Odsadenie a rozostupy

Nastavuje možnosti odsadenia odseku a rozostupov medzi odsekmi.

Note Icon

Pre zmenu merných jednotiek používaných v tomto dialógovom okne zvoľte - LibreOffice Writer - Všeobecné, a vyberte novú mernú jednotku v časti Nastavenia.


Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte záložku Formát - Odsek - Odsadenie a rozostupy

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Indents & Spacing tab


Odsadenie

Určuje veľkosť voľného miesta, ktoré chcete ponechať medzi ľavým alebo pravým okrajom strany a odsekom.

Pred text

Zadajte veľkosť voľného miesta, o ktoré chcete odsadiť odsek od okraja strany. Ak chcete aby odsek presahoval za okraj strany, zadajte záporné číslo. V jazykoch so smerom textu zľava-doprava bude odsek odsadený zľava, s ohľadom na ľavý okraj strany. V jazykoch so smerom textu sprava-doľava bude odsek odsadený sprava s ohľadom na pravý okraj strany.

Za text

Zadajte veľkosť voľného miesta, o ktoré chcete odsadiť odsek od okraja strany. Ak chcete aby odsek presahoval za okraj strany, zadajte záporné číslo. Pri jazykoch so smerom textu zľava-doprava bude odsek odsadený sprava, s ohľadom na pravý okraj strany. Pri jazykoch so smerom textu sprava-doľava bude odsek odsadený zľava s ohľadom na ľavý okraj strany.

Prvý riadok

Odsadí prvý riadok odseku o vzdialenosť, ktorú zadáte. Ak chcete vytvoriť vyčnievajúci prvý riadok, zadajte kladné číslo do poľa "Pred text" a záporné číslo do poľa "Prvý riadok". Ak chcete odsadiť prvý riadok odseku, ktorý používa odrážky alebo číslovanie, zvoľte "Formát - Odrážky a číslovanie - Umiestnenie".

Rozostupy

Určuje veľkosť voľného priestoru, ktorý sa má ponechať medzi vybranými odsekmi. Súčet hodnôt v poliach Nad odsekom a Pod odsekom určujú celkovú veľkosť rozostupu medzi odsekmi.

Nad odsekom

Zadajte veľkosť voľného priestoru, ktorý chcete ponechať nad vybraným odsekom (alebo nad viacerými vybranými odsekmi).

Pod odsekom

Zadajte veľkosť voľného priestoru, ktorý chcete ponechať pod vybraným odsekom (alebo pod viacerými vybranými odsekmi).

Nevkladať medzeru medzi odseky rovnakého štýlu

Makes any space specified before or after this paragraph not be applied when the preceding and following paragraphs are of the same paragraph style.

Riadkovanie

Určuje vzdialenosť medzi riadkami v odseku.

Jednoduché

Použije jednoduché riadkovanie na aktuálny odsek. Toto je predvolené nastavenie riadkovania.

1,5 riadku

Nastaví riadkovanie na veľkosť 1,5 riadku.

Dvojité

Nastavuje riadkovanie na veľkosť dvoch riadkov.

Proporcionálne

Zvoľte túto možnosť a zadajte do poľa percentuálnu hodnotu - 100 % zodpovedá jednoduchému riadkovaniu.

Najmenej

Táto voľba umožňuje nastaviť najmenšiu povolenú vzdialenosť pomyselných spodných okrajov riadkov.

Tip Icon

Pokiaľ v texte používate rôzne veľkosti písma a chcete nastaviť rovnakú vzdialenosť medzi spodnými okrajmi všetkých riadkov, zadajte hodnotu, ktorá zodpovedá veľkosti najväčšieho písma. Pokiaľ nastavíte hodnotu menšiu, než je veľkosť písma v jednotlivých riadkoch, toto nastavenie sa nijako neprejaví a vzdialenosť riadkov bude prispôsobená veľkosti písma.


Vlastné medzery medzi riadkami

Nastavuje veľkosť vertikálneho voľného priestoru, ktorý bude vložený medzi obsah dvoch riadkov. Toto riadkovanie nastavuje vzdialenosť medzi obsahom riadkov a zohľadňuje veľkosť písma.

z

Nastavte hodnotu, ktorá bude použitá pre vybraný typ riadkovania.

Náhľad poľa

Displays a preview of the current selection.