Dotazy

"Dotaz" je zvláštne zobrazenie tabuľky. Dotazy môžu zobrazovať len určité záznamy alebo len niektoré polia a prípadne aj záznamy zoradiť. Dotaz môže zahrňovať jednu alebo viac tabuliek, pokiaľ sú spojené spoločnými dátovými poľami.

Pre prístup k tomuto príkazu...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000450.xhp#Abfragen not found).


Pomocou dotazov nájdete záznamy podľa zadaných kritérií. Všetky dotazy vytvorené pre databázu sú vypísané v časti Dotazy. Nakoľko táto časť obsahuje databázové dotazy, nazýva sa aj "priečinok dotazov".

Tlač dotazov

Tlač dotazov alebo tabuliek

  1. Otvorte textový dokument (alebo zošit ak preferujete jeho špecifické funkcie pre tlač).

  2. Otvorte databázový súbor a kliknite na ikonu Tabuľka, ak chcete vytlačiť tabuľku, alebo kliknite na ikonu Dotaz, ak chcete vytlačiť dotaz.

  3. Pretiahnite názov tabuľky alebo dotazu pomocou myši do otvoreného dokumentu. Zobrazí sa dialogové okno Vložiť stĺpce databázy.

  4. Určite, ktoré stĺpce (dátové polia) chcete zahrnúť. Je taktiež možné kliknúť na tlačidlo Automatické formátovavie a vybrať odpovedajúce formátovanie. Zavrite dialógové okno.

    Dotaz alebo tabuľka budú vložené do vášho dokumentu.

  5. Dokument vytlačíte pomocou Súbor - Tlačiť.

Tip Icon

You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet.


Zaraďovanie a filtrovnie dát

Umožňuje vám zoradiť a filtrovať dáta v dotaze.

Návrh dotazu

Pomocou Návrhu dotazu je možné vytvoriť alebo upraviť dotaz alebo pohľad.

Panel Návrh dotazu

Pri vytváraní alebo úprave SQL dotazov je možné použiť ikony na Paneli návrhu dotazov.

Dotaz cez viac tabuliek

Výsledok dotazu môže obsahovať dáta z viacerých tabuliek, ktoré sú prepojené medzi sebou pomocou vhodných polí.

Zadanie kritérií dotazu

Možete zistiť, ktoré operátory a príkazy môžu byť použité na formulovanie podmienok filtrovania dotazu.

Spustenie funkcií

S dátami tabuľky môžete vykonávať výpočty a výsledky zobraziť vo výsledku dotazu.