Ďalšie príkazy

Toto je zoznam funkcií a príkazov, ktoré nie sú zahrnuté v iných kategóriách.

Beep Statement

Zahrá tón na reproduktore počítača. Tón závisí od systému a nie je možné upraviť jeho hlasitosť alebo výšku.

Shell Function

Spustí ďalšiu aplikáciu a v prípade potreby definuje príslušný štýl okna.

Wait Statement

Preruší spustenie programu na dobu, ktorú určíte v milisekundách.

GetSystemTicks Function

Vráti počet systémových tikov operačného systému. Túto funkciu je možné použiť k optimalizácii niektorých procesov.

Environ Function

Vráti hodnotu premennej prostredia. Premenná prostredia závisí od operačného systému.

GetSolarVersion Function

Vráti interné číslo verzie LibreOffice.

GetGuiType Function

Vráti číselnú hodnotu určujúcu grafické používateľské rozhrania.

TwipsPerPixelX Function

Vráti počet twipsov, ktoré predstavujú šírku pixelu.

TwipsPerPixelY Function

Vráti počet twipsov, ktoré predstavujú výšku pixelu.

CreateUnoStruct Function

Vytvorí príklad štruktúry typu UNO.

CreateUnoService Function

Inicializuje Uno službu s ProcessServiceManager.

GetProcessServiceManager Function

Vráti službu typu ProcessServiceManager (centrálny ServiceManager pre Uno).

CreateUnoDialog Function

Vytvorí objekt typu Uno jazyka Basic, ktorý predstavuje ovládací prvok dialógu typu Uno počas behu programu v jazyku Basic.

CreateUnoListener Function

Vytvorí príklad Listeneru.

CreateUnoValue Function

Vráti objekt, ktorý predstavuje striktne typovú hodnotu odkazujúci na typ Uno.

CreateObject Function

Vytvorí UNO objekt. Na Windows môže tiež vytvoriť OLE objekty.

Táto metóda vytvorí príklad typu, ktorý je odovzdaný ako parameter.

GetDefaultContext Function

Vráti začiatočný kontext process service factory, pokiaľ existuje, inak vráti null.

ThisComponent Statement

Adresuje aktívny komponent, aby bolo možné čítať a umiestniť jeho vlastnosti. ThisComponent sa používa v dokumente Basic, kde predstavuje dokument patriaci k Basic. Typ objektu sprístupneného cez ThisComponent závisí od typu dokumentu.

GlobalScope

Zdrojový kód a dialógové okná jazyka Basic sú usporiadané v systéme knižníc.