CreateUnoService Function

Inicializuje Uno službu s ProcessServiceManager.

Syntax:

oService = CreateUnoService( Názov služby Uno )

For a list of available services, go to: https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html

Príklady:

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

Nasledujúci príklad používa službu k otvoreniu dialógu na výber súboru:

Sub Main

  fName = FileOpenDialog ("Prosím vyberte súbor")

  print "vybraný súbor: " fName

End Sub

 

Function FileOpenDialog(title As String) As String

  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")

  filepicker.Title = title

  filepicker.execute()

  files = filepicker.getFiles()

  FileOpenDialog=files(0)

End Function