Function Statement

Definuje podprogram, ktorĂ˝ moĹľno zavolaĹĄ z programu a ktorĂ˝ vracia hodnotu.

Syntax

pozri Parametre

Paremetre:

Syntax

Function Názov[(Názov_premennej 1 [As Typ][, Názov_premennej 2 [As Typ][,...]]]) [As Typ]

blok prĂ­kazov

[Exit Function]

blok prĂ­kazov

End Function

Parameter

Názov: Názov podprogramu.

Názov_premennej: Parameter, ktorý bude odovzdaný podprogramu.

Typ: Kľúčové slovo deklarácie typu.

PrĂ­klad:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 REM Fill array with test data

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

REM Linsearch vyhľadá v TextArray:sList() položku TextEntry:

REM Návratová hodnota je index záznamu alebo 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      exit for REM sItem found

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function