StrComp Function

Porovná dva reťazce a vráti celočíselnú hodnotu, ktorá predstavuje výsledok porovnania.

Syntax:

StrComp (Text1 As String, Text2 As String[, Porovnanie])

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parameter:

Text1: Ľubovoľný reťazec

Text2: Ľubovoľný reťazec

Porovnanie: Nepovinný číselný výraz, ktorý určuje druh porovnania. Hodnota tohto parametra môže byť 0 alebo 1. Pokiaľ Porovnanie = 1, nezávisí pri porovnaní reťazcov na veľkosti znakov. Pokiaľ Porovnanie = 0, nerozlišuje sa medzi veľkými a malými písmenami.

Návratová hodnota

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:

Sub ExampleStrComp

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = Str$(iVar)

    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)

End Sub