Platnosť obsahu buniek

Každej bunke je možné dopredu stanoviť, aké dáta do nej je možné zadať. Neplatné údaje budú odmietnuté.

Warning Icon

Pravidlá pre platnosť sa kontrolujú pri zadávaní novej hodnoty. Ak bola do bunky už skôr zadaná nedovolená hodnota alebo do nej hodnotu prenesiete buď metódou tiahni-a-pusť alebo kopírovaním a vložením, kontrola platnosti sa nerealizuje.


Note Icon

Zvoľte Nástroje - Detektív a ďalej Označiť neplatné dáta, čím sa zobrazia bunky s nedovolenými hodnotami.


Použitie platnosti obsahu buniek

  1. Vyberte bunku, pre ktorú chcete vytvoriť nové pravidlo pre platnosť.

  2. Zvoľte Dáta - Kontrola vstupných dát.

  3. Na záložke Kritéria zadajte podmienky pre novo zadávané hodnoty.

  4. Zvoľte možnosť v poli Povoliť.

  5. Ak vyberiete "Celá čísla", hodnoty ako "12,5" nebudú uznané, aj keby splňovali všetky ostatné podmienky. "Dátum" povoľuje zápis v lokálnom formáte dáta a tiež v tvare sériového dáta. Rovnako tak voľba "Čas" povoľuje zadanie v tvare ako "12:00" či sériového času. "Dĺžka textu" stanoví, že bunky môžu obsahovať len text.

    Pre zadanie zoznamu platných hodnôt zvoľte "Zoznam".

  6. Zadajte ďalšiu podmienku do poľa Dáta. Podľa vybranej možnosti sa môžu objaviť ďalšie nastavenia.

Po nastavení podmienok platnosti je možné na ďalších dvoch záložkách nastaviť pomocník pre zadávanie a chybové hlásenie:

Pre zobrazenie chybového hlásenia zaškrtnite Zobraziť chybové hlásenie ak sú zadané neplatné hodnoty.

Príklad makra:

Function ExampleValidity(CellValue as String, TableCell as String)
Dim msg as string
msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
msg = msg & " in table: " & "'" & TableCell & "'"
MsgBox msg ,16,"Error message"
End Function

Note Icon

Po zmene akcie na záložke Chybové hlásenie a zatvorení dialógu kliknutím na OK musíte najprv presunúť kurzor na inú bunku, aby sa zmeny prejavili.