XOR Operator

Vykonáva logickú kombináciu Exclusive-Or dvoch výrazov.

Syntax:

Result = Expression1 XOR Expression2

Paremetre:

Výsledok: Číselná premenná, ktorá obsahuje výsledok kombinácie.

Výraz1, Výraz2: Číselné výrazy, ktoré chceš kombinovať.

Logická konjunkcia Exclusive-Or dvoch logických výrazov vracia hodnotu True, iba ak sú obidva výrazy navzájom rôzne.

Konjunkcia Exclusive-Or po bitoch vracia bit korešpondujúci bitu nastavenému iba v jednom z dvoch výrazov.

PrĂ­klad:

Sub ExampleXOR

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' returns 0

  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' returns -1

  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' returns -1

  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' returns 0

  vOut = vB XOR vA ' returns 2

End Sub