Zobraziť kresliace funkcie

Kliknutím sa otvorí panel Kresba, pomocou ktorého je možné do aktuálneho dokumentu pridávať útvary, úsečky, text a bubliny.

Môžete zapnúť a vypnúť lištu nástrojov kreslenia v text alebo calc dokumente použitím ikony na štandardnej lište nástrojov.

Ikonka

Zobraziť kresliace funkcie

Tip Icon

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


Výber

Ikonka

Dovolí vám vybrať objekty v aktuálnom dokumente. Vyberte objekt, kliknite na objekt so šípkou. Viac ako jeden objekt vyberiete ťahaním rámu okolo vybraných objektov. Na pripojenie objektu k výberu použite Shift a potom kliknite na objekt.

Line

Ikonka

Nakreslí rovnú úsečku. Na obmedzenie čiary na uhol 45 stupňov, podržte pri ťahaní kláves Shift.

Tip Icon

Ak chcete na úsečku pridať text, dvakrát kliknite na úsečku a napíšte alebo skopírujte text. Smer textu bude odpovedať smeru úsečky. Ak chcete úsečku skryť, vyberte Neviditeľný v poli Štýl čiary na paneli Vlastnosti kresby.


Obdĺžnik

Ikonka

Nakreslí na určené miesto obdĺžnik. Kliknite na miesto, kde chcete umiestniť roh obdĺžniku, a potom ťahajte obdĺžnik do požadovanej veľkosti. Ak chcete nakresliť štvorec, podržte počas ťahania kláves Shift.

Elipsa

Ikonka

Nakreslí na určené miesto ovál. Kliknite na miesto, kde chcete ovál nakresliť a potom ho ťahajte do požadovanej veľkosti. Ak chcete nakresliť kruh, podržte počas ťahania kláves Shift.

Mnohouholník

Ikonka

Nakreslí čiaru zloženú z postupnosti rovných úsečiek. Kliknite na miesto, kde chcete začať, a ťahaním nakreslite úsečku. Kliknutím definujete koniec úsečky a rovnako pokračujte pri určení zostávajúcich častí. Dvojklikom ukončíte kreslenie čiary. Ak chcete vytvoriť uzavretý tvar, dvakrát kliknite na počiatočný bod.

Držte kláves Shift počas kresby mnohouholníka na pozícii nového bodu v 45 stupňových uhloch.

V režime Upraviť body je možné interaktívne meniť jednotlivé body mnohouholníka.

Krivka

Ikonka

Nakreslí tvar, ktorý je založený na Bézierovej krivke. Kliknite na miesto, kde chcete krivku začať, ťahajte, uvoľnite tlačidlo myši a potom presuňte ukazovateľ na miesto, kde chcete krivku ukončiť, a kliknite. Presunutím ukazovateľa a kliknutím pridáte na krivku rovný úsek. Dvojklikom ukončíte kresbu krivky. Ak chcete vytvoriť uzavretý tvar, dvakrát kliknite na počiatočný bod krivky. Oblúk krivky je určený podľa dĺžky, na ktorú krivku natiahnete.

Čiara voľnou rukou

Ikonka

Draws a freeform line where you drag in the current document. To end the line, release the mouse button. To draw a closed shape, release the mouse button near the starting point of the line.

Oblúk

Ikonka

Nakreslí v aktuálnom dokumente oblúk. Ak chcete nakresliť oblúk elipsy, natiahnite ovál do požadovanej veľkosti a potom kliknutím definujte počiatočný bod. Potom presuňte ukazovateľ myši na miesto, kde chcete oblúk ukončiť, a kliknite. Nemusíte kliknúť priamo na ovál. Ak chcete nakresliť kruhový oblúk, podržte počas ťahania kláves Shift.

Eliptický výsek

Ikonka

Nakreslí vyplnený tvar, ktorý je definovaný oblúkom oválu a dvomi úsečkami polomeru zo stredu. Keď chcete nakresliť oblúk elipsy, natiahnite ovál do požadovanej veľkosti a potom kliknutím definujte prvú úsečku. Potom presuňte ukazovateľ myši na miesto, kde chcete ukončiť druhú úsečku, a kliknite. Nemusíte kliknúť priamo na ovál. Keď chcete nakresliť kruhový oblúk, podržte počas ťahania kláves Shift.

Eliptický odsek

Ikonka

Nakreslí vyplnený tvar, ktorý je definovaný kruhovým oblúkom a jednou úsečkou. Ak chcete nakresliť kruhový oblúk, natiahnite kruh do požadovanej veľkosti a potom kliknutím definujte počiatok úsečky. Potom presuňte kurzor myši na miesto, kde chcete úsečku ukončiť, a kliknite. Nemusíte kliknúť priamo na kruh. Ak chcete nakresliť eliptický oblúk, podržte počas ťahania kláves Shift.

Text Box

Ikonka

Nakreslí textové pole s vodorovnou orientáciou textu. Natiahnite pole do veľkosti, akú potrebujete, a potom napíšte alebo vložte text. Ak chcete otočiť text, otočte pole.

Animácia textu

Ikonka

Vloží do dokumentu animovaný text s vodorovnou orientáciou.

Bubliny

Ikonka

Draws a line that ends in a rectangular callout with horizontal text direction from where you drag in the current document. Drag a handle of the callout to resize the callout. To add text, click the edge of the callout, and then type or paste your text. To change a rectangular callout to a rounded callout, drag the largest corner handle when the pointer changes to a hand.

Základné útvary

Otvorí lištu nástrojov Základné útvary, ktorú možno použiť na vkladanie útvarov do dokumentu.

Ikonka

Základné tvary

Útvary symbolov

Otvorí lištu nástrojov Základné útvary, ktorú možno použiť na vkladanie útvarov do dokumentu.

Ikonka

Tvary symbolov

Panel nástrojov Písmomaľby

Otvorí lištu nástrojov Základné útvary, ktorú možno použiť na vkladanie útvarov do dokumentu.

Ikonka

Blokové šípky

Panel nástrojov Písmomaľby

Otvorí lištu nástrojov Základné útvary, ktorú možno použiť na vkladanie útvarov do dokumentu.

Ikonka

Vývojové diagramy

Panel nástrojov Písmomaľby

Otvorí lištu nástrojov Základné útvary, ktorú možno použiť na vkladanie útvarov do dokumentu.

Ikonka

Bubliny

Hviezdy a panely

Otvorí lištu nástrojov Základné útvary, ktorú možno použiť na vkladanie útvarov do dokumentu.

Ikonka

Hviezdy

Body

Umožňuje vám upravovať body vo vašich kresbách.

Panel nástrojov Písmomaľby

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Ikonka

Galéria písmomaľby

Zo súboru

Inserts an image into the current document .

Ikona

Obrázok

Vysunutie zap/vyp

Vypne alebo zapne 3D efekty pre vybraný objekt.

Podpora Ázijských jazykov

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Zvislé bubliny

Ikonka

Draws a line that ends in a rectangular callout with vertical text direction from where you drag in the current document. Drag a handle of the callout to resize the callout. To add text, click the edge of the callout, and then type or paste your text. To change a rectangular callout to a rounded callout, drag the largest corner handle when the pointer changes to a hand. Only available when Asian language support is enabled.

Vertikálny text

Ikonka

Nakreslí textové pole so zvislou orientáciou textu. Kliknite do dokumentu a potom napíšte alebo vložte text. Tiež je možné natiahnuť textové pole do požadovanej veľkosti. Je k dispozícii len pri zapnutej podpore ázijských jazykov.