parameter name with its preceding colon is simply entered in the Criterion row. In SQL mode this should be typed as WHERE "Field" = :Parameter_name

Warning Icon

Parameter names may not contain any of the characters <space>`!"$%^*()+={}[]@'~#<>?/,. They may not be the same as field names or SQL reserved words. They may be the same as aliases.


Tip Icon

A useful construction for selecting records based on parts of a text field's content is to add a hidden column with "LIKE '%' || :Part_of_field || '%'" as the criterion. This will select records with an exact match. If a case-insensitive test is wanted, one solution is to use LOWER (Field_Name) as the field and LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ) as the criterion. Note that the spaces in the criterion are important; if they are left out the SQL parser interprets the entire criterion as a string to be matched. In SQL mode this should be typed as LOWER ( "Field_Name" ) LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ).


Parameter queries may be used as the data source for subforms, to allow the user to restrict the displayed records.

Vstup parametra

The Parameter Input dialog asks the user to enter the parameter values. Enter a value for each query parameter and confirm by clicking OK or typing Enter.

The values entered by the user may consist of any characters which are allowable for the SQL for the relevant criterion; this may depend on the underlying database system.

Tip Icon

The user can use the SQL wild-card characters "%" (arbitrary string) or "_" (arbitrary single character) as part of the value to retrieve records with more complex criteria.


Režim SQL

SQL čiže Structured Query Language je jazyk, ktorý popisuje príkazy slúžiace na aktualizáciu a správu relačných databáz.

In LibreOffice you do not need any knowledge of SQL for most queries, since you do not have to enter the SQL code. If you create a query in the query design, LibreOffice automatically converts your instructions into the corresponding SQL syntax. If, with the help of the Switch Design View On/Off button, you change to the SQL view, you can see the SQL commands for a query that has been created previously.

Dotaz môžete tiež zadať priamo v SQL. Podrobná syntax ale závisí na použitom databázovom systéme.

Pokiaľ zadávate SQL dotaz priamo, je možné použíť SQL špecifické možnosti, ktoré nemožno zadať v grafickom rozhraní Návrhového pohľadu. Tieto dotazy je nutné spúšťať v nativnom režime SQL.

Po kliknutí na ikonu Spustiť SQL príkaz priamo v SQL pohľade je možné zadať dotaz, ktorý nespracovává priamo LibreOffice.