Úprava obsahu reťazca

Nasledujúce funkcie upravujú, formátujú a zarovnávajú obsah reťazcov. Reťazce zjednotíte pomocou operátora &.

Format Function

Prevedie číslo na reťazec a potom ho upraví podľa zadaného formátu.

LCase Function

Pretransformuje všetky veľké písmená v reťazci na malé.

Left Function

Vráti určený počet znakov zo začiatku reťazca.

LSet Statement

Zarovná reťazec vľavo v reťazcovej premennej alebo skopíruje premennú používateľom určeného typu do inej premennej iného používateľom určeného typu.

LTrim Function

Odstráni všetky medzery na počiatku reťazca.

Mid Function, Mid Statement

Vráti určenú časť reťazca (funkcia Mid) alebo nahradí časť reťazca iným reťazcom (príkaz Mid).

Right Function

Vráti počet "n" znakov umiestených vo výraze typu String najviac vpravo.

RSet Statement

Zarovná text typu String vpravo v rámci premennej typu String alebo skopíruje používateľom definovaný typ premennej do inej.

RTrim Function

Zmaže medzery na konci reťazca.

Trim Function

Removes all leading and trailing spaces from a string expression.

UCase Function

Prevedie malé písmená na veľké.

Split Function

Rozdelí reťazec na pole podreťazcov.

Join Function

Vráti reťazec zložený z niekoľko podreťazcov umiestnených v poli.

ConvertToURL Function

Prevedie názov systémového súboru na adresu URL súboru.

ConvertFromURL Function

Prevedie adresu URL súboru na názov systémového súboru.