Špeciálne vlastnosti formátovaných polí

Formátovanie: Vlastnosť Formátovanie je možné nastaviť kliknutím na tlačidlo ... v riadku Formátovanie v dialógu Vlastnosti: Formátované pole. Zobrazí sa dialóg Formát čísla.

Ak je formátované pole spojené s textovým poľom databázy, budú sa záznamy považovať za text. Ak je formátované pole spojené s databázovým poľom, ktoré je možné zobraziť ako číslo, výstup bude zobrazovaný ako číslo. Dátum a čas sa interne tiež spracovávajú ako čísla.

Min. hodnota a Max. hodnota: Umožňuje zadať minimálnu a maximálnu číselnú hodnotu formátovaného poľa. Minimálna a maximálna hodnota určuje výstup existujúcich dát (príklad: Min. hodnota je 5 a spojené pole v databáze obsahuje číslo 3. Výstup bude 5, ale hodnota v databáze sa nezmení) a zadávanie nových údajov (príklad: Max. hodnota je 10 a vy zadáte 20. Vstup sa upraví a do databázy sa zapíše 10). Ak nie sú tieto polia vyplnené, nepoužívajú sa žiadne obmedzenia. Pre formátované polia spojené s textovým databázovým poľom sa tieto dve hodnoty a Východzia hodnota nepoužívajú.

Východzia hodnota: Hodnota nastavená ako východzia pre nové záznamy.