Format Function

Prevedie ńć√≠slo na reŇ•azec a potom ho uprav√≠ podńĺa zadan√©ho form√°tu.

Syntax:

Format (ńĆ√≠slo [, Format As String])

N√°vratov√° hodnota:

Reҕazec

Paremetre:

ńĆ√≠slo: ńĆ√≠seln√Ĺ v√Ĺraz, ktor√Ĺ chcete previesŇ• na form√°tovan√Ĺ reŇ•azec.

Form√°t: ReŇ•azec, ktor√Ĺ urńćuje form√°tovanie ńć√≠sla. Ak je Form√°t vynechan√Ĺ, funguje funkcia Format rovnako ako funkcia Str.

Formátovacie kódy

Nasleduj√ļci zoznam popisuje k√≥dy, ktor√© m√īŇĺete pouŇĺiŇ• na form√°tovanie ńć√≠sla:

0: Ak m√° ńĆ√≠slo na poz√≠cii, kde je vo form√°tovacom k√≥de 0 ńć√≠slicu, zobraz√≠ sa ńć√≠slica, inak sa zobraz√≠ nula.

Ak m√° ńĆ√≠slo menej ńć√≠slic ako pońćet n√ļl vo form√°tovacom k√≥de (pred ńći za desatinnou ńćiarkou), zobrazia sa nuly naviac na zańćiatku alebo na konci. Ak m√° ńć√≠slo pred desatinnou ńćiarkou viac ńć√≠slic ako pońćet n√ļl vo form√°tovacom k√≥de, ńć√≠slice naviac sa zobrazia bez form√°tovania.

Desatinn√° ńćasŇ• ńć√≠sla sa zaokr√ļhli podńĺa pońćtu n√ļl, ktor√© s√ļ vo form√°tovacom k√≥de za desatinn√Ĺm oddeńĺovańćom.

#: Ak ńĆ√≠slo obsahuje vo form√°tovacom k√≥de na poz√≠cii znaku # ńć√≠slicu, t√°to ńć√≠slica sa zobraz√≠, inak sa na tejto poz√≠cii nezobraz√≠ nińć.

Tento symbol pracuje rovnako ako 0 okrem toho, Ňĺe sa √ļvodn√© a koncov√© nuly nezobrazia, ak je vo form√°tovacom k√≥de viac znakov # neŇĺ ńć√≠slic v ńć√≠sle. Zobrazia sa len relevantn√© ńć√≠slice dan√©ho ńć√≠sla.

.: Z√°stupn√Ĺ znak pre desatinn√Ĺ oddeńĺovańć.

Ak form√°tovac√≠ k√≥d obsahuje z√°stupn√© znaky # len nańĺavo od tohto symbolu, bud√ļ ńć√≠sla menŇ°ie ako 1 zańć√≠naŇ• desatinnou ńćiarkou. Ak chcete pri zlomkov√Ĺch ńć√≠slach vŇĺdy zobraziŇ• √ļvodn√ļ nulu, pouŇĺite 0 ako z√°stupn√Ĺ znak pre prv√ļ ńć√≠slicu nańĺavo od desatinnej ńćiarky.

%: Vyn√°sob√≠ ńć√≠slom 100 a vloŇĺ√≠ znak percent (%), kde sa ńć√≠slo objav√≠ vo form√°tovacom k√≥de

E- E+ e- e+ : Ak form√°tovac√≠ k√≥d obsahuje aspoŇą jeden z√°stupn√Ĺ znak pre ńć√≠slicu (0 nebo #) napravo od symbolu E-, E+, e- alebo e+, ńć√≠slo je form√°tovan√© podle vedeck√©ho (exponenci√°lneho) form√°tu. Medzi ńć√≠slo a exponent sa vloŇĺ√≠ p√≠smeno E alebo e. Pońćet z√°stupn√Ĺch znakov vpravo od symbolu urńćuje pońćet ńć√≠slic exponentu.

Ak je exponent z√°porn√Ĺ, znamienko m√≠nus sa zobraz√≠ bezprostredne pred exponentom s E-, E+, e-, e+. Ak je exponent kladn√Ĺ, zobraz√≠ sa znamienko plus len pred exponentami s E+ alebo e+.

Oddeńĺovańć tis√≠cok sa zobraz√≠, ak form√°tovac√≠ k√≥d obsahuje oddeńĺovańć obklopen√Ĺ z√°stupn√Ĺmi znakmi pre ńć√≠slice (0 nebo #).

PouŇĺitie bodky ako oddeńĺovańća tis√≠cok alebo desatinn√©ho oddeńĺovańće z√°vis√≠ na miestnom nastaven√≠. KeńŹ zad√°vate ńć√≠slo priamo do k√≥du Basic, vŇĺdy pouŇĺ√≠vajte bodku ako desatinn√Ĺ oddeńĺovańć. Skutońćn√Ĺ desatinn√Ĺ oddeńĺovańć sa zobraz√≠ podńĺa miestneho nastavenia v√°Ň°ho syst√©mu.

- + $ ( ) medzera: Plus (+), mínus (-), dolár ($), medzera alebo zátvorky zadané vo formátovacom kóde sa zobrazia ako znaky.

Ak chcete zobraziŇ• in√© znaky ako tu uveden√©, mus√≠te najsk√īr p√≠saŇ• sp√§tn√ļ lomku (\) alebo ich uzavrieŇ• do √ļvodzoviek (" ").

\ : Zobraz√≠ priamo ńŹalŇ°√≠ znak vo form√°tovacom k√≥de.

Znaky vo form√°tovacom k√≥de, ktor√© maj√ļ Ň°peci√°lny v√Ĺznam, moŇĺno ako znaky zobraziŇ• len ak pred ne prid√°te sp√§tn√ļ lomku. Samotn√° sp√§tn√° lomka sa nezobraz√≠, ak nezap√≠Ň°ete dvojit√ļ sp√§tn√ļ lomku (\\).

Znaky, pred ktor√© mus√≠te pridaŇ• sp√§tn√ļ lomku, aby sa zobrazili priamo ako znaky, s√ļ form√°tovacie znaky pre d√°tum a ńćas (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), form√°tovacie znaky pre ńć√≠sla (#, 0, %, E, e, ńćiarka, bodka) a form√°tovacie znaky pre reŇ•azce (@, &, <, >, !).

M√īŇĺete tieŇĺ pouŇĺiŇ• n√°sleduj√ļce prednastaven√© form√°ty ńć√≠sel. Okrem "General Number" sa vŇ°etky prednastaven√© form√°ty zobrazuj√ļ ako ńć√≠sla zaokr√ļhlen√© na dve desatinn√© miesta.

Ak pouŇĺ√≠vate prednastaven√© form√°ty, n√°zov form√°tu mus√≠ byŇ• uveden√Ĺ v √ļvodzovk√°ch.

Prednastaven√Ĺ form√°t

General Number: ńĆ√≠sla sa zobrazia tak, ako s√ļ zadan√©.

Currency: VloŇĺ√≠ pred ńć√≠slo znak dol√°ra a z√°porn√© ńć√≠sla uzavrie do z√°tvoriek.

Fixed: Pred desatinn√Ĺm oddeńĺovańćom zobraz√≠ aspoŇą jednu ńć√≠slicu.

Standard: Zobraz√≠ ńć√≠sla s oddeńĺovańćom tis√≠cok.

Percent: Vyn√°sob√≠ ńć√≠slom 100 a prid√° k ńć√≠slu znak percent.

Scientific: Zobraz√≠ ńć√≠sla vo vedeckom form√°te (napr. 1.00E+03 namiesto 1000).

Form√°tovac√≠ k√≥d m√īŇĺeme rozdeliŇ• na tri ńćasti oddelen√© bodkońćiarkami. Prv√° ńćasŇ• definuje form√°t pre kladn√© ńć√≠sla, druh√° pre z√°porn√© ńć√≠sla a tretia pre nulu. Ak urńć√≠te jen jeden form√°tovac√≠ k√≥d, pouŇĺije sa pre vŇ°etky ńć√≠sla.

You can set the locale used for controlling the formatting numbers, dates and currencies in LibreOffice Basic in - Language Settings - Languages. In Basic format codes, the decimal point (.) is always used as placeholder for the decimal separator defined in your locale and will be replaced by the corresponding character.

To ist√© plat√≠ pre n√°rodn√© nastavenia form√°tu d√°tumu, ńćasu a meny. Form√°tovacie k√≥dy sa interpretuj√ļ a zobrazia podńĺa aktu√°lneho n√°rodn√©ho nastavenia.

Error codes:

5 Neplatn√© volanie proced√ļry

Príklad:

Sub ExampleFormat

    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")

    REM keńŹ zad√°vate ńć√≠sla v zdrojovom k√≥de Basic, vŇĺdy ako desatinn√Ĺ oddeńĺovańć pouŇĺ√≠vajte bodku

    REM zobrazí napríklad 6,328.20 pre anglické nastavenie a 6.328,20 pre nemecké nastavenie

End Sub