Ovládacie prvky formulára

The Form Controls toolbar contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar to add controls to a form in a text, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zobraziť - Panely nástrojov - Ovládacie prvky formulára.

Icon on the Insert toolbar (you may need to enable this initially invisible icon):

Ikonka

Ovládacie prvky formulára


Note Icon

Dokumenty XML formulára (XForms) používajú rovnaké ovládacie prvky.


Keď chcete vytvoriť formulár, otvorte dokument a použite panel Ovládacie prvky formulára na pridanie a definovanie prvkov formulára. Ak chcete, je možné spojiť formulár s databázou, takže pomocou ovládacích prvkov budete môcť manipulovať s databázou.

Keď vytvárate formulár v HTML dokumentoch, je možné ho použiť na odoslanie dát cez Internet.

Note Icon

LibreOffice only exports the form properties that are supported by the HTML version that you export to. To specify the HTML version, choose - Load/Save - HTML Compatibility.


Pridávanie ovládacích prvkov do dokumentu

  1. Na lište nástrojov s ovládacími prvkami kliknite na ikonu ovládacieho prvku, ktorý chcete pridať.

  2. V dokumente vytvoríte ovládací prvok jeho roztiahnutím.

    To create a square control field, hold down the Shift key while you drag.

Tip Icon

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down the +Shift key down when you drag a column head.


Nastavenie modifikácie

  1. Kliknite pravým tlačidlom na ovládací prvok a zvoľte Ovládací prvok. Otvorí sa dialóg, kde je možné upraviť vlastnosti ovládacieho prvku.

  2. Na určenie klávesovej skratky pre ovládací prvok pridajte v označení pred požadovaný znak vlnovku (~).

  3. Ovládacie prvky je možné preťahovať z jedného dokumentu do druhého. Tiež je možné ich kopírovať a vložiť do iného dokumentu. Keď vložíte ovládací prvok z iného dokumentu, LibreOffice analyzuje zdroj dát, typ a vlastnosti ovládacieho prvku, aby zodpovedal logickej štruktúre v cieľovom dokumente. Napr. ovládací prvok, ktorý zobrazuje obsah knihy kontaktov, bude zobrazovať rovnaký obsah i po skopírovaní do iného dokumentu. Tieto vlastnosti si je možné prehliadnuť na záložke Dáta dialógu Vlastnosti formulára.

Vybrať

Ikonka

Táto ikona prepína kurzor myši do režimu výberu, alebo tento režim dezaktivuje. Režim výberu sa používa k výberu ovládacích prvkov v aktuálnom formuláre.

Režim návrhu zap/vyp

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Ikonka

Režim návrhu zap/vyp

Vlastnosti ovládacieho prvku

Otvorí dialóg pre úpravu vlastností vybraného ovládacieho prvku.

Ikonka

Ovládací prvok

Vlastnosti ovládacieho prvku

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Ikonka

Formulár

Zaškrtávacie políčko

Ikonka

Vytvorí zaškrtávacie políčko. Zaškrtávacie políčka vám povoľujú aktivovať alebo dezaktivovať funkcie formulára.

Textové pole

Ikonka

Vytvorí textové pole. Textové polia sú polia, do ktorých môže používateľ zadávať text. Vo formulároch sa v textových poliach zobrazujú dáta alebo umožňujú zadávanie dát.

Formátované pole

Ikonka

Vytvorí formátované pole. Formátované pole je textové pole, pre ktoré je možné definovať, ako sa formátuje vstup a výstup a aké obmedzenie preň platí.

Formátované pole má špeciálne vlastnosti (zvoľte Formát - Ovládací prvok).

Tlačidlo

Ikonka

Vytvorí tlačidlo. Táto funkcia sa dá použiť na spustenie príkazu pre definovanú udalosť, napr. kliknutie myšou.

Pre tieto tlačidlá je možné použiť text i obrázky.

Tlačidlo možností

Ikonka

Vytvorí tlačidlo možností. Tlačidlá možností umožňujú dať používateľovi na výber z niekoľkých možností. Tlačidlá možností s rovnakou funkčnosťou majú rovnaký názov (vlastnosť Názov). Obvykle sa spoja pomocou Zoskupiť.

Pole zoznamu

Ikonka

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Combo pole

Ikonka

Vytvorí Combo pole. Combo pole je jednoriadkové pole s rozbalovacím zoznamom, z ktorého môže používateľ vybrať hodnotu. Combo poľu je možné priradiť vlastnosť "len na čítanie", aby používateľ nemohol zadať iné hodnoty, ako sú určené v zozname. Ak je formulár prepojený s databázou a spojenie s databázou je aktívne, automaticky sa po vložení zoznamu do dokumentu spustí Sprievodca Combo poľom.

Popisné pole

Ikonka

Vytvorí pole na zobrazenie textu. Tieto popisy slúžia len na zobrazenie prednastaveného textu. Nedajú sa do nich zadávať položky.

Viac ovládacích prvkov

Otvorí panel Viac ovládacích prvkov.

Návrh formulára

Otvorí panel Návrh formulára.

Sprievodcovia zap/vyp

Ikonka

Zapne alebo vypne automatické spúšťanie sprievodcov pre ovládacie prvky formulára.

Sprievodcovia vám pomôžu zadať vlastnosti poliam zoznamov, ovládacím prvkom tabuľky, či ďalším ovládacím prvkov.

Príkazy kontextového menu