Option Base Statement

Definuje najnižší index pre pole ako 0 alebo 1.

Syntax:

Option Base { 0 | 1}

Paremetre:

Warning Icon

Tento príkaz musíte pridať pred spustiteľný kód v module.


Príklad:

Option Base 1

Sub ExampleOptionBase

   Dim sVar(20) As String

   MsgBox LBound(sVar())

End Sub