3D pohľad

On the first page of the Chart Wizard or in the context menu of a chart you can choose a chart type.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Náhľad grafu sa mení podľa nastavenia zadaného v tomto dialógu.

Pre 3D graf môžete použiť príkaz Formát - 3D zobrazenie a nastaviť perspektívu, vzhľad a osvetlenie.

Perspektíva

Nastavte všetky uhly na 0 pre predný pohľad na graf. Koláčové a prstencové grafy sa zobrazia ako kruhy.

Ak sú zapnuté Pravouhlé osi, môžete rotovať obsah grafu len v smere osí X a Y, tj. paralelne s okrajmi grafu.

Pri nastavení x na 90, y a z na 0 sa zobrazí pohľad na graf zhora. Pri x nastavenom na -90 sa graf zobrazí zospodu.

Rotácie sa použijú v poradí najskôr x, potom y a nakoniec z.

Keď je zapnuté tieňovanie a otočíte graf, svetlá sa otočia, akoby boli napevno pripojené ku grafu.

Note Icon

Osi rotácie sa vždy vzťahujú k strane, nie k osám grafu. V iných grafových programoch to môže byť odlišné.


Zaškrtnite pole Perspektíva pre zobrazenie grafu v stredovej perspektíve (ako cez objektív kamery) namiesto použitia paralelnej projekcie.

Set the focus length with the spin button. 100% gives a perspective view where a far edge in the chart looks approximately half as big as a near edge.

Note Icon

Staršie verzie LibreOffice nemôžu zobraziť percentá perspektívy rovnako ako aktuálna verzia.


Vzhľad

Výberom schémy sa zodpovedajúcim spôsobom nastavia zaškrtávacie polia a zdroje svetla.

Osvetlenie

Set the light sources for the 3D view.