Štatistické funkcie – časť 4

[text/scalc/01/func_averageif.xhp#averageif_head not found].

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy a given condition. The AVERAGEIF function sums up all the results that match the logical test and divides this sum by the quantity of selected values.

[text/scalc/01/func_averageifs.xhp#averageifs_head not found].

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy given multiple criteria. The AVERAGEIFS function sums up all the results that match the logical tests and divides this sum by the quantity of selected values.

AVEDEV

Vráti priemer absolútnych odchýlok hodnôt od ich priemerov. Zobrazí rozptyl zadaných hodnôt.

Syntax

AVEDEV(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are values or ranges that represent a sample. Each number can also be replaced by a reference.

Príklad

=AVERAGEA(A1:A50)

AVERAGE

Vracia priemer zo zadaných hodnôt.

Syntax

AVERAGE(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Príklad

=AVERAGE(A1:A50)

AVERAGEA

Vráti priemer zo zadaných hodnôt. Hodnota textového reťazca je 0.

Syntax

AVERAGEA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges. Text has the value of 0.

Príklad

=AVERAGEA(A1:A50)

MAX

Vráti maximálnu hodnotu zo zoznamu argumentov.

Vráti 0, ak nebola vložená žiadna numerická hodnota a nebola nájdená žiadna chyba v oblasti buniek vloženej ako odkaz. Bunky s textom sú ignorované pre MIN() a MAX(). Funkcie MINA() a MAXA() vracajú 0, pokiaľ nebola vložená hodnota (číslo alebo text) a nebola nájdená žiadna chyba. Vložením textového reťazca do MIN() a MAX(), napr. MIN("reťazec"), bude vrátená chyba.

Syntax

MAX(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Príklad

=MAX(A1;A2;A3;50;100;200) vráti najväčšiu hodnotu zo zoznamu.

=MAX(A1:B100) vráti najväčšiu hodnotu zo zoznamu.

MAXA

Vráti maximálnu hodnotu zo zoznamu argumentov. Na rozdiel od MAX je možné zadať text. Hodnota textu je 0.

Funkcie MINA() a MAXA() vracajú 0, ak nebola vložená hodnota (text alebo číslo) a nebola nájdená žiadna chyba.

Syntax

MAXA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1; Value2;...; Value30 are values or ranges. Text has the value of 0.

Príklad

=MAXA(A1;A2;A3;50;100;200;"Text") vráti najväčšiu hodnotu zo zoznamu.

=MAXA(A1:B100) vráti najväčšiu hodnotu zo zoznamu.

MEDIAN

Vráti medián zo zadanej množiny čísel. Pri nepárnom počtu čísel mediánom bude číslo v strede množiny. Ak je párny počet čísel, mediánom bude priemer z dvoch hodnôt v strede množiny.

Syntax

MEDIAN(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are values or ranges, which represent a sample. Each number can also be replaced by a reference.

Príklad

pre nepárne číslo: =MEDIAN(1;5;9;20;21)vráti 9 ako hodnotu mediánu.

pre párne číslo:=MEDIAN(1;5;9;20) vráti priemer dvoch hodnôt v strede vedľa sebe 5 a 9, teda 7.

MIN

Vráti minimálnu hodnotu zo zoznamu argumentov.

Vráti 0, ak nebola vložená žiadna numerická hodnota a nebola nájdená žiadna chyba v oblasti buniek vloženej ako odkaz. Bunky s textom sú ignorované pre MIN() a MAX(). Funkcie MINA() a MAXA() vracajú 0, pokiaľ nebola vložená hodnota (číslo alebo text) a nebola nájdená žiadna chyba. Vložením textového reťazca do MIN() a MAX(), napr. MIN("reťazec"), bude vrátená chyba.

Syntax

MIN(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Príklad

=MIN(A1:B100) vráti najmenšiu hodnotu zo zoznamu.

MINA

Vráti minimálnu hodnotu zo zoznamu argumentov. Na rozdiel od MIN je možné zadať text. Hodnota textu je 0.

Funkcie MINA() a MAXA() vracajú 0, ak nebola vložená hodnota (text alebo číslo) a nebola nájdená žiadna chyba.

Syntax

MINA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges. Text has the value of 0.

Príklad

=MINA(1;"Text";20) vracia 0.

=MINA(A1:B100) vráti najmenšiu hodnotu zo zoznamu.

MODE

Vráti najčastejšiu hodnotu množiny hodnôt. Ak je viacej hodnôt s rovnakou frekvenciou, vráti najmenšiu z nich. Chyba nastane, ak sa žiadna z hodnôt neopakuje.

Note Icon

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

MODE(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Príklad

=MODE(A1:A50)

MODE.MULT

Returns a vertical array of the statistical modes (the most frequently occurring values) within a list of supplied numbers.

Syntax

MODE.MULT(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Warning Icon

As the MODE.MULT function returns an array of values, it must be entered as an array formula. If the function is not entered as an array formula, only the first mode is returned, which is the same as using the MODE.SNGL function.


Príklad

=MODE(A1:A50)

MODE.SNGL

Vráti najčastejšiu hodnotu množiny hodnôt. Ak je viacej hodnôt s rovnakou frekvenciou, vráti najmenšiu z nich. Chyba nastane, ak sa žiadna z hodnôt neopakuje.

Syntax

MODE.SNGL(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Warning Icon

If the data set contains no duplicate data points, MODE.SNGL returns the #VALUE! error value.


Príklad

=MODE(A1:A50)

NEGBINOMDIST

Vráti hodnotu záporného binomického rozdelenia.

Syntax

NEGBINOMDIST(X; R; SP)

X reprezentuje hodnotu vrátenú pre neúspešný test.

R reprezentuje hodnotu vrátenú pre úspešný test.

SP je pravdepodobnosť úspechu pokusu.

Príklad

=NEGBINOMDIST(1;1;0.5) vracia 0.25.

NEGBINOMDIST

Vráti hodnotu záporného binomického rozdelenia.

Syntax

NEGBINOM.DIST(X; R; SP; Cumulative)

X reprezentuje hodnotu vrátenú pre neúspešný test.

R reprezentuje hodnotu vrátenú pre úspešný test.

SP je pravdepodobnosť úspechu pokusu.

Cumulative = 0 calculates the density function, Cumulative = 1 calculates the distribution.

Príklad

=NEGBINOMDIST(1;1;0.5) vracia 0.25.

=NEGBINOMDIST(1;1;0.5) vracia 0.25.

NORMDIST

Vráti hustotu normálneho rozdelenia alebo kumulatívneho normálneho rozdelenia.

Syntax

NORMDIST (Číslo; StredHodnota; ŠtOdchýlka; C)

Číslo je číslo, pre ktoré sa bude počítať hodnota rozdelenia.

StredHodnota je priemerná hodnota rozdelenia.

ŠtandardOdchýlka reprezentuje štandardnú odchýlku normálneho rozdelenia.

C is optional. C = 0 calculates the density function, C = 1 calculates the distribution.

Príklad

=NORMDIST(70;63;5;0) vracia 0.03.

=NORMDIST(70;63;5;1) vracia 0.92.

NORMDIST

Vráti hustotu normálneho rozdelenia alebo kumulatívneho normálneho rozdelenia.

Syntax

NORMDIST (Číslo; StredHodnota; ŠtOdchýlka; C)

Číslo je číslo, pre ktoré sa bude počítať hodnota rozdelenia.

StredHodnota je priemerná hodnota rozdelenia.

ŠtandardOdchýlka reprezentuje štandardnú odchýlku normálneho rozdelenia.

C = 0 calculates the density function, C = 1 calculates the distribution.

Príklad

=NORMDIST(70;63;5;0) vracia 0.03.

=NORMDIST(70;63;5;1) vracia 0.92.

NORMINV

Vráti hodnotu inverzného normálneho rozdelenia.

Syntax

NORMINV(Číslo; StredHodnota; ŠtandardOdhchýlka)

Číslo určuje pravdepodobnosť, ktorá sa použije na určenie inverzného normálneho rozdelenia.

StredHodnota určuje priemernú hodnotu normálneho rozdelenia.

ŠtandardOdchýlka reprezentuje štandardnú odchýlku normálneho rozdelenia.

Príklad

=NORMINV(0.9;63;5) vracia 69.41. Ak priemerné vajce váži 63 gramov so štandardnou odchýlkou 5, potom existuje pravdepodobnosť 90%, že vajce nebude ťažšie ako 69.41 gramov.

NORMINV

Vráti hodnotu inverzného normálneho rozdelenia.

Syntax

NORMINV(Číslo; StredHodnota; ŠtandardOdhchýlka)

Číslo určuje pravdepodobnosť, ktorá sa použije na určenie inverzného normálneho rozdelenia.

StredHodnota určuje priemernú hodnotu normálneho rozdelenia.

ŠtandardOdchýlka reprezentuje štandardnú odchýlku normálneho rozdelenia.

Príklad

=NORMINV(0.9;63;5) vracia 69.41. Ak priemerné vajce váži 63 gramov so štandardnou odchýlkou 5, potom existuje pravdepodobnosť 90%, že vajce nebude ťažšie ako 69.41 gramov.

PEARSON

Vráti Pearsonov korelačný koeficient r.

Syntax

PEARSON(Data1; Data2)

Data1 reprezentuje pole prvej sady dát.

Data2 reprezentuje pole druhej sady dát.

Príklad

=PEARSON(A1:A30;B1:B30) vráti Pearsonov korelačný koeficient oboch sád dát.

PERCENTILE

Vráti alfa-percentil hodnoty dát v matici. Funkcia PERCENTILE vracia stupnicu hodnôt pre série dát, ktoré idú od najmenšej (Alpha=0) po najväčšiu hodnotu (alpha=1). Pre Alpha = 25%,percentile počíta prvú štvrtinu; Alpha = 50% je MEDIAN.

Syntax

PERCENTILE(Data; Alfa)

Data reprezentuje pole dát, s ktorými sa pracuje.

Alfa je v rozsahu od 0 do 1 a určuje percentuálnu polohu požadovanej hodnoty na stupnici veľkosti prvkov v poli údajov.

Príklad

=PERCENTILE(A1:A50;0.1) reprezentuje hodnotu v množine dát, ktorá sa rovná 10% celkovej dátovej stupnici v A1:A50.

PERCENTILE.EXC

Returns the Alpha'th percentile of a supplied range of values for a given value of Alpha, within the range 0 to 1 (exclusive). A percentile returns the scale value for a data series which goes from the smallest (Alpha=0) to the largest value (Alpha=1) of a data series. For Alpha = 25%, the percentile means the first quartile; Alpha = 50% is the MEDIAN.

Warning Icon

If Alpha is not a multiple of 1/(n+1), (where n is the number of values in the supplied array), the function interpolates between the values in the supplied array, to calculate the percentile value. However, if Alpha is less than 1/(n+1) or Alpha is greater than n/(n+1), the function is unable to interpolate, and so returns an error.


Note Icon

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


Syntax

PERCENTILE(Data; Alfa)

Data reprezentuje pole dát, s ktorými sa pracuje.

Alfa je v rozsahu od 0 do 1 a určuje percentuálnu polohu požadovanej hodnoty na stupnici veľkosti prvkov v poli údajov.

Príklad

=PERCENTILE.EXC(A1:A50;10%) reprezentuje hodnotu v množine dát, ktorá sa rovná 10% celej škály údajov v A1:A50.

PERCENTILE.INC

Vráti alfa-percentil hodnoty dát v matici. Funkcia PERCENTILE vracia stupnicu hodnôt pre série dát, ktoré idú od najmenšej (Alpha=0) po najväčšiu hodnotu (alpha=1). Pre Alpha = 25%,percentile počíta prvú štvrtinu; Alpha = 50% je MEDIAN.

Note Icon

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


Syntax

PERCENTILE(Data; Alfa)

Data reprezentuje pole dát, s ktorými sa pracuje.

Alfa je v rozsahu od 0 do 1 a určuje percentuálnu polohu požadovanej hodnoty na stupnici veľkosti prvkov v poli údajov.

Príklad

=PERCENTILE(A1:A50;0.1) reprezentuje hodnotu v množine dát, ktorá sa rovná 10% celkovej dátovej stupnici v A1:A50.

PERCENTRANK

Vráti percentuálnu polohu hodnoty vo vzorke dát.

Syntax

PERCENTRANK(Data; Value; Significance)

Data sú skúmané údaje (v poli).

Hodnota reprezentuje hodnotu ktorej umiestnenie chcete zistiť.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to. If omitted, a value of 3 is used.

Príklad

=PERCENTRANK(A1:A50;50) vráti percentuálne poradie hodnoty 50 z celkového poradia všetkých hodnôt nájdených v A1:A50. Ak hodnota 50 padne mimo celkové poradia, program skončí chybou.

PERCENTRANK.EXC

Returns the relative position, between 0 and 1 (exclusive), of a specified value within a supplied array.

Note Icon

The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.


Syntax

PERCENTRANK.EXC(Data; Value; Significance)

Data sú skúmané údaje (v poli).

Hodnota reprezentuje hodnotu ktorej umiestnenie chcete zistiť.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to.

Príklad

=PERCENTRANK(A1:A50;50) vráti percentuálne poradie hodnoty 50 z celkového poradia všetkých hodnôt nájdených v A1:A50. Ak hodnota 50 padne mimo celkové poradia, program skončí chybou.

PERCENTRANK.INC

Returns the relative position, between 0 and 1 (inclusive), of a specified value within a supplied array.

Note Icon

The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.


Syntax

PERCENTRANK.INC(Data; Value; Significance)

Data sú skúmané údaje (v poli).

Hodnota reprezentuje hodnotu ktorej umiestnenie chcete zistiť.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to.

Príklad

=PERCENTRANK(A1:A50;50) vráti percentuálne poradie hodnoty 50 z celkového poradia všetkých hodnôt nájdených v A1:A50. Ak hodnota 50 padne mimo celkové poradia, program skončí chybou.

PHI

Vráti hodnoty distribučnej funkcie pre štandardné normálne rozdelenie.

Syntax

PHI(Číslo)

Číslo je hodnota, pre ktorú sa vypočíta hodnota rozdelenia.

Príklad

=PHI(2.25) = 0.03

=PHI(-2.25) = 0.03

=PHI(0) = 0.4

POISSON

Vráti Poissonovo rozdelenie.

Syntax

POISSON(Číslo; StredHodnota; C)

Číslo je hodnota, pre ktorú sa vypočíta hodnota Poissonovho rozdelenia.

StredHodnota je stredná hodnota Poissonovho rozdelenia.

C (optional) = 0 or False calculates the density function; C = 1 or True calculates the distribution. When omitted, the default value True is inserted when you save the document, for best compatibility with other programs and older versions of LibreOffice.

Príklad

=POISSON(60;50;1) vráti 0.93.

POISSON.DIST

Vráti Poissonovo rozdelenie.

Syntax

POISSON(Číslo; StredHodnota; C)

Číslo je hodnota, pre ktorú sa vypočíta hodnota Poissonovho rozdelenia.

StredHodnota je stredná hodnota Poissonovho rozdelenia.

C (optional) = 0 or False calculates the density function; C = 1 or True calculates the distribution. When omitted, the default value True is inserted when you save the document, for best compatibility with other programs and older versions of LibreOffice.

Príklad

=POISSON(60;50;1) vráti 0.93.

QUARTILE

Vráti kvartil zo zadanej množiny dát.

Syntax

QUARTILE(Data;Typ)

Data sú skúmané údaje (v poli).

Typ určuje požadovaný kvartil: 0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% a 4 = MAX.

Príklad

=QUARTILE(A1:A50;2) vráti hodnoty, ktorých 50 % stupnice odpovedá najnižšej až najväčšej hodnoty v oblasti A1:A50.

QUARTILE.EXC

Returns a requested quartile of a supplied range of values, based on a percentile range of 0 to 1 exclusive.

Note Icon

The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.


Syntax

QUARTILE(Data;Typ)

Data represents the range of data values for which you want to calculate the specified quartile.

Type An integer between 1 and 3, representing the required quartile. (if type = 1 or 3, the supplied array must contain more than 2 values)

Príklad

=QUARTILE(A1:A50;2) vráti hodnoty, ktorých 50 % stupnice odpovedá najnižšej až najväčšej hodnoty v oblasti A1:A50.

QUARTILE.INC

Vráti kvartil zo zadanej množiny dát.

Note Icon

The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.


Syntax

QUARTILE(Data;Typ)

Data sú skúmané údaje (v poli).

Typ určuje požadovaný kvartil: 0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% a 4 = MAX.

Príklad

=QUARTILE(A1:A50;2) vráti hodnoty, ktorých 50 % stupnice odpovedá najnižšej až najväčšej hodnoty v oblasti A1:A50.