Špeciálne tipy pre ovládací prvok tabuľky

Ovládací prvok tabuľky je možné nastaviť tak, aby zobrazoval záznamy, ktoré potrebujete. Inak povedané, je možné definovať dátové polia, ktoré sa majú zobraziť alebo upravovať, podobne ako v databázovom formulári.

V ovládacom prvku tabuľky je možné použiť nasledujúce pole: text, dátum, čas, menové pole, číselné pole, pole vzorky, zaškrtávacie políčko a combo pole. V prípade combo poľa pre dátum a čas sa automaticky vytvoria dva stĺpce.

Počet vybraných riadkov (ak sú nejaké vybrané) je zobrazený v zátvorke za celkovým počtom záznamov.

Ak chcete pomocou ovládacieho prvku tabuľky vložiť nový stĺpec, kliknite na záhlavie stĺpcov a zobrazte kontextové menu. K dispozícii máte nasledujúce príkazy:

Vložiť stĺpec

Otvorí podponuku pre výber dátového poľa, ktoré chcete pridať do ovládacieho prvku tabuľky.

Ovládací prvok tabuľky je možné nastaviť pomocou pretiahnutia: Otvorte prehliadač zdrojov dát a pretiahnite požadované polia z prehliadača zdroja dát na záhlavie stĺpcov v ovládacom prvku tabuľky. Vytvorí sa prednastavený stĺpec.

Nahradiť za

Otvorí podponuku na výber dátového poľa, ktorým chcete nahradiť vybrané pole v ovládacom prvku tabuľky.

Zmazať stĺpec

Odstráni označený stĺpec.

Stĺpec

Tento príkaz otvorí dialógové okno vlastností vybraného stĺpca.

Skryť stĺpce

Skryje označený stĺpec. Jeho vlastnosti sa nezmenia.

Zobraziť stĺpce

Otvorí podponuku, kde je možné vybrať zobrazenie skrytých stĺpcov. Ak chcete zobraziť iba jeden stĺpec, kliknite na jeho názov. Vidíte len prvých 16 skrytých stĺpcov. Ak je skrytých viac stĺpcov, vyberte príkaz Viac, ktorý otvorí dialóg Zobraziť stĺpce.

Viac

Otvorí dialóg Zobraziť stĺpce.

In the Show Columns dialog you can select the columns to be shown. Hold down the Shift or key to select multiple entries.

Všetko

Kliknite na Všetko, ak chcete zobraziť všetky stĺpce.

Ovládanie ovládacích prvkov tabuľky len pomocou klávesnice

If you use the keyboard only to travel through controls in your document, you will find one difference to the other types of controls: the Tab key does not move the cursor to the next control, but moves to the next column inside the table control. Press +Tab to move to the next control, or press Shift++Tab to move to the previous control.

Pre aktiváciu špeciálneho režimu úprav len pomocou klávesnice pre ovládací prvok tabuľky:

Formulár musí byť v režime návrhu.

  1. Press +F6 to select the document.

  2. Stlačením Shift+F4 vyberiete prvý ovládací prvok. Ak nie je ovládací prvok tabuľky prvý, presuňte sa naňho pomocou klávesy Tab.

  3. Stlačením Enter aktivujete režim úprav. Na okraji ovládacieho prvku sa zobrazia úchyty.

  4. V režime úprav je možné otvoriť kontextové menu pomocou Shift+F10.

  5. If you want to edit columns, press Shift+Space to enter column edit mode. Now you can rearrange the order of columns with +Arrow keys. The Delete key deletes the current column.

  6. Stlačením klávesu Esc ukončíte režim úprav.