Operátory v LibreOffice Calc

V LibreOffice Calc je možné používať následujúce operátory:

Aritmetické operátory

Tieto operátory vrátia numerické výsledky.

Operátor

Názov

Príklad

+ (plus)

Sčítanie

1+1

- (mínus)

Odčítanie

2-1

- (mínus)

Negácia

-5

* (hviezdička)

Násobenie

2*2

/ (lomka)

Delenie

9/3

% (percento)

Percento

15%

^ (Strieška)

Umocnenie

3^2


Porovnávacie operátory

Tieto operátory vrátia buď hodnotu pravda alebo nepravda.

Operátor

Názov

Príklad

= (znamienko rovnosti)

Rovno

A1=B1

> (väčšie ako)

väčšie ako

A1>B1

< (menšie ako)

menšie ako

A1<B1

>= (väčšie alebo rovné)

väčšie alebo rovné

A1>=B1

<= (menšie alebo rovné)

menšie alebo rovné

A1<=B1

<> (nerovná sa)

Nerovná sa

A1<>B1


Textové operátory

Operátor spojí oddelené textové reťazce do jedného.

Operátor

Názov

Príklad

& (a)

spojenie textu AND

"Auto" & "škola" je "Autoškola"


Referenčné operátory

Tieto operátory vrátia oblasť buniek - žiadnu, jednobunkovú alebo viac bunkovú.

Oblasť má najvyššiu prioritu, potom priesečník a nakoniec spojenie.

Operátor

Názov

Príklad

: (dvojbodka)

Oblasť

A1:C108

! (výkričník)

Prienik

SUM(A1:B6!B5:C12)

Vypočíta súčet všetkých buniek v prieniku. V danom príklade bude výsledok súčet buniek B5 a B6.

~ (Tilda)

Zreťazenie alebo spojenie

Zoberie dva odkazy a vráti zoznam odkazov, ktorý vznikol zreťazením ľavého odkazu nasledovaný pravým. Dvojité vstupy sú spomenuté dvakrát. Viď poznámku pod touto tabuľkou.


Note Icon

Reference concatenation using a tilde character was implemented lately. When a formula with the tilde operator exists in a document that is opened in old versions of the software, an error is returned. A reference list is not allowed inside an array expression.