Všeobecné klávesové skratky v LibreOffice

Note Icon

Niektoré klávesové skratky môže používať váš systém. Tieto skratky preto nie sú LibreOffice k dispozícii. Skúste zmeniť nastavenie klávesových skratiek v LibreOffice ( Nástroje - Prispôsobiť - Klávesnica ) alebo vo svojom systéme.


Používanie klávesových sratiek

Veľkú časť funkcií je možné v aplikáciach vyvolať pomocou klávesových skratiek. Napríklad, vedľa položky Otvoriť v ponuke Súbor je zobrazená klávesová skratka . Pokiaľ chcete k tejto funkcii pristupovať pomocou klávesovej skratky, stlačte a podržte kláves a potom stlačte kláves O. Uvoľnite oba klávesy a zobrazí sa zodpovedajúci dialóg.

Pri práci z aplikáciou si môžete takmer pre všetky dostupné operácie zvoliť, či budete používať myš alebo klávesnicu.

Ovládanie dialógových okien pomocov klávesových skratiek

There is always one element highlighted in any given dialog - usually shown by a broken frame. This element, which can be either a button, an option field, an entry in a list box or a check box, is said to have the focus on it. If the focal point is a button, pressing Enter runs it as if you had clicked it. A check box is toggled by pressing the spacebar. If an option field has the focus, use the arrow keys to change the activated option field in that area. Use the Tab key to go from one element or area to the next one, use Shift+Tab to go in the reverse direction.

Stlačením Esc zatvoríte dialóg bez uloženia zmien.

Klávesové skratky pri práci s myšou

If you are using drag-and-drop, selecting with the mouse or clicking objects and names, you can use the keys Shift, and occasionally to access additional functionality. The modified functions available when holding down keys during drag-and-drop are indicated by the mouse pointer changing form. When selecting files or other objects, the modifier keys can extend the selection - the functions are explained where applicable.

Vstupné polia praktického textu

 1. Môžete otvoriť kontextové menu, ktoré obsahuje niektoré z najčastejšie používaných príkazov.

 2. Use the shortcut keys +Shift+S to open the Special Characters dialog to insert one or more special characters.

 3. Use +A to select the entire text. Use the right or left arrow key to remove the selection.

 4. Dvojitým kliknutím na slovo ho zvolíte.

 5. Trojitým kliknutím na vstupné pole zvolíte celé pole. Trojitým kliknutím na textový dokument zvolíte aktuálnu vetu.

 6. Use +Del to delete everything from the cursor position to the end of the word.

 7. By using and right or left arrow key, the cursor will jump from word to word; if you also hold down the Shift key, one word after the other is selected.

 8. Klávesa INSERT slúži na prepínanie medzi režimami vkladania a prepisovania.

 9. Pretiahnutie môžete použiť vo vnútri i mimo textového poľa.

 10. The +Z shortcut keys are used to undo modifications one step at a time; the text will then have the status it had before the first change.

 1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

 2. Pomocou klávesy šípka dolu je možné prechádzať ďalšie súbory a adresáre. Pomocou klávesy šípka vpravo je možné tiež zobraziť existujúci podadresár v poli adresy URL. Rýchla funkcia automatického dokončovania je k dispozícii ak po zadaní časti adresy URL stlačíte klávesu End. Akonáhle je požadovaný program, dokument alebo adresár nájdený, stlačte klávesu Enter.

Prerušenie makier

If you want to terminate a macro that is currently running, press +Shift+Q.

Zoznam všeobecných klávesových skratiek v LibreOffice

The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command.

Shortcut keys for controlling dialogs

Klávesové skratky

Výsledok

Klávesa Enter

Aktivácia zvýrazneného tlačidla v dialógovom okne.

Esc

Prerušenie akcie alebo zatvorenie dialógového okna. V pomocníkovi LibreOffice: prechod o jednu úroveň vyššie.

Medzerník

Zmena stavu aktívneho zaškrtávacieho políčka.

Kurzorové šípky

Zmena aktívneho ovládacieho poľa v dialógovom okne.

Tabulátor

Presun v dialógovom okne na ďalšiu časť alebo prvok.

Shift + Tab

Presun v dialógovom okne na predchádzajúcu časť alebo prvok.

+Šípka dolu

Otvorenie aktuálne zvoleného zoznamu ovládacieho poľa v dialógovom okne. Tieto klávesové skratky sa vzťahujú nielen na pole so zoznamom, ale taktiež na tlačidlá ikon s kontextovým menu. Otvorený zoznam zatvoríte stlačením klávesy Esc.


Shortcut keys for controlling documents and windows

Klávesové skratky

Výsledok

+O

Otvorenie dokumentu.

+S

Uloženie dokumentu.

+N

Vytvorenie nového dokumentu.

+Shift+N

Opens the Templates dialog.

+P

Tlač dokumentu.

+F

Aktivuje nástrojový panel Nájsť.

+H

Otvorí dialóg Nájsť a nahradiť.

+Shift+F

Vyhľadanie naposledy vloženého hľadaného výrazu.

+Shift+R

Prekreslenie dokumentu.

+Shift+I

Zapne alebo vypne výberový kurzor v textoch iba na čítanie.

V pomocníkovi LibreOffice: skok na hlavnú stránku pomocníka.

Shift + F2

Zobrazí rozšírené typy pre práve zvolený príkaz, ikonu alebo ovládací prvok.

F6

Aktivácia nasledujúceho podokna (napríklad dokument, pohľad na dátový zdroj).

Shift + F6

Aktivácia predchádzajúceho podokna.

F10

Aktivácia prvého menu. (Menu Súbor).

Shift + F10

Otvorí kontextové menu.

+F4 or +F4

Zatvorenie aktuálneho dokumentu (ak sú zatvorené všetky dokumenty ukončenie LibreOffice).

+Q

Ukončenie aplikácie.


Klávesové skratky pre úpravy a formátovanie dokumentov

Klávesové skratky

Výsledok

+Tab

Ak je kurzor na začiatku hlavičky, vloženie tabulátoru.

Enter (ak je zvolený OLE objekt)

Aktivácia zvoleného OLE objektu.

Enter (ak je zvolený objekt kresby alebo textový objekt)

Aktivácia režimu zadávania textu.

+X

Vystrihnutie označených prvkov do schránky.

+C

Skopírovanie označených prvkov do schránky.

+V

Vloženie obsahu schránky.

+Shift+V

Vloží zo schránky neformátovaný text. Pri vložení sa použije formát v mieste vloženia.

+Shift+V

Otvorí dialóg Vložiť inak.

+A

Vyberie všetko.

+Z

Zrušenie poslednej akcie.

Opätovne vykoná poslednú akciu.

+Shift+Y

Zopakuje posledný príkaz.

+I

Vybranej oblasti bude priradený štýl Kurzíva. Ak je kurzor umiestnený na slove, je kurzívou označené tiež toto slovo.

+B

Vybranej oblasti bude priradený štýl Tučné. Ak je kurzor umiestnený na slove, je tučne označené tiež toto slovo.

+U

Vybranej oblasti bude priradený štýl Podčiarknutie. Ak je kurzor umiestnený na slove, je kurzívou podčiarknuté tiež toto slovo.

Odstráni priame formátovanie z označeného textu alebo objektu (ako Formát - Predvolené formátovanie)


Klávesové skratky v galérii

Klávesové skratky

Výsledok

Tabulátor

Prechod medzi oblasťami.

Shift + Tab

Prechod medzi oblasťami (pospiatky).


Klávesové skratky v oblasti Nová téma v Galérii:

Klávesové skratky

Výsledok

Šípka hore

Posun výberu hore.

Šípka dole

Posun výberu dole.

+Enter

Otvorenie dialógového okna Vlastnosti.

Shift + F10

Otvorenie kontextového menu.

+U

Obnovenie vybranej témy.

+R

Otvorí dialógové okno Zadajte názov.

+D

Odstránenie zvolenej témy.

Vložiť

Vloženie novej témy.


Klávesové skratky v náhľade Galérie:

Klávesové skratky

Výsledok

Home

Skok na prvý záznam.

End

Skok na posledný záznam.

Ľavá šípka

Výber ďalšieho prvku naľavo v Galérii .

Šípka doprava

Výber ďalšieho prvku napravo v Galérii .

Šípka hore

Výber ďalšieho prvku hore v Galérii .

Šípka dole

Výber ďalšieho prvku dole v Galérii .

Strana nahor

Posun o jednu obrazovku hore.

Strana nadol

Posun o jednu obrazovku dole.

+Shift+Insert

Vloženie zvoleného objektu do súčastného dokumentu ako prepojený objekt.

+I

Vloženie kópie zvoleného objektu do súčasného objektu.

+T

Otvorí dialógové okno Zadajte názov.

+P

Prepína medzi zobrazením tém a objektov.

Medzerník

Prepína medzi zobrazením tém a objektov.

Enter

Prepína medzi zobrazením tém a objektov.

Krok späť (iba v pohľade na objekty)

Prepnutie späť do hlavného pohľadu.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by + Shift + F4 keys)

Klávesové skratky

Výsledok

Medzerník

Prepnutie výberu riadkov (ak nie je riadok v režime úprav).

+Medzerník

Prepnutie výberu riadkov.

Shift+medzerník

Vybranie aktuálneho stĺpca

+Page Up

Presunie kurzor na prvý riadok

+Page Down

Presunie kurzor na posledný riadok


Klávesové skratky pre kresby

Klávesové skratky

Výsledok

Pomocou F6 vyberte nástrojovú lištu. Pomocou šípok nadol a doprava vyberte požadovanú ikonu na lište a stlačte +Enter

Vloženie objektu kresby.

Vyberte dokument pomocou +F6 a stlačte Tab

Zvolenie objektu kresby.

Tabulátor

Zvolenie nasledujúceho objektu kresby.

Shift + Tab

Zvolenie predchádzajúceho objektu kresby.

+Home

Zvolenie prvého objektu kresby.

+End

Zvolenie posledného objektu kresby.

Esc

Ukončenie výberu objektu kresby.

Esc (v režime ručného výberu)

Ukončenie režimu ručného výberu a návrat do režimu výberu objektov.

Šípka hore/dole/vľavo/vpravo

Presunutie zvoleného bodu (funkcia zachytávania k mriežke je dočasne vypnutá, ale koncové body sa i tak prichytávajú jeden k druhému).

+šṕka nahor/nadol/doprava/doľava

Posunutie zvoleného objektu kresby o jeden bod (v režime výberu)

Zmena veľkosti objektu kresby (v režimu ručného výberu)

Otočenie objektu kresby (v rotačnom režime)

Otvorenie dialógového okna na úpravu pre zvolený objekt kresby.

Aktivácia režimu Výber bodov pre zvolený objekt kresby.

Medzerník

Zvolenie bodu objektu kresby (v režime Výber bodov) / Zrušenie výberu.

Zvolený bod bliká raz za sekundu.

Shift+medzerník

Zvolenie ďalšieho bodu v režime Výber bodov.

+Tab

Zvolenie nasledujúceho bodu v objekte kresby (v režime Výber bodov).

V rotačnom režime môže byť zvolený i stred rotácie.

+Shift+Tab

Výber predchádzajúceho bodu objektu kresby (v režime Výber bodov).

+Enter

Vloženie nového objektu kresby s implicitnou veľkosťou do stredu aktuálneho pohľadu.

+Enter na ikone Výber

Aktivácia prvého objektu kresby v dokumente.

Esc

Ukončenie režimu Výber bodov. Potom je zvolený objekt kresby.

Upravenie bodu objektu kresby (v režime Úprava bodov).

Akákoľvek textová alebo numerická klávesa

Ak je zvolený objekt kresby, prepnutie do režimu úprav a umiestnenie kurzora na koniec textu v objekte kresby. Je vložený tlačiteľný znak.

Kláves počas vytvárania alebo zmeny veľkosti grafického objektu

Umiestnenie stredu objektu je pevné.

Klávesa Shift počas vytvárania alebo zmeny veľkosti grafického objektu

Pomer výšky a šírky objektu je pevný.