Erl Function

Vracia číslo riadku, kde sa vyskytla chyba počas vykonávania programu.

Syntax:

Erl

Návratová hodnota:

Celé číslo

Paremetre:

Note Icon

Funkcia Erl iba vracia číslo riadku a nie popis riadku.


Príklad:

Sub ExampleError

on error goto ErrorHandler REM Set up error handler

Dim iVar As Integer

Dim sVar As String

REM chyba spôsobená neexistujúcim súborom

  iVar = Freefile

  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar

  Line Input #iVar, sVar

  Close #iVar

  Exit Sub

ErrorHandler:

  MsgBox "Error " & err & ": " & error$ + chr(13) + "Na riadku : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"sa vyskytla chyba"

End Sub