Štítky

Zadajte text štítku a vyberte veľkosť papiera.

Pre prístup k tomuto príkazu...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000401.xhp#etikettenein not found).


Prípis

Zadajte alebo vložte text, ktorý sa má zobraziť na štítku (štítkoch).

Popisné pole

Zadajte text, ktorý sa má zobraziť na štítku. Tiež je možné vložiť databázové pole.

Adresa

Vytvorí štítok s vašou spätnou adresou. Text, ktorý je v poli Text štítku sa prepíše.

Note Icon

To change your return address, choose - LibreOffice, and then click on the User Data tab.


Databáza

Vyberte databázu, ktorú chcete použiť ako zdroj dát pre vaše štítky.

Tabuľka

Vyberte databázovú tabuľku obsahujúcu pole (polia), ktorú chcete použiť na vašich štítkoch.

Pole databázy

Select the database field that you want, and then click the arrow to the left of this box to insert the field into the Label text box.

Názov poľa databázy sa v poli Text štítku uzatvorí do zátvoriek. Jednotlivé polia databázy je možné oddeliť medzerami. Po stlačení klávesy Enter sa pole databázy posunie na nový riadok.

Formát

You can select a pre-defined size format for your label or a size format that you specify on the Format tab.

Spojitý

Tlačí štítky na spojitý papier.

List

Tlačí štítky na jednotlivé listy.

Značka

Vyberte značku papiera, ktorú chcete použiť. Každá značka má iné rozmery.

Typ

Vyberte formát rozmerov, ktoré chcete použiť. Dostupné formáty závisia od značky vybranej v zozname Značka. Ak chcete použiť vlastný formát štítkov, vyberte [Požívateľský] a potom kliknite na formát na záložke Formát.

Informácie

Druh papiera a rozmery štítku sa zobrazujú v spodnej oblasti Formátu.