On Error GoTo ... Resume Statement

UmoŇĺŇąuje spracovanie ch√Ĺb potom, ako sa vyskytla chyba alebo obnovuje vykon√°vanie.

Syntax:

On {[Local] Error GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Paremetre:

GoTo Labelname: Ak sa vyskytne chyba, umoŇĺn√≠ spracovanie chyby, ktor√© zańć√≠na na riadku "Labelname".

Resume Next: Ak sa vyskytne chyba, vykon√°vanie programu pokrańćuje pr√≠kazom, ktor√Ĺ nasleduje po pr√≠kaze na ktorom sa vyskytla.

GoTo 0: Disables the error handler in the current procedure.

Local: "On error" is global in scope, and remains active until canceled by another "On error" statement. "On Local error" is local to the routine which invokes it. Local error handling overrides any previous global setting. When the invoking routine exits, the local error handling is canceled automatically, and any previous global setting is restored.

The On Error GoTo statement is used to react to errors that occur in a macro.

Príklad:

Sub ExampleReset

On Error GoTo ErrorHandler

Dim iNumber As Integer

Dim iCount As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Toto je riadok textu."

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  For iCount = 1 To 5

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      Rem

    End If

  Next iCount

  Close #iNumber

  Exit Sub

ErrorHandler:

  Reset

  MsgBox "All files will be closed",0,"Error"

End Sub