Mid Function, Mid Statement

Vráti určenú časť reťazca (funkcia Mid) alebo nahradí časť reťazca iným reťazcom (príkaz Mid).

Syntax:

Mid (Text As String, Začiatok As Long [, Dĺžka As Long]) alebo Mid (Text As String, Začiatok As Long , Dĺžka As Long, Text As String)

Návratová hodnota:

Typu String (len v prípade funkcie)

Paremetre:

Text: Reťazec, ktorý chcete upraviť.

Začiatok: Číselný výraz určujúci pozíciu znaku, kde začína časť reťazca, ktorú chcete nahradiť alebo vrátiť. Maximálna povolená hodnota je 65535.

Dĺžka: Číselný výraz určujúci počet znakov, ktoré chcete nahradiť alebo vrátiť. Maximálna povolená hodnota je 65535.

Ak je vo funkcii Mid vynechaný parameter Dĺžka, vrátia sa všetky znaky od počiatočnej pozície do konca reťazca.

Ak je v príkaze Mid parameter Dĺžka menší než dĺžka textu, ktorý chcete nahradiť, text bude skrátený na určenú dĺžku.

Text: Reťazec, ktorým chcete nahradiť určenú časť reťazca (príkaz Mid).

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Zadajte, prosím, dátum v medzinárodnom formáte 'YYYY-MM-DD'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub