Možnosti

Nastavte možnosti pre automatické opravy chýb počas písania textu alebo pre hromadnú opravu existujúceho textu a kliknite na OK.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Options tab.


Použiť tabuľku náhrad

Ak napíšete slovo alebo kombináciu znakov, ktorá sa zhoduje s niektorou z možností v tabuľke náhrad, bude slovo alebo kombinácia znakov automaticky nahradená prednastaveným textom. Tabuľka náhrad sa nastavuje na záložke "Nahradiť".

Opraviť prvé DVe VEľké písmená

Ak napíšete dve veľké písmená na začiatku nejakého "SLova" alebo na začiatku skratky, druhé veľké písmeno bude automaticky zmenené na malé písmeno. Táto automatická oprava vychádza z predpokladu, že dve veľké písmená na začiatku slova sú preklep. Výnimky pre túto opravu sú uvedené v zozname na záložke "Výnimky". Automatická oprava dvoch veľkých písmen na začiatku slova neopravuje slová a skratky začínajúce troma alebo viacerými veľkými písmenami.

Prvé písmeno textu alebo po znakoch .?! veľkým písmom

Táto funkcia v texte po každom znaku bodka (.), otáznik (?) alebo výkričník (!), ak je nasledovaný medzerou, zmení nasledujúce písmeno na veľké. Výnimkou pre veľké písmeno po bodke sú len skratky na záložke "Výnimky".

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Note Icon

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


Rozpoznávanie URL

Ak v texte napíšete nejakú URL, automaticky sa z nej vytvorí hypertextový odkaz.

Nahradiť pomlčky

Nahradí jeden alebo dva spojovníky dlhšou pomlčkou (podľa nasledujúcej tabuľky)

Text so spojovníkmi bude automaticky upravený po použití medzerníka, tabulátora alebo klávesy Enter. V nasledujúcej tabuľke písmená "A" a "B" predstavujú slovo alebo reťazec znakov zložený z písmen (A až z) alebo z číslic (0 až 9).

Text ktorý napíšete:

Výsledok automatickej náhrady:

A - B (A, medzera, mínus, medzera, B)

A – B (A, medzera, krátka pomlčka, medzera, B)

A -- B (A, medzera, mínus, mínus, medzera, B)

A – B (A, medzera, krátka pomlčka, medzera, B)

A--B (A, mínus, mínus, B)

A—B (A, dlhá pomlčka, B)
(pozri poznámky pod tabuľkou)

A-B (A, mínus, B)

A-B (nezmenené)

A -B (A, medzera, mínus, B)

A -B (nezmenené)

A --B (A, medzera, mínus, mínus, B)

A –B (A, medzera, krátka pomlčka, B)


Note Icon

Ak má text nastavený maďarský alebo fínsky jazyk, dva spojovníky v prípade "A--B" budú nahradené krátkou pomlčkou namiesto dlhej pomlčky.
Ak je v automatických opravách zakliknutá možnosť "Použiť tabuľku náhrad" pre opravy počas písania, dva spojovníky sa v texte vo väčšine jazykov automaticky nahrádzajú jednou krátkou pomlčkou už po ich napísaní. Táto konkrétna oprava sa dá ovplyvniť aj v zozname náhrad na záložke "Nahradiť".


Ignorovať dvojité medzery

Nahrádza dve alebo viaceré po sebe idúce medzery jednou medzerou. Nedovolí napísať viac ako jednu medzeru.

Dialog Buttons

Obnoviť

Resets modified values back to the tab page previous values.

Zrušiť

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.