Kódy chýb v aplikácii LibreOffice Calc

Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad chybových správ pre LibreOffice Calc. Pokiaľ nastane chyba v bunke, v ktorej sa nachádza kurzor, chybová správa sa zobrazí v stavovom riadku.

Kód chyby

Správa

Vysvetlenie

###

Žiadne

The cell is not wide enough to display the contents.

501

Neplatný znak

Character in a formula is not valid.

502

Neplatný argument

Function argument is not valid. For example, a negative number for the SQRT() function, for this please use IMSQRT().

503
#NUM!

Neplatná operácia s pohyblivou desatinnou čiarkou

Výpočet skončil pretečením z definovaného oboru hodnôt.

504

Chyba v zozname parametrov

Parameter funkcie je neplatný, napr. text namiesto čísla alebo odkaz na doménu namiesto odkazu na bunku.

508

Chyba: Chýba časť dvojice

Chýbajúca zátvorka, napr. koncová zátvorka bez príslušnej začiatočnej zátvorky.

509

Chýbajúci operátor

Chýba operátor, napr. v "=2(3+4) * " chýba operátor medzi "2" a "(".

510

Chýbajúca premenná

Chýba premenná, napr. keď sú dva operátory vedľa seba "=1+*2".

511

Chýbajúca premenná

Funkcia požaduje viac premenných ako je zadané, napr. funkcie AND() a OR()

512

Pretečenie vzorca

Compiler: the total number of internal tokens, (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192.

513

Pretečenie reťazca

Compiler: an identifier in the formula exceeds 64 KB in size. Interpreter: a result of a string operation exceeds 64 KB in size.

514

Interné pretečenie

Operácia zoraďovania s príliš veľkým objemom číselných údajov (max. 100000) alebo pretečenie zásobníka výpočtu.

516

Vnútorná syntaktická chyba

V zásobníku výpočtu sa očakáva matica, ale nie je k dispozícii.

517

Vnútorná syntaktická chyba

Neznámy kód, napr. dokument s novšou funkciou je načítaný staršou verziou, ktorá túto funkciu neobsahuje.

518

Vnútorná syntaktická chyba

Premenná nie je k dispozícii

519
#VALUE

Žiaden výsledok (v bunke sa zobrazí #VALUE namiesto Err:519!)

Vzorec vracia hodnotu, ktorá nezodpovedá definícii; alebo bunka, na ktorú odkazuje vzorec, obsahuje text namiesto čísla.

520

Vnútorná syntaktická chyba

Kompilátor vytvoril neznámy kód kompilátora.

521

Vnútorná syntaktická chyba

Žiaden výsledok.

522

Cyklický odkaz

Formula refers directly or indirectly to itself and the Iterations option is not set under - LibreOffice Calc - Calculate.

523

Priebeh výpočtu nekonverguje.

Funkcia nezasiahla cieľovú hodnotu, alebo iteračné odkazy nedosiahli minimálnu zmenu v maximálnom nastavenom rozsahu krokov.

524
#REF

neplatné odkazy (namiesto Err:524 obsahuje bunka #REF)

Compiler: a column or row description name could not be resolved. Interpreter: in a formula, the column, row, or sheet that contains a referenced cell is missing.

525
#NAME?

neplatné názvy (namiesto Err:525 obsahuje bunka #NAME?)

Identifikátor sa nemohol vyhodnotiť, napr. neplatný odkaz, neplatný názov domény, chýbajúce označenie stĺpca/riadka, chýbajúce makro, alebo nesprávny desatinný oddeľovač.

526

Vnútorná syntaktická chyba

Zastaralé, už nepoužívané, môže pochádzať zo starých dokumentov, ak výsledok je vzorec z domény.

527

Interné pretečenie

Interpreter: References, such as when a cell references a cell, are too encapsulated.

532
#DIV/0!

Delenie nulou

Operátor delenia / ak je menovateľ 0
Túto chybu vracajú aj niektoré ďalšie funkcie, napríklad:
VARP s menej než 1 argumentom
STDEVP s menej než 1 argumentom
VAR s menej než 2 argumentmi
STDEV s menej než 2 argumentmi
STANDARDIZE so stdev=0
NORMDIST so stdev=0