Dáta

Na záložke Dáta je možné priradiť vybranému ovládaciemu prvku zdroj dát.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open context menu of a selected form element - choose Control - Data tab

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Control icon - Data tab


Note Icon

Prepojenie databázy s formulárom definujete v dialógu Vlastnosti formulára. Potrebné funkcie nájdete na záložke Dáta.


Možné nastavenia na záložke Dáta závisia od vybraného ovládacieho prvku. Uvidíte len tie možnosti, ktoré sú k dispozícii pre aktuálny ovládací prvok a kontext. Zoznam dostupných polí:

Druh obsahu zoznamu

Určuje dáta pre vyplnenie polí zoznamov a combo polí.

Ak vyberiete možnosť "Zoznam hodnôt", zobrazia sa v ovládacom prvku všetky položky zadané do poľa Zoznam záznamov na záložke Všeobecné. Pre databázové formuláre je možné použiť referenčné hodnoty (viz Referenčné hodnoty pomocou zoznamu hodnôt).

Ak je obsah ovládacieho prvku načítaný z databázy, je možné pomocou ďalších možností určiť druh zdroja dát. Napr. si je možné vybrať medzi tabuľkou a dotazom SQL.

Dátové pole

V databázových formulároch je možné prepojiť ovládacie prvky s dátovými poľami.

Máte niekoľko možností:

 1. Prvý prípad: Vo formulári je len jedna tabuľka.

  V poli Dátové pole určite pole v tabuľke zdroja dát, ktorého obsah sa má zobraziť v tomto ovládacom prvku.

 2. Druhý prípad: Ovládací prvok patrí do podformulára, ktorý je vytvorený z SQL dotazu.

  V poli Dátové pole určite pole z SQL dotazu, ktorého obsah chcete zobraziť.

 1. Tretí prípad: Combo polia

  Pole v tabuľke zdroja dát, v ktorom sa ukladajú hodnoty zadané alebo vybrané používateľom, pre combo pole sa určuje vlastnosťou Dátové pole. Hodnoty zobrazené v zozname kombinovaného poľa zodpovedajú SQL dotazu, ktorý zadáte vlastnosťou Obsah zoznamu.

 2. Štvrtý prípad: Polia zoznamov

  Dáta, ktoré sa majú zobraziť, obsahuje obvykle druhá tabuľka spojená s prvou tabuľkou zdroja dát pomocou dátového poľa.

  Ak chcete, aby sa v poli zoznamu zobrazovali dáta z tabuľky spojené s aktuálnou tabuľkou zdroja dát, zadajte v poli Dátové pole pole z tabuľky, na ktorú pole zoznamu odkazuje. Alebo je možné vybrať databázové pole, ktoré určuje zobrazenie dát vo formulári. Toto dátové pole poskytuje odkaz na ďalšiu tabuľku, ak obe tabuľky používajú spoločné dátové pole. Obvykle je to dátové pole, v ktorom sa ukladajú jedinečné číselné identifikátory. Dátové pole, ktorého obsah sa zobrazuje vo formulári, je možné určiť dotazom SQL v Obsah zoznamu.

Polia zoznamov pracujú s referenčnými hodnotami. Je možné ich implementovať buď pomocou dotazu SQL (štvrtý prípad) alebo pomocou následujúceho zoznamu hodnôt:

Referenčné hodnoty spojených tabuliek (SQL dotaz)

Ak chcete, aby sa v poli zoznamov zobrazovali dáta z tabuľky spojenej s aktuálnou tabuľkou zdroja dát pomocou spoločného dátového poľa, zadajte v poli Dátové pole pole z tabuľky, na ktorú pole zoznamov odkazuje.

Prepojenie vytvoríte pomocou dotazu SQL Select, ktorý je určený v položke Druh obsahu zoznamu v poli Obsah zoznamu (ak vyberiete "SQL" alebo "Natívne SQL"). Príklad: s aktuálnym formulárom je spojená tabuľka "Objednavky" a v databáze je tabuľka "Objednavky" prepojená s tabuľkou "Zákazníci". Je možné použiť nasledujúci SQL dotaz:

SELECT MenoZakaznika, CisloZakaznika FROM Zakaznici

"MenoZakaznika" je dátové pole z prepojenej tabuľky "Zakaznici" a "CisloZakaznika" je pole, ktoré zaisťuje prepojenie tabuľky "Zakaznici" s tabuľkou "Objednavky".

Referenčné hodnoty pomocou zoznamu hodnôt

Pre polia zoznamov je možné použiť zoznam hodnôt, ktorý definuje referenčné hodnoty. Ovládací prvok tak nezobrazuje priamo obsah databázového poľa, ale skôr hodnoty priradené v zozname hodnôt.

Ak pracujete s referenčnými hodnotami zo zoznamu hodnôt, nie je vo formulári vidieť obsah databázového poľa určeného v položke Dátové pole, ale priradená hodnota zo zoznamu. Ak na záložke Dáta vyberiete ako Druh zoznamu hodnôt možnosť "Zoznam hodnôt" a priradíte pomocou poľa Zoznam hodnôt (na záložke Všeobecné) referenčné hodnoty viditeľným položkám zoznamu, porovná sa referenčná hodnota s obsahom určeného databázového poľa. Ak referenčná hodnota zodpovedá obsahu databázového poľa, zobrazí sa vo formulári zodpovedajúca položka zoznamu.

Návrh filtra

Pri návrhu formulára je možné v dialógu Vlastnosti formulára na záložke Dáta nastaviť textovým poliam vlastnosť "Filter". V režime filtru si potom je možné pri hľadaní vybrať zo všetkých informácií obsiahnutých v týchto poliach. Obsah poľa je potom možné vybrať pomocou funkcie Automatické dokončenie. Myslite však na to, že táto funkcia má väčšie pamäťové a časové nároky, zvlášť vo veľkých databázach. Preto ju používajte s rozvahou.

Oblasť zdrojových buniek

Zadajte rozsah buniek zo zošitu, ktoré obsahujú položky pre pole zoznamu alebo combo pole. Ak zadáte rozsah s viac stĺpcami, použije sa len obsah stĺpca úplne vľavo.

Obsah prepojenej bunky

Určuje režim prepojenia poľa zoznamu s bunkou zošitu.

 1. Spojenie obsahu: Synchronizuje textový obsah označenej položky poľa zoznamu s obsahom bunky. Zvoľte "Vybraná položka"

 2. Spojenie pozície výberu: Pozícia jednej vybranej položky poľa zoznamu sa synchronizuje s číselnou hodnotou v bunke. Zvoľte "Pozícia vybranej položky"

Obsah zoznamu

V databázových formulároch určuje zdroj dát zoznam položiek pre ovládací prvok. Toto pole je možné použiť pre zadanie zoznamu hodnôt do dokumentov, ktoré nie sú spojené s databázou.

V prípade databázových formulárov určuje zdroj dát položky v poli zoznamov alebo combo poli. Podľa zvoleného druhu máte v poli Obsah zoznamu na výber medzi rôznymi zdrojmi dát, ak dané objekty vo vašej databáze existujú. Ponúknuté tu budú všetky databázové objekty typu, ktorý určíte v poli Druh obsahu zoznamu. Ak ste ako druh vybrali "Zoznam hodnôt", je možné použiť referenčné hodnoty. Ak zobrazenie závisí od SQL dotazu, zadajte ho do tohto poľa.

Príklady SQL dotazov:

Pre polia zoznamov môžu mať SQL dotazy nasledujúcu podobu:

SELECT pole1, pole2 FROM tabulka

"tabulka" je tabuľka, ktorej dáta sa zobrazujú v zozname ovládacieho prvku (tabuľka zoznamu). "pole1" je dátové pole, ktoré určuje položky viditeľné vo formulári; jeho obraz sa zobrazí v zozname. "pole2" je pole, ktoré spája tabuľku zoznamu s tabuľkou formulára pomocou poľa určeného v Dátové pole, ak zvolíte Zviazané pole = 1.

Pre combo pole môžu mať SQL dotazy nasledujúcu podobu:

SELECT DISTINCT pole FROM tabulka

"pole" je dátové pole z tabuľky zoznamu "tabulka", ktorého obsah sa má zobraziť v zozname combo poľa.

Zoznamy hodnôt v HTML dokumentoch

Pre HTML formuláre je možné zadať zoznam hodnôt v poli Obsah zoznamu. Ako Druh obsahu zoznamu zvoľte "Zoznam hodnôt". Tu zadané hodnoty sa vo formulári nezobrazia a použijú sa pre priradenie hodnôt k zobrazeným položkám. Záznamy v poli Obsah zoznamu zodpovedajú HTML značke <OPTION VALUE=...>.

Pri odoslaní dát sa pracuje so zoznamom hodnôt zadaných v poli Zoznam záznamov na záložke Všeobecné a tiež so zoznamom hodnôt z poľa Obsah zoznamu na záložke Dáta: Ak je vybraná položka s neprázdnym textom v zozname hodnôt (<OPTION VALUE=...>), odošle sa táto hodnota. V ostatných prípadoch sa odošle text zobrazený vo formulári (<OPTION>) .

Ak má zoznam hodnôt obsahovať prázdny reťazec, zadajte do poľa Obsah zoznamu na zodpovedajúcu pozíciu hodnotu "$$$empty$$$" (pozor na malé/veľké písmo). LibreOffice tento vstup interpretuje ako prázdny reťazec a priradí ho zodpovedajúcej položke zoznamu.

Nasledujúca tabuľka ukazuje náväznosti medzi HTML, JavaScriptom a poľom Obsah zoznamu v LibreOffice. V príkladoch sa používa pole zoznamu nazvané "ListBox1" a v tomto prípade "Položka" označuje položku zoznamu zobrazenú vo formulári:

HTML značka

JavaScript

Položka v zozname hodnôt (Obsah zoznamu)

Prenesené dáta

<OPTION>Položka

Nie je možné

""

zobrazená položka ("ListBox1=Položka")

<OPTION VALUE="Hodnota">Položka

ListBox1.options[0].value="Hodnota"

"Hodnota"

Hodnota priradená k zoznamu ("ListBox1=Hodnota")

<OPTION VALUE="">Položka

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

Prázdny reťazec ("ListBox1=")


Prepojená bunka

Určuje odkaz na prepojenú bunku v zošite. Prepojí sa stav alebo obsah ovládacieho prvku s obsahom bunky. Nasledujúca tabuľka zhŕňa ovládacie prvky a im zodpovedajúce typy:

Zaškrtávacie políčko spojené s bunkou

Činnosť

Výsledok

Zaškrtnutie políčka

Do spojenej bunky sa vloží TRUE

Zrušenie zaškrtnutia políčka

Do spojenej bunky sa vloží FALSE

Trojstavové zaškrtávacie políčko je v stave "nerozhodnuté"

Do spojenej bunky sa vloží #NV

Zadanie čísla alebo vzorca, ktorý vracia číslo, v spojenej bunke

Ak je zadaná hodnota TRUE alebo rôzna od 0: Zaškrtne sa políčko
Ak je zadaná hodnota FALSE alebo 0: Zruší sa zaškrtnutie políčka

Vymazanie obsahu prepojenej bunky, alebo zadanie textu alebo vzorca, ktorý vracia text alebo chybu

Ak je zaškrtávacie pole trojstavové, prepne sa do stavu "nerozhodnuté", v ostatných prípadoch sa jeho zaškrtnutie zruší

Zaškrtnutie políčka. Referenčná hodnota políčka obsahuje text.

Do prepojenej bunky sa vloží text Referenčnej hodnoty.

Zrušenie zaškrtnutia políčka. Referenčná hodnota políčka obsahuje text.

Do bunky sa vloží prázdny reťazec.

Referenčná hodnota políčka obsahuje text. Do bunky zadáte rovnaký text.

Zaškrtne sa políčko.

Referenčná hodnota políčka obsahuje text. Do bunky zadáte iný text.

Zruší sa zaškrtnutie políčka.


Tlačidlo možností (prepínač) spojený s bunkou

Činnosť

Výsledok

Výber tlačidla možností

Do spojenej bunky sa vloží TRUE

Zrušenie výberu výberom inej možnosti

Do spojenej bunky sa vloží FALSE

Zadanie čísla alebo vzorca, ktorý vracia číslo, v spojenej bunke

Ak je zadaná hodnota TRUE alebo rôzna od 0: Zvolí sa tlačidlo možností
Ak je zadaná hodnota FALSE alebo 0: Zruší sa výber možnosti

Vymazanie obsahu prepojenej bunky, alebo zadanie textu alebo vzorca, ktorý vracia text alebo chybu

Zruší sa výber možnosti

Kliknutie na možnosť. Referenčná hodnota obsahuje text.

Do prepojenej bunky sa vloží text Referenčnej hodnoty.

Kliknutie na inú možnosť v rovnakej skupine. Referenčná hodnota obsahuje text.

Do bunky sa vloží prázdny reťazec.

Referenčná hodnota políčka obsahuje text. Do bunky zadáte rovnaký text.

Vyberie sa možnosť.

Referenčná hodnota políčka obsahuje text. Do bunky zadáte iný text.

Zruší sa výber možnosti.


Textové pole spojené s bunkou

Činnosť

Výsledok

Zadanie textu do textového poľa

Text sa skopíruje do spojenej bunky

Zmazanie obsahu textového poľa

Zmaže sa obsah spojenej bunky

Zadanie textu alebo čísla do spojenej bunky

Text alebo číslo sa skopíruje do textového poľa

Zadanie vzorca do spojenej bunky

Výsledok vzorca sa skopíruje do textového poľa

Zmazanie obsahu spojenej bunky

Zmaže sa obsah textového poľa


Číselné pole a formátované pole spojené s bunkou

Činnosť

Výsledok

Zadanie čísla do poľa

Číslo sa skopíruje do spojenej bunky

Zmazanie obsahu poľa

V spojenej bunke sa nastaví hodnota 0

Zadanie čísla alebo vzorca, ktorý vracia číslo, v spojenej bunke

Do poľa sa skopíruje číslo

Vymazanie obsahu prepojenej bunky, alebo zadanie textu alebo vzorca, ktorý vracia text alebo chybu

Do poľa sa nastaví hodnota 0


Pole zoznamu spojené s bunkou

Polia zoznamov podporujú dva režimy prepojení, viď vlastnosť "Obsah prepojenej bunky".

 1. Spojenie obsahu: Synchronizuje textový obsah označenej položky poľa zoznamu s obsahom bunky.

 2. Spojenie pozície výberu: Pozícia jednej vybranej položky zoznamu sa synchronizuje s číselnou hodnotou v bunke.

Činnosť

Výsledok

Výber jednej položky zoznamu

Spojenie obsahu: Do spojenej bunky sa skopíruje text položky.

Spojenie pozície: Do spojenej bunky sa skopíruje pozícia vybranej položky. Napr. pri výbere tretej položky sa skopíruje číslo 3.

Výber niekoľkých položiek zoznamu

Do spojenej bunky sa vloží #NV

Zrušenie výberu všetkých položiek

Spojenie obsahu: Zmaže sa obsah spojenej bunky

Spojenie pozície: Do spojenej bunky sa vloží hodnota 0

Zadanie textu alebo čísla do spojenej bunky

Spojenie obsahu: Nájde a označí zodpovedajúcu položku zoznamu

Spojenie pozície: Označí položku na zodpovedajúcej pozícii (prvá položka má číslo 1). Ak sa žiadna nenájde, zruší sa označenie všetkých položiek.

Zadanie vzorca do spojenej bunky

Nájde a označí položku, ktorá zodpovedá výsledku vzorca a režimu spojenia

Zmazanie obsahu spojenej bunky

Zruší označenie všetkých položiek poľa zoznamu

Zmena obsahu zoznamu

Položky posuvného zoznamu sa aktualizujú podľa zmeny. Výber položiek sa zachová. Toto môže spôsobiť aktualizáciu spojenej bunky.


Combo pole spojené s bunkou

Činnosť

Výsledok

Zadanie textu do editovacieho poľa combo poľa, alebo výber položky z rozbaľovacieho zoznamu

Text sa skopíruje do spojenej bunky

Zmazanie obsahu editovacieho poľa v combo poli

Zmaže sa obsah spojenej bunky

Zadanie textu alebo čísla do spojenej bunky

Text alebo číslo sa skopíruje do editovacieho poľa combo poľa

Zadanie vzorca do spojenej bunky

Výsledok vzorca sa skopíruje do editovacieho poľa combo poľa

Zmazanie obsahu spojenej bunky

Zmaže sa obsah editovacieho poľa combo poľa

Zmena obsahu zoznamu

Rozbaľovací zoznam sa aktualizuje podľa zmeny. Editovacie pole combo poľa a prepojená bunka nie sú ovplyvnené.


Prázdny reťazec je NULL

Defines how an empty string input should be handled. If set to Yes, an input string of length zero will be treated as a value NULL. If set to No, any input will be treated as-is without any conversion.

An empty string is a string of length zero (""). Normally, a value NULL is not the same as an empty string. In general, a term NULL is used to denote an undefined value, an unknown value, or "no value has been entered yet."

Database systems vary and they might handle a value NULL differently. Refer to documentations of the database that you are using.

Referenčná hodnota (vypnutá)

Zaškrtávacie políčka a prepínače v zošitoch je možné prepojiť s bunkami v aktuálnom dokumente. Ak je ovládací prvok zapnutý, skopíruje sa do bunky hodnota z Referenčnej hodnoty (zapnutá). Ak je ovládací prvok vypnutý, skopíruje sa do bunky hodnota z Referenčnej hodnoty (vypnutá).

Referenčná hodnota (zapnutá)

Zaškrtávacím políčkam a tlačidlám možností je možné priradiť referenčnú hodnotu. Pri odoslaní webového formulára bude referenčná hodnota odovzdaná serveru. V databázových formulároch sa zadaná hodnota zapíše do databázového poľa priradeného ovládaciemu prvku.

Referenčná hodnota pre webové formuláre

Referenčné hodnoty sú užitočné, keď navrhujete webový formulár, ktorého informácie sa majú odoslať serveru. Ak používateľ klikne na ovládací prvok, odošle sa serveru zodpovedajúca hodnota.

Napríklad máte dve polia pre možnosti "žena" a "muž" a priradíte referenčnú hodnotu 1 poľu "žena" a hodnotu 2 poľu "muž". Ak používateľ vyberie pole "žena", prenesie sa na server hodnota 1, a ak vyberie "muž" odošle sa hodnota 2.

Referenčné hodnoty pre databázové formuláre

Pre databázové formuláre tiež je možné pomocou referenčnej hodnoty určiť stav možnosti alebo zaškrtávacieho políčka. Napr. použijete tri možnosti "prebieha", "dokončené" a "poslané znovu" s referenčnými hodnotami "ToDo", "OK" a "RS". V databáze sa uložia tieto referenčné hodnoty.

Zviazané pole

Note Icon

Ak zmažete obsah vlastnosti Zviazané pole, použije sa k zobrazeniu a výmene dát prvé pole výsledku.


Táto vlastnosť polí zoznamov definuje, ktoré dátové pole pripojenia tabuľky sa má zobraziť vo formulári.

Ak má pole zoznamu vo formulári zobrazovať obsah tabuľky spojenej s tabuľkou formulára, určite v poli Druh obsahu zoznamu, či ide o výsledok SQL dotazu alebo (prepojenej) tabuľky. Pomocou vlastnosti Zviazané pole určíte index dátového poľa z dotazu alebo tabuľky.

Note Icon

Vlastnosť Zviazané pole je len pre formuláre, ktoré sa používajú pre prístup k viac tabuľkám. Ak je formulár založený iba na jednej tabuľke, určuje sa zobrazené pole priamo v Dátové pole. Ak ale chcete zobraziť v zozname dáta z tabuľky, ktorá je s aktuálnou tabuľkou prepojená spoločným poľom, určíte prepojené dátové pole vlastností Zviazané pole.


Keď ako Druh obsahu zoznamu vyberiete "Sql", určíte index podľa SQL dotazu. Príklad: Zadáte do Obsah zoznamu SQL dotaz "SELECT Pole1, Pole2 FROM tabulka":

Zviazané pole

Odkaz

-1

The index of the selected entry in the list is linked to the field specified under Data field.

{empty} or 0

S poľom určeným v Dátové pole sa spojí databázové pole "Pole1".

1

S poľom určeným v Dátové pole sa spojí databázové pole "Pole2".


Keď ako Druh obsahu zoznamu vyberiete "Tabuľka", definujete index podľa štruktúry tabuľky. Príklad: V poli Obsah zoznamu je vybratá databázová tabuľka:

Zviazané pole

Odkaz

-1

The index of the selected entry in the list is linked to the field specified under Data field.

{empty} or 0

S poľom určeným v Dátové pole sa spojí 1. stĺpec tabuľky.

1

S poľom určeným v Dátové pole sa spojí 2. stĺpec tabuľky.

2

S poľom určeným v Dátové pole sa spojí 3. stĺpec tabuľky.