Zoznam regulárnych výrazov

Znak

Výsledok/Použitie

Akýkoľvek znak

Predstavuje daný znak, pokiaľ nie je určené ináč.

.

Predstavuje akýkoľvek jeden znak okrem zalomenia riadku a konca odseku. Napr. pri hľadaní termínu "p.s" sa nájde "pes" aj "pás".

^

Nájde hľadaný termín iba vtedy, ak sa nachádza na začiatku odseku. Ignorujú sa zvláštne objekty na začiatku odseku, napr. prázdne pole či rámce ukotvené ku znaku. Príklad: "^Peter".

$

Nájde hľadaný termín iba vtedy, ak sa nachádza na konci odseku. Ignorujú sa zvláštne objekty na konci odseku, napr. prázdne polia alebo rámce ukotvené ku znaku. Príklad: "Peter$".

$ on its own matches the end of a paragraph. This way it is possible to search and replace paragraph breaks.

*

Nájde nula alebo viac znakov pred "*". Napríklad "Ab*c" nájde "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc" atď.

+

Nájde jeden alebo viac výskytov znaku pred "+". Napr. "AX.+4" nájde "AXx4", ale nie "AX4".

V odseku sa hľadá vždy najdlhší reťazec odpovedajúci regulárnemu výrazu. Ak by odsek obsahoval reťazec "AX 4 AX4", označil by sa celý tento reťazec.

?

Nájde žiadny alebo jeden výskyt znaku pred "?". Napr. "Texty?" nájde "Text" alebo "Texty" a "x(ab|c)?y" nájde "xy", "xaby" alebo "xcy".

\

Zvláštny znak, ktorý nasleduje po "\", sa interpretuje ako normálny znak a nie ako regulárny výraz (okrem kombinácií\n, \t, \> a \<). Napríklad "tree\." nájde "tree.", ale nie "treed" alebo "trees".

\n

Represents a line break that was inserted with the Shift+Enter key combination. To change a line break into a paragraph break, enter \n in the Find and Replace boxes, and then perform a search and replace.

\n in the Find text box stands for a line break that was inserted with the Shift+Enter key combination.

\n in the Replace text box stands for a paragraph break that can be entered with the Enter or Return key.

\t

Represents a tab. You can also use this expression in the Replace box.

\b

Match a word boundary. For example, "\bbook" finds "bookmark" but not "checkbook" whereas "book\b" finds "checkbook" but not "bookmark". The discrete word "book" is found by both search terms.

^$

Nájde prázdny odsek.

^.

Nájde prvý znak odseku.

& alebo $0

Adds the string that was found by the search criteria in the Find box to the term in the Replace box when you make a replacement.

For example, if you enter "window" in the Find box and "&frame" in the Replace box, the word "window" is replaced with "windowframe".

You can also enter an "&" in the Replace box to modify the Attributes or the Format of the string found by the search criteria.

[abc123]

Represents one of the characters that are between the brackets.

[a-e]

Represents any of the characters that are between a and e, including both start and end characters

The characters are ordered by their code numbers.

[a-eh-x]

Represents any of the characters that are between a-e and h-x.

[^a-s]

Represents everything that is not between a and s.

\uXXXX

\UXXXXXXXX

Represents a character based on its four-digit hexadecimal Unicode code (XXXX).

For obscure characters there is a separate variant with capital U and eight hexadecimal digits (XXXXXXXX).

For certain symbol fonts the code for special characters may depend on the used font. You can view the codes by choosing Insert - Special Character.

|

Finds the terms that occur before the "|" and also finds the terms that occur after the "|". For example, "this|that" finds "this" and "that".

{2}

Defines the number of times that the character in front of the opening bracket occurs. For example, "tre{2}" finds and selects "tree".

{1,2}

Defines the minimum and maximum number of times that the character in front of the opening bracket can occur. For example, "tre{1,2}" finds and selects "tre" and "tree".

{1,}

Defines the minimum number of times that the character in front of the opening bracket can occur. For example, "tre{2,}" finds "tree", "treee", and "treeeee".

( )

In the Find box:

Defines the characters inside the parentheses as a reference. You can then refer to the first reference in the current expression with "\1", to the second reference with "\2", and so on.

For example, if your text contains the number 13487889 and you search using the regular expression (8)7\1\1, "8788" is found.

You can also use () to group terms, for example, "a(bc)?d" finds "ad" or "abcd".

In the Replace box:

Use $ (dollar) instead of \ (backslash) to replace references. Use $0 to replace the whole found string.

[:alpha:]

Represents an alphabetic character. Use [:alpha:]+ to find one or more of them.

[:digit:]

Represents a decimal digit. Use [:digit:]+ to find one or more of them.

[:alnum:]

Represents an alphanumeric character ([:alpha:] and [:digit:]).

[:space:]

Represents a space character (but not other whitespace characters).

[:print:]

Represents a printable character.

[:cntrl:]

Represents a nonprinting character.

[:lower:]

Represents a lowercase character if Match case is selected in Options.

[:upper:]

Represents an uppercase character if Match case is selected in Options.


Príklady

e([:digit:])? -- finds 'e' followed by zero or one digit. Note that currently all named character classes like [:digit:] must be enclosed in parentheses.

^([:digit:])$ -- finds lines or cells with exactly one digit.

You can combine the search terms to form complex searches.

To find three-digit numbers alone in a paragraph

^[:digit:]{3}$

^ means the match has to be at the start of a paragraph,

[:digit:] matches any decimal digit,

{3} means there must be exactly 3 copies of "digit",

$ means the match must end a paragraph.