Vlastnosti ovládacieho prvku

Otvorí dialóg pre úpravu vlastností vybraného ovládacieho prvku.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open context menu of a selected form element - choose Control

Ikonka

Ovládací prvok


Note Icon

Dialóg Vlastnosti sa dá otvoriť len v režime návrhu, ak je označený ovládací prvok.


Pri zadávaní údajov v dialógu Vlastnosti je možné do niektorých combo polí zadávať viacriadkové hodnoty. Týka sa to polí, do ktorých sa dá zadať SQL príkaz, a tiež vlastností textových polí či označení. Tieto polia je možné otvoriť a zadať text. Je možné použiť následujúce klávesové skratky:

Klávesy

Efekty

+Down Arrow

Otvorí combo pole.

+šípka nahor

Zatvorí combo pole.

Shift + Enter

Vloženie nového riadku.

Šípka hore

Umiestni kurzor na predchádzajúci riadok.

Šípka dole

Umiestni kurzor na nasledujúci riadok.

Enter

Ukončenie zadávania dát v poli a umiestnenie kurzoru do nasledujúceho poľa.


Pri poliach zoznamov a combo poliach je možné zoznam otvoriť alebo zavrieť kliknutím myši na šípku na pravej strane poľa. Vstup je ale možné zadať len do otvoreného zoznamu alebo horného textového poľa. Výnimkou sú vlastnosti, ktoré očakávajú reprezentáciu zoznamom, napr. vlastnosť Zoznam záznamov, ktorá sa dá nastaviť pre ovládacie prvky Pole zoznamu a Combo pole. Záznamy je možné upravovať len vtedy, keď je pole otvorené.

Všeobecné

Na záložke Všeobecné je možné definovať všeobecné vlastnosti ovládacieho prvku formulára. Tieto vlastnosti sa môžu líšiť v závislosti od druhu ovládacieho prvku. Nie všetky nasledujúce vlastnosti sú dostupné pre všetky ovládacie prvky.

Dáta

Na záložke Dáta je možné priradiť vybranému ovládaciemu prvku zdroj dát.

Udalosti

Na záložke Udalosti je možné pripojiť makrá k udalostiam, ktoré môžu nastať v ovládacích prvkoch formulára.

Data (for XML Form Documents)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.