Všeobecné

Na záložke Všeobecné je možné definovať všeobecné vlastnosti ovládacieho prvku formulára. Tieto vlastnosti sa môžu líšiť v závislosti od druhu ovládacieho prvku. Nie všetky nasledujúce vlastnosti sú dostupné pre všetky ovládacie prvky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open context menu of a selected form element - choose Control - General tab

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Control icon - General tab


Note Icon

Ak exportujete dokument do formátu HTML, exportujú sa východzie hodnoty ovládacích prvkov, nie aktuálne vybrané hodnoty. Východzie hodnoty sa určia - v závislosti na druhu ovládacieho prvku - vlastnosťami Východzia hodnota (napr. textové pole), Východzí stav (zaškrtávacie políčka a tlačidlá možností), a Východzí výber (pre polia zoznamov).


Akcia na zázname

Specifies to show or hide the action items in a selected Navigation Bar control. Action items are the following: Save record, Undo, New record, Delete record, Refresh.

Automatické vyplňovanie

Funkcia automatického vyplňovania zobrazuje zoznam skôr zadaných položiek podľa znakov, ktoré píšete.

Desatinná presnosť

Pre číselné a menové polia je možné určiť počet číslic, ktoré sa zobrazia v desatinnej časti čísla.

Farba okrajov

Specifies the border color for controls that have the Border property set to "flat".

Farba pozadia

Farbu pozadia je možné určiť pre väčšinu polí a ovládacích prvkov. Ak kliknete na Farba pozadia, zobrazí sa zoznam, kde si je možné vybrať medzi rôznymi farbami. Pri možnosti "Východzie" sa použije nastavenie systému. Ak v zozname nenájdete požadovanú farbu, kliknete na tlačidlo ... a vyberte farbu v dialógu Farba.

Farba symbolu

Určuje farbu symbolov na ovládacom prvku, napr. šípok posuvného panelu.

Filtrovanie / Zoraďovanie

Specifies to show or hide the filtering and sorting items in a selected Navigation Bar control. Filtering and sorting items are the following: Sort ascending, Sort descending, Sort, Automatic filter, Default filter, Apply filter, Reset filter/sort.

Formát dátumu

Formát dátumu je možné určiť pre dátumové pole.

Note Icon

All format fields (date, time, currency, numeric) are formatted automatically in the selected format as soon as you leave them regardless of how you entered the input.


Formát času

Umožňuje definovať požadovaný formát času.

Formátovanie

Určuje formátovací kód pre ovládací prvok. Kliknutím na tlačidlo ... je možné kód vybrať.

Hodnota

Pre skryté ovládacie prvky je možné pomocou vlastnosti Hodnota určiť hodnotu, ktorá bude pridaná ku skrytému ovládaciemu prvku. Tieto dáta sa prenesú pri odoslaní formulára.

Iba na čítanie

Vlastnosť Len na čítanie je možné priradiť všetkým ovládacím prvkom, do ktorých používateľ zadáva údaje. Ak priradíte túto vlastnosť ovládaciemu prvku pre obrázok, ktorý preberá obrázky z databázy, používateľ nebude môcť vložiť do databázy nový obrázok.

Krok hodnoty

Je možné prednastaviť intervaly hodnôt v číselníkoch pre čísla a menu. Pomocou šípok číselníku je možné hodnotu znížiť nebo zvýšiť.

Krok tabulátora

Vlastnosť Krok tabulátora určuje, či je možné ovládací prvok vybrať pomocou klávesa Tab. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Nie

Pri použití klávesa Tab sa tento ovládací prvok preskočí.

Áno

Na pole sa dá prejsť stlačením klávesy Tab.


Malá zmena

Určuje hodnotu, ktorá sa pričíta alebo odčíta, keď používateľ klikne na šípku posuvného panelu.

Max. dátum

Používateľ nemôže zadať vyšší dátum než tento.

Max. hodnota

Pre číselné a menové polia je možné určiť maximálnu hodnotu, ktorú môže používateľ zadať.

Max. hodnota posunu.

Určuje maximálnu hodnotu pre posuvný panel.

Max. čas

Určuje maximálnu hodnotu času, ktorú môže používateľ zadať.

Maximálna dĺžka textu

Pre textové a combo polia je možné určiť maximálny počet znakov, ktoré môže používateľ zadať. Ak nie je táto vlastnosť ovládacieho prvku zadaná, nastaví sa východzia hodnota na nulu.

Ak je formulárové pole prepojené s databázou a maximálna dĺžka textu je určená nastavením v databáze, nedá sa do tohto poľa zadávať žiadnu hodnotu. Nastavenie bude databázou prijaté len vtedy, keď nebude hodnota tohto ovládacieho poľa zadaná.

Min. dátum

Určuje najnižší dátum, ktorý môže používateľ zadať.

Min. hodnota

Pre číselné a menové polia je možné určiť minimálnu hodnotu, používateľ nemôže zadať nižšiu.

Min. veľkosť posunu

Určuje minimálnu hodnotu pre posuvný panel.

Min. čas

Určuje najnižší čas, ktorý môže používateľ zadať.

Navigačný panel

Určuje, či sa pri spodnom ohraničení ovládacieho prvku tabuľky zobrazí navigačný panel.

Navigácia

Specifies to show or hide the navigation items in a selected Navigation Bar control. Navigation items are the following: First record, Previous record, Next record, Last record.

Názov

Každý ovládací prvok a každý formulár má vlastnosť Názov, pomocou ktorej sa dá identifikovať. Názov sa zobrazí v Navigátore formulárom a pomocou názvu sa tiež je možné na ovládacie pole odkazovať v makru. Ovládacie pole je určené názvom, ktorý sa zloží z označenia a čísla.

Note Icon

Pri práci s makrami sa presvedčite, či názvy ovládacích prvkov sú jednoznačné.


Názov sa tiež používa pre zoskupenia rôznych ovládacích prvkov, ktoré spolu funkčne súvisia, napr. prepínače. Ak chcete prvky zoskupiť, zadajte všetkým členom skupiny rovnaký názov: Ovládacie prvky s totožným názvom tvoria skupinu. Zoskupené ovládacie prvky sa dajú vizuálne reprezentovať pomocou Zoskupenia.

Obrázky

Obrázkové tlačidlo má vlastnosť Obrázky. Vlastnosť Obrázky určuje cestu a názov súboru s obrázkom, ktorý chcete zobraziť na tlačidle. Ak vyberiete obrázok pomocou tlačidla ..., vyplní sa cesta a názov súboru automaticky.

Oddeľovač tisícok

Pre číselné a menové polia je možné určiť, či sa použije oddeľovač tisícok.

Okraj

Pri ovládacích prvkoch, ktoré majú okraj, je možné určiť zobrazenie okraja nastavením vlastnosti Okraj. Na výber máte medzi možnosťami "Bez rámca", "3D" alebo "Plochý".

Opakovať

Určuje, či sa má opakovať akcia ovládacieho prvku, ak naňho kliknete a držíte tlačidlo myši (napr. pre rolovacie tlačidlo alebo posuvný panel).

Orientácia

Určuje, či bude posuvný panel či rolovacie tlačidlo orientované zvisle alebo vodorovne.

Označenie

Vlastnosť Popisné pole nastavuje označenie ovládacieho prvku vo formulári. Táto vlastnosť určuje viditeľné označenie alebo záhlavie stĺpca v ovládacom prvku tabuľky.

Keď vytvoríte nový ovládací prvok, použije sa ako východzie označenie prednastavený Názov. Tento názov sa skladá z názvu ovládacieho prvku a čísla (napr. Tlačidlo1). Vlastnosti Popisné pole je možné priradiť iný popis, ktorý bude lepšie vystihovať funkciu ovládacieho prvku.

To create a multi-line title, open the combo box using the arrow button. You can enter a line break by pressing Shift++Enter.

Note Icon

Vlastnosť Titulok sa používa len pre označenie prvkov formulára v rozhraní viditeľnom pre používateľov. Ak pracujete s makrami, nezabudnite, že sa k ovládacím prvkom pristupuje pomocou vlastnosti Názov.


Označenie záznamu

Určuje, či sa má prvý stĺpec zobraziť so štítkami riadkov, kde je aktuálny záznam označený šípkou.

Pomocný text

Umožňuje zadať pomocný text, ktorý sa zobrazí ako tip ovládacieho prvku. Pomocný text sa zobrazí, keď používateľ presunie myš nad ovládací prvok.

Pre tlačidlá URL sa pomocný text zobrazí miesto adresy zadanej v URL.

Pomocný text

Pre každý ovládací prvok je možné určiť doplňujúce informácie alebo popisný text. Táto vlastnosť pomáha programátorovi uložiť doplňujúce informácie, ktoré sa dajú použiť v kóde programu. Napr. môže toto pole použiť na premenné alebo parametre.

Popisné pole

Určuje zdroj pre označenie ovládacieho prvku. Miesto názvu databázového poľa sa použije text označenia. Napr. v dialógu Sprievodca filtrom, Hľadať a ako popis stĺpcov v zobrazení tabuľky.

Ak chcete niektorý znak označenia definovať ako klávesovú skratku, vložte pred znak vlnovku (~).

Označenie prepínačov je možné zadávať len ako názov skupinového rámčeku. Tento názov sa bude vzťahovať ku všetkým prepínačom v jednej skupine.

Ak kliknete na tlačidlo ... vedľa textového poľa, zobrazí sa dialóg Výber poľa pre označenie. Vyberte označenie zo zoznamu.

Zaškrtnutím políčka Žiadne priradenie odstránite prepojenie medzi ovládacím prvkom a priradeným označením.

Poradie aktivácie

Vlastnosť Poradie aktivácie určuje poradie, v akom sa aktivujú ovládacie prvky pri stlačení klávesu Tab. Vo formulári, ktorý obsahuje viac ovládacích prvkov, je možné presúvať zameranie na nasledujúci ovládací prvok stlačením klávesu Tab. Pomocou vlastnosti Poradie aktivácie je možné zmeniť poradie, v akom sa ovládacie prvky budú aktivovať.

Note Icon

Vlastnosť Poradie aktivácie nie je k dispozícii pre Skryté ovládacie prvky. Ak chcete, je možné túto vlastnosť nastaviť tiež obrázkovým tlačidlám a ovládaciemu poľu obrázka.


Pri vytváraní formulára sa index automaticky priraďuje podľa poradia, v akom ovládacie prvky pridávate; každému ovládaciemu prvku sa priradí index zvýšený o 1. Ak zmeníte index ovládacieho prvku, automaticky sa aktualizujú indexy ostatných ovládacích prvkov. Prvkom, ktoré nemôžu získať zameranie (Krok tabulátora = Nie), sa hodnota tiež priradí. Avšak pri použití klávesu Tab sa tieto ovládacie prvky preskočia.

V dialógu Poradie aktivácie je možné ľahko definovať indexy rôznych ovládacích prvkov.

Posuvný panel

Pridá k textovému poľu posuvný panel, aký určíte.

Posúvanie kolieskom myši.

Sets whether the value changes when the user scrolls a mouse wheel. Never: No change of the value. When focused: (default) The value changes when the control has the focus and the wheel is pointing at the control and gets scrolled. Always: The value changes when the wheel is pointing at the control and gets scrolled, no matter which control has the focus.

Pozdržať

Určuje pozdržanie v milisekundách medzi opakovaním udalostí. Opakovaná udalosť nastane, keď kliknete na šípku alebo pozadie posuvného panelu alebo navigačné tlačidlo v Navigačnom paneli a podržíte tlačidlo myši. Ak chcete, je možné zadať hodnotu doplnenú platnou mernou jednotkou, napr. 5 cm.

PozíciaX

Defines the X position of the control, relative to the anchor.

PozíciaY

Defines the Y position of the control, relative to the anchor.

Počet riadkov

For combo boxes with the Dropdown property, you can specify how many lines should be displayed in the dropdown list. With control fields which do not have the Dropdown option, the line's display will be specified by the size of the control field and the font size.

Pravítko

Zmení veľkosť obrázku, aby zodpovedal veľkosti ovládacieho prvku.

Prepnúť

Specifies if a Push Button behaves as a Toggle Button. If you set Toggle to "Yes", you can switch between the "selected" and "not selected" control states when you click the button or press the spacebar while the control has the focus. A button in the "selected" state appears "pressed in".

Presný formát

Umožňuje nastaviť kontrolu formátu, ktorá prijíma formátovaný obsah (dátum, čas a pod.). Ak je aktívny presný formát (Áno), prijímané sú len povolené znaky. Napríklad v poli pre dátum budú prijaté len čísla alebo oddeľovače dátumu; všetky alfabetické znaky zadané z klávesnice budú ignorované.

Pripravené na tlačenie

Určuje, či sa má toto ovládacie pole tlačiť.

Písmo

Pre ovládacie prvky, ktoré majú viditeľný text alebo titulok, vyberte písmo, ktoré chcete použiť. Ak chcete otvoriť dialóg Písmo kliknite na tlačidlo .... Vybrané písmo sa použije pre titulok ovládacieho prvku a k zobrazeniu dát.

Rolovacie tlačidlo

Rolovacie tlačidlá je možné pridať k číselným poliam, menovým poliam, poliam pre dátum a pre čas.

Rámec

Tiež je možné určiť rámec, v ktorom sa zobrazí URL, ktoré bude otvorené po kliknutí na tlačidlo s priradenou akciou Otvoriť dokument / webovú stránku).

Ak kliknete na pole, je možné výberom zo zoznamu určiť, do ktorého rámca sa má ďalší dokument načítať. Máte na výber nasledujúce možnosti:

Položka

Význam

_blank

Dokument sa vytvorí v novom prázdnom rámci.

_parent

Dokument sa vytvorí v nadradenom rámci. Ak neexistuje nadradený rámec, vytvorí sa dokument v rovnakom rámci.

_self

Dokument sa vytvorí v rovnakom rámci.

_top

Dokument sa vytvorí v hlavnom okne, t.j. v najvyššom rámci v hierarchii; ak je aktuálny rámec hlavným oknom, vytvorí sa dokument v aktuálnom rámci.


Note Icon

Vlastnosť Rámec je relevantná pre HTML formuláre, ale nie pre databázové formuláre.


Skryť výber

Specifies whether a text selection on a control remains selected when a the focus is no longer on a control. If you set Hide selection to "No", the selected text remains selected when the focus is no longer on the control that contains the text.

Stránkovanie dole

Ovládací prvok s vlastnosťou Stránkovanie dole má navyše šípku, ktorá po kliknutí myši otvorí zoznam existujúcich záznamov. Voľbou Počet riadkov je možné určiť, koľko riadkov sa má zobraziť pri stránkovaní dole. Tuto vlastnosť môže mať i combo pole.

Vo východzom nastavení je možné vždy stránkovať dole combo polia, ktoré boli vložené ako stĺpce v ovládacích prvkoch tabuľky.

Symbol meny

Pre menové pole je možné preddefinovať symbol meny zadaním znaku alebo reťazca do vlastnosti Symbol meny.

Symbol pre predponu

Určuje, či sa symbol meny v menovom poli zobrazí pred alebo za číslom. Východzie nastavenie je zobrazenie za číslom.

Textové riadky končia s

Pre textové polia vyberte kód konca riadku, ktorý sa použije pri zápise textu do databázy.

Trojstav

Určuje, či môže zaškrtávacie políčko reprezentovať okrem hodnôt PRAVDA a NEPRAVDA naviac hodnotu NULOVÉ. Táto funkcia je k dispozícii len keď databáza akceptuje tri stavy: TRUE, FALSE a ZERO.

Note Icon

Vlastnosť Trojstav sa dá definovať len pre databázové formuláre, pre HTML formuláre to nemožno.


Typ textu

Allows you to use line breaks and formatting in a control field, such as a text box or label. To manually enter a line break, press the Enter key. Select "Multi-line with formatting" to enter formatted text.

Warning Icon

Ak vyberiete typ textu "Viac riadkov s formátovaním", nie je možné tento ovládací prvok zviazať s databázovým poľom.


Note Icon

This control is named "Multiline input" for a text column inside a table control.


URL

Do poľa URL zadajte URL adresu pre tlačidlo typu Otvoriť dokument / webovú stránku. Táto adresa bude otvorená po kliknutí na tlačidlo.

Ak v používateľskom režime presuniete myš na tlačidlo, zobrazí sa URL ako tip, pokiaľ nebol zadaný iný Pomocný text.

URL pomocníka

Určuje URL odkaz na dokument pomocníka, ktorý sa zobrazí ako pomocník ovládacieho prvku. Pomocník ovládacieho prvku sa otvorí ak je ovládací prvok aktívny a používateľ stlačí F1.

Ukotvenie

Defines where the control will be anchored.

Umiestnenie

Specifies to show or hide the positioning items in a selected Navigation Bar control. Positioning items are the following: Record label, Record position, Record count label, Record count.

Upraviť masku

Určením masky je možné ovplyvniť, aké údaje môže používateľ zadať do poľa vzorky.

Dĺžka vstupnej masky určuje počet možných pozícií vstupu. Ak používateľ zadá znaky, ktoré nezodpovedajú maske, vstup je pri dokončení úpravy poľa odmietnutý. Vstupnú masku je možné určiť pomocou následujúcich znakov:

Znak

Význam

L

Textová konštanta. Túto pozíciu nie je možné upraviť. Zobrazí sa zodpovedajúci znak zo znakovej masky.

a

Je možné zadať znaky a-z a A-Z. Veľké písmená sa neprevedú na malé.

A

Je možné zadať znaky A-Z. Ak používateľ zadá malé písmeno, automaticky sa prevedie na veľké.

c

Je možné zadať znaky a-z, A-Z a 0-9. Veľké písmená sa neprevádzajú na malé.

C

Je možné zadať znaky A-Z a 0-9. Ak používateľ zadá malé písmeno, automaticky sa prevedie na veľké.

N

V tejto pozícii môžu byť iba číslice 0 až 9.

x

V tejto pozícii môžu byť zadané ľubovoľné tlačiteľné znaky.

X

V tejto pozícii môžu byť zadané ľubovoľné tlačiteľné znaky. Ak bude zadané malé písmeno, bude automaticky prevedené na písmeno veľké.


Znakovú masku je možné napríklad definovať v podobe "__.__.2002" a ako vstupnú masku výraz v podobe "NNLNNLLLLL". Používateľ bude môcť pri zadávaní dátumu doplniť len štyri číslice v pozíciach označených písmenom N.

Veľkosť ikon

Specifies whether the icons in a selected Navigation Bar should be small or large.

Veľká zmena

Určuje hodnotu, ktorá sa pričíta alebo odčíta, keď používateľ klikne vedľa posuvníka na posuvnom paneli.

Viacnásobný výber

Umožňuje vybrať viac než jednu položku zoznamu.

Viditeľné

Defines whether the control will be visible in live mode. In design mode, the control is always visible.

Note that if this property is set to "Yes" (the default), this does not necessarily mean the control will really appear on the screen. Additional constraints are applied when calculating a control's effective visibility. For instance, a control placed in a hidden section in Writer will never be visible at all, until at least the section itself becomes visible.

If the property is set to "No", then the control will always be hidden in live mode.

Older OpenOffice.org versions up to 3.1 will silently ignore this property when reading documents which make use of it.

Viditeľné

Určuje veľkosť posuvníka posuvného panelu v "hodnotových jednotkách". Napr. hodnota ("Max. hodnota posunu" mínus "Min. hodnota posunu") / 2 bude mať za následok posuvník, ktoré zaberie polovicu posuvného panelu.

Ak je nastavené na 0, šírka a výška posuvníka bude rovnaká.

Východzia hodnota

Nastaví východziu hodnotu ovládacieho prvku. Východzia hodnota sa zobrazí napr. pri otvorení formulára.

Definuje tiež stav, keď používateľ stlačí tlačidlo typu Obnoviť.

Východzia veľkosť posunu

Nastaví východziu hodnotu pre posuvný panel.

Východzie tlačidlo

Vlastnosť Východzie tlačidlo určuje, ktoré tlačidlo sa použije pri stlačení klávesu Enter. Keď otvoríte dialóg alebo formulár a neupravíte stav, bude tlačidlo s touto vlastnosťou východzie tlačidlo.

Note Icon

Táto vlastnosť by vždy mala byť priradená len jednému tlačidlu vo formulári.


Pri použití webových formulárov sa s touto vlastnosťou môžete stretnúť napr. vo vyhľadávaní. Ide o textové pole s tlačidlom pre odoslanie formulára. Do textového poľa zadáte text a kliknutím spustíte vyhľadávanie. Ak je tlačidlo určené ako východzie, stačí po napísaní textu stlačiť Enter.

Východzí dátum

Nastaví východzí dátum.

Východzí stav

Určuje, či je táto možnosť alebo zaškrtávacie políčko implicitne zapnuté.

Definuje tiež stav, keď používateľ stlačí tlačidlo typu Obnoviť.

Pre zoskupené možnosti sa východzí stav skupiny definuje pomocou vlastnosti Východzí stav.

Východzí text

Nastaví východzí text pre textové alebo combo pole.

Východzí výber

Určuje položky poľa zoznamu, ktoré sa majú implicitne označiť.

Definuje tiež stav poľa zoznamu, keď používateľ stlačí tlačidlo typu Obnoviť.

Pre pole zoznamu obsahujúce zoznam hodnôt, je možné kliknutím na tlačidlo ... otvoriť dialóg Východzí výber.

V dialógu Východzí výber vyberte záznamy, ktoré sa majú označiť pri otvorení formulára.

Východzí čas

Nastaví východzí čas.

Výška

Defines the height of the control.

Výška riadka

Zadajte výšku riadku v ovládacom prvku tabuľky. Ak chcete, je možné zadať hodnotu s mernou jednotkou, napr. 2 cm.

Zalomenie slov

Displays text on more than one line. Allows you to use line breaks in a text box, so that you can enter more than one line of text. To manually enter a line break, press the Enter key.

Zamerať pri kliknutí

Ak je táto voľba nastavená na "Áno", tlačidlo získa zameranie, keď naňho kliknete.

Zapnuté

Ak je vlastnosť "Povolené" nastavená na (Áno), používateľ môže tento ovládací prvok používať. Ak je vlastnosť nastavená na (Nie), prvok nebude prístupný a zobrazí sa zošednutý.

Zarovnanie / Zarovnanie obrázku

Zarovnanie možno nastaviť vľavo, vpravo či na stred. Tieto možnosti sú k dispozícii pre nasledujúce elementy:

  1. Označenie popisných polí

  2. Obsah textových polí

  3. Obsah polí v stĺpcoch ovládacieho prvku tabuľky

  4. Obrázok alebo text použitý na tlačidlách

    Note Icon

    Možnosť Zarovnanie pre tlačidlá sa nazýva Zarovnanie obrázku.


Znaková maska

Pri poli vzorky je možné určiť znakovú masku. Znaková maska obsahuje východzie hodnoty a je viditeľná vždy po načítaní formulára. Pomocou kódu pre Vstupnú masku je možné určiť, aké údaje môže používateľ zadávať do poľa vzorky.

Note Icon

Dĺžka znakovej masky by mala vždy zodpovedať dĺžke znakového kódu zadaného v poli Vstupná maska. Ak si dĺžka oboch masiek nebude vzájomne zodpovedať, bude znakový kód zadaný v poli Vstupná maska buď skrátený, alebo doplnený medzerami na dĺžku znakovej masky.


Znaky hesla

Ak používateľ zadáva heslo, je možné určiť, ktoré znaky sa zobrazia miesto znakov zadávaných používateľom. Do poľa Znaky hesla zadajte ASCII kód požadovaného znaku. Je možné použiť hodnotu od 0 do 255.

Tip Icon

Znaky zodpovedajúce ASCII kódom si je možné prehliadnuť v dialógu Špeciálne znaky (Vložiť - Špeciálny znak).


Zoznam záznamov

Pri zoznamoch a combo poliach je možné určiť, ktoré položky budú v dokumente viditeľné. Otvorte pole Zoznam položiek a zadajte text. Prečítajte si tiež tipy pre ovládanie aplikácie pomocou klávesnice.

Prednastavená východzia položka zoznamu sa určuje v combo poli Východzí výber.

Note Icon

Poznámka: položky zoznamu sa zapoja do formulára len, keď je na záložke Dáta v poli Druh obsahu zoznamu zvolená možnosť "Zoznam hodnôt".


Ak nechcete položky zoznamu zapisovať do databázy alebo prenášať do webového formulára, ale skôr priradiť hodnoty, ktoré nie sú vo formulári vidieť, je možné položky zoznamu priradiť iným hodnotám v zozname hodnôt. Zoznam hodnôt sa určuje na záložke Dáta. V poli Druh obsahu zoznamu a do poľa Obsah zoznamu zadajte zoznam hodnôt, ktoré sa majú priradiť zodpovedajúcim viditeľným položkám zoznamu. Pre správne priradenie je dôležité poradie hodnôt.

Note Icon

Pre HTML dokumenty zodpovedá položka zoznamu zadaná na záložke Všeobecné HTML značke <OPTION>; položka v zoznamu hodnôt na záložke Dáta v poli Obsah zoznamu zodpovedá značke <OPTION VALUE=...>.


Zvýšiť/znížiť hodnotu

Určuje intervaly pre zvýšenie a zníženie hodnoty číselníku.

Činnosť

Môžete použiť činnosti navigácie a vytvoriť si vlastné tlačidlá pre navigáciu v databáze.

Nasledujúca tabuľka popisuje činnosti, ktoré je možné tlačidlu priradiť.

Činnosť

Popis

Žiadne

Nenastane žiadna akcia.

Odoslať formulár

Odošle dáta zadané v aktuálnom formulári na adresu, ktorá je určená v dialógu Vlastnosti formulára v poli URL.

Ak chcete exportovať súbor do PDF, zadajte URL do textového poľa "URL" vo vlastnostiach formulára.

Vymazať formulár

Zmení nastavenia ostatných ovládacích prvkov formulára na prednastavené východzie hodnoty (Východzia hodnota, Východzí stav, Východzí výber).

Otvoriť dokument / Webovú stránku

Otvorí URL určené v poli URL. Cieľový rámec je možné určiť pomocou Rámec.

Prvý záznam

Zobrazí prvý záznam.

Predchádzajúci záznam

Zobrazí predchádzajúci záznam.

Ďalší záznam

Zobrazí ďalší záznam.

Posledný záznam

Zobrazí posledný záznam.

Uložiť záznam

Uloží aktuálny záznam, ak bol zmenený.

Zahodiť vložené údaje

Vráti späť zmeny prevedené v aktuálnom zázname.

Nový záznam

Umožní vo formulári vložiť nový riadok.

Zmazať záznam

Zmaže aktuálny záznam.

Obnoviť formulár

Načíta poslednú uloženú verziu aktuálneho formulára.


Štýl

Specifies whether Check boxes and Option buttons are displayed in a 3D look (default) or a flat look.

Šírka

Nastaví šírku stĺpca v ovládacom prvku tabuľky v jednotkách, ktoré sú určené v nastavení LibreOffice. Ak chcete, je možné zadať hodnotu doplnenú platnou mernou jednotkou, napr. 5 cm.

Šírka

Defines the width of the control.