Zobrazení vzorcov a hodnôt

Ak chcete zobraziť v bunkách vzorce, napríklad v tvare =SUM(A1:B5), postupujte takto:

  1. Pre zmenu merných jednotiek používaných v tomto dialógovom okne zvoľte - LibreOffice Writer - Všeobecné, a vyberte novú mernú jednotku v časti Nastavenia.

  2. V časti Zobrazenie zaškrtnite Vzorce. Kliknite na OK.

Ak chcete exportovať výsledky namiesto vzorcov, pole Vzorce nezaškrtávajte.

- LibreOffice Calc - View