Výnimky

Určuje, ktoré skratky alebo kombinácie znakov nebude LibreOffice automaticky opravovať.

Výnimky sa vždy definujú len pre jeden aktuálne vybraný jazyk. Ak chcete, môžete zmeniť jazyk pre náhrady a výnimky výberom iného jazyka v poli Náhrady a výnimky pre jazyk.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Exceptions tab.


Náhrady a výnimky pre jazyk:

Vyberte jazyk, pre ktorý chcete vytvoriť alebo upraviť položky v tabuľke náhrad a výnimky pre automatické opravy. LibreOffice najskôr vyhľadá výnimky, ktoré sú definované pre jazyk na aktuálnej pozícii kurzoru v dokumente a potom vyhľadá v zostávajúcich jazykoch.

Skratky (výnimky pre veľké písmeno po bodke)

Napíšte skratku zakončenú bodkou a kliknite na tlačidlo Nový. Táto funkcia zabezpečuje, že LibreOffice nebude pri zapnutej funkcii "Každé prvé písmeno vety veľkým" automaticky meniť prvé písmeno slova nasledujúceho po bodke na konci skratky na veľké písmeno.

Táto tabuľka obsahuje zoznam skratiek, po ktorých nebudú automaticky opravené malé písmená na veľké. Pre odstránenie skratky zo zoznamu označte skratku a kliknite na Zmazať.

Slová s DVoma začiatočnými veľkými písmenami

Napíšte slovo alebo skratku začínajúcu dvoma veľkými písmenami, v ktorej LibreOffice nemá automaticky zmeniť druhé veľké písmeno na malé v prípade zapnutej funkcie "Opraviť PRvé DVe veľké písmená". Zadajte napríklad text "PC", aby LibreOffice automaticky nezmenil "PC" na "Pc".

Toto okno obsahuje zoznam slov a skratiek začínajúcich dvoma veľkými písmenami, v ktorých nebude automaticky opravené druhé veľké písmeno na malé. Položku zo zoznamu môžete odstrániť jej označením a kliknutím na Zmazať. Automatická oprava prvých dvoch veľkých písmen sa netýka slov a skratiek začínajúcich troma alebo viacerými veľkými písmenami a preto takéto slová nie je potrebné v tomto zozname uvádzať.

Nový

Pridá zadanú skratku alebo slovo do zoznamu výnimiek.

Zmazať

Deletes the selected element or elements without requiring confirmation.

Automaticky pridávať výnimky

Automaticky pridáva skratky zakončené bodkou alebo slová s dvoma začiatočnými veľkými písmenami do príslušného zoznamu výnimiek. Táto funkcia pracuje len v prípade, ak je zakliknutá možnosť Opraviť PRvé DVe veľké písmená alebo možnosť Každé prvé písmeno vety veľkým v stĺpci [T] na záložke Možnosti dialógového okna Automatické opravy. Výnimka sa do zoznamu pridá, keď po automatickej oprave skratky alebo automatickej oprave slova s dvoma veľkými písmenami vrátite úpravu naspäť, napríklad cez menu Upraviť - Späť.

Dialog Buttons

Obnoviť

Resets modified values back to the tab page previous values.

Zrušiť

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.