Zatvoriť

Zatvorí aktuálny dokument bez ukončenia programu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000401.xhp#schliessen not found).


Príkaz Zatvoriť zavrie všetky otvorené okná aktuálneho dokumentu.

Ak ste spravili zmeny aktuálneho dokumentu, zobrazí sa otázka, či chcete uložiť zmeny.

When you close the last open document window, you see the Start Center.