Static Statement

Deklaruje premennú na úrovni podprogramu v rámci procedúry alebo funkcie, takže hodnota premennej je platná i po ukončení procedúry či funkcie. Tiež platí konvencia príkazu Dim.

Warning Icon

Príkaz Static nie je možné použiť na definíciu dynamických polí. Pole musí mať pevnú veľkosť.


Syntax:

Static NázovPremennej[(začiatok To koniec)] [As TypPremennej][, NázovPremennej2[(začiatok To koniec)] [As TypPremennej][,...]]

Príklad:

Sub ExampleStatic

Dim iCount As Integer, iResult As Integer

  For iCount = 0 To 2

    iResult = InitVar()

  Next iCount

  MsgBox iResult,0,"Výsledok je"

End Sub

 

REM Function for initialization of the static variable

Function InitVar() As Integer

  Static iInit As Integer

  Const iMinimum as Integer = 40 REM minimálna návratová hodnota tejto funkcie

  if iInit = 0 then REM kontrola inicializácie

    iInit = iMinimum

  Else

    iInit = iInit + 1

  End If

  InitVar = iInit

End Function