Mierka

Určuje nastavenie mierky osi Y. Pri X-Y grafoch môžete tiež nastaviť mierku osi X.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Axis - Y Axis - Scale tab (Charts)


LibreOffice automaticky nastaví mierku osi Y tak, aby sa všetky hodnoty zobrazili optimálne.

Ak chcete dosiahnuť špecifický výsledok, môžete upraviť mierku osi ručne. Napríklad môžete zobraziť len hornú oblasť stĺpcov tým, že zvýšite minimum.

Pravítko

You can enter values for subdividing axes in this area. You can automatically set the properties Minimum, Maximum, Major interval, Minor interval count and Reference value.

Minimum

Defines the minimum value for the beginning of the axis.

Maximum

Defines the maximum value for the end of the axis.

Major interval

Defines the interval for the main division of the axes. The main interval cannot be larger than the value area.

Minor interval count

Defines the interval for the subdivision of the axes.

Reference value

Specifies at which position to display the values along the axis.

Automaticky

You must first deselect the Automatic option in order to modify the values.

Note Icon

Vypnite túto možnosť, ak pracujete s "pevnými" hodnotami, nakoľko nepodporuje automatické nastavenie mierky.


Logaritmická mierka

Specifies that you want the axis to be subdivided logarithmically.

Note Icon

Použite túto možnosť ak pracujete s hodnotami, ktoré sa navzájom od seba výrazne líšia. Použitím logaritmického nastavenia mierky dosiahnete, že čiary súradnicovej mriežky budú od seba rovnako vzdialené, aj keď ich číselný interval bude postupne rásť alebo klesať.


Opačný smer

Defines where the lower and where the higher values are displayed at the axis. The unchecked state is the mathematical direction. That means for Cartesian coordinate systems that the x-axis shows the lower values on the left and the y-axis shows the lower values at the bottom. For polar coordinate systems the mathematical angle axis direction is counterclockwise and the radial axis is from inner to outer.

Typ

For some types of axes, you can select to format an axis as text or date, or to detect the type automatically. For the axis type "Date" you can set the following options.

Minimum and maximum value to be shown on the ends of the scale.

Resolution can be set to show days, months, or years as interval steps.

Hlavné intervaly môžu byť nastavené na určitý počet dní, mesiacov alebo rokov.

Vedľajšie intervaly môžu byť nastavené na určitý počet dní, mesiacov alebo rokov.