Možnosti

Použije dialóg pre definíciu niektorých volieb, ktoré sú dostupné pre špecifické typy grafu. Obsah dialógu Možnosti sa mení s typom grafu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Format Selection - Data Series - Options tab (Charts)


Zarovnať dátové rady na

V tejto časti dialógového okna je možné voliť medzi dvomi režimami mierky osi Y. Vlastnosti a mierku osi môžete upraviť samostatne.

Primárna os Y

Táto možnosť je implicitne zapnutá. Všetky riadky dát sú zarovnané k hlavnej osi Y.

Sekundárna os Y

Zmení mierku osi Y. Táto os je viditeľná len ak je k nej priradený aspoň jeden dátový rad a je zapnuté jej zobrazenie.

Nastavenia

Tu môžete určiť nastavenia pre stĺpcový graf. Všetky zmeny sa aplikujú na všetky dátové rady grafu, nielen na vybrané dáta.

Rozostupy

Určuje vzdialenosť medzi stĺpcami v percentách. Maximálna vzdialenosť je 600%.

Presah

Určuje nevyhnutné nastavenia pre presahujúce dátové rady. Môžete zvoliť medzi -100 a +100%.

Spojovacie čiary

For "stacked" and "percent" column (vertical bar) charts, mark this check box to connect the column layers that belong together with lines.

Zobraziť stĺpce vedľa seba

Pokiaľ sú v stĺpcovom grafe zobrazené 2 osi a niektoré dátové rady sú pripojené k prvej osi a iné k druhej, potom budú obe sady dátových radov zobrazené nezávisle na seba a budú prekrývať jedna druhú.

Výsledkom sú stĺpce pripojené k jednej y-ovej osi, ktoré sú čiastočne alebo úplne prekryté stĺpcami druhej y-ovej osi. Preto je lepšie povoliť možnosť zobraziť panely vedľa seba. Stĺpce z rôznych dátových radov sa zobrazujú, ako keby boli pripojené len k jednej osi.

V smere hodinových ručičiek

Dostupné pre koláčové a prstencové grafy. Východzí smer v ktorom sú kúsky koláčového grafu usporiadané, je proti smeru hodinových ručičiek. Zaškrtnite možnosť v smere hodinových ručičiek pre vykreslenie grafu v opačnom smere.

Počiatočný uhol

Presuňte malú bodku na kruhu alebo kliknite na ľubovoľnom mieste na kruh pre nastavenie počiatočného uhlu koláčového nebo prstencového grafu. Počiatočný uhol je matematická poloha uhlu, kde bude vykreslená prvá časť grafu. Hodnota 90 stupňov vykreslí prvú časť na pozícii 12 hodín. Hodnota 0 stupňov začína na pozícii 3 hodiny.

Note Icon

V 3D koláčových a prstencových grafoch, ktoré boli vytvorené pomocou staršej verzie softvéru, je počiatočný uhol 0 stupňov namiesto 90 stupňov. Pre staré a nové 2D grafy je východzí počiatočný uhol 90 stupňov.


Note Icon

Pokiaľ zmeníte počiatočný uhol alebo smer, iba nová verzia softvéru zobrazí zmenené hodnoty. Staršie verzie softvéru zobrazia rovnaký dokument s východzími hodnotami: Vždy v smere proti hodinovým ručičkám a s počiatočným uhlom 90 stupňov (2D koláčové grafy) alebo 0 stupňov (3D koláčové grafy).


Stupňov

Vložte počiatočný uhol medzi 0 a 359 stupňami. Pre zmenu hodnôt veľkosti môžete tiež kliknúť na šípky.

Diagramu chýbajú údaje

Sometimes values are missing in a data series that is shown in a chart. You can select from different options how to plot the missing values. The options are available for some chart types only.

Leave gap

For a missing value, no data will be shown. This is the default for chart types Column, Bar, Line, Net.

Assume zero

For a missing value, the y-value will be shown as zero. This is the default for chart type Area.

Continue line

For a missing value, the interpolation from the neighbor values will be shown. This is the default for chart type XY.

Include values from hidden cells

Check to also show values of currently hidden cells within the source cell range.